Realitní makléř – servis a služby

Prá­ce rea­lit­ní­ho mak­lé­ře není jen o vysta­ve­ní nemo­vi­tos­ti do inzer­ce a pro­hlíd­kách. Na co všech­no se může­te těšit, pokud začne­te s kva­lit­ním mak­lé­řem spolupracovat?

Čas­to se setká­vám s tím, že lidé neví, co vše pro ně zku­še­ný mak­léř v rám­ci svých slu­žeb udě­lá, o co se posta­rá a v čem všem jeho prá­ce spo­čí­vá. Tak se na to pojď­me dnes podívat.

 1. Soustavné vzdělávání

Neu­stá­lé vzdě­lá­vá­ní a zájem o obor je přes­ně to, co oddě­lu­je špič­ko­vé­ho mak­lé­ře od průměru.

 • komu­ni­kač­ní a pre­zen­tač­ní dovednosti
 • obchod­ní doved­nos­ti a daně
 • rea­lit­ní právo
 • mar­ke­ting a psy­cho­lo­gie obcho­du a prodeje
 • orga­ni­zač­ní schop­nos­ti a říze­ní projektu
 • men­tál­ní odolnost

Kva­lit­ní mak­léř totiž moc dob­ře ví, že v tom­to obo­ru uče­ní nikdy nekončí.

Roz­ho­du­je­te se, kte­ré­ho mak­lé­ře vybrat? Zkus­te můj člá­nek zde.

 1. Určení správné prodejní ceny nemovitosti

Určit správ­nou cenu nemo­vi­tos­ti je základ. Ta čas­to roz­ho­du­je o tom, jak se bude celý pro­dej vyvíjet.

U pro­de­je své­po­mo­cí se čas­to setká­vám s tímto:

 • Pří­liš vyso­ké očekávání
  Nasta­vit cenu na začá­tek vyso­ko je asi láka­vé. Pří­liš vyso­ká cena nemo­vi­tos­ti ale způ­so­bí, že se nemo­vi­tost sta­ne ležá­kem, tzn. zůsta­ne v inzer­ci dlou­ho. Cenu sice může­te postup­ně sni­žo­vat. Čím déle je ale nemo­vi­tost vysta­ve­na, tím méně důvě­ry­hod­ně vypadá.
 • Pro­dej pod cenou
  Ten­to pro­dej prav­dě­po­dob­ně pro­běh­ne rych­le a pro­dej­ce je občas rád, že “to má z krku”. Sám sebe tím ale obí­rá o peníze.

Zku­še­ný mak­léř určí trž­ní cenu správ­ně a díky tomu dosta­ne z nemo­vi­tos­ti maxi­mum v co mož­ná nej­krat­ším čase.

spolupráce s realitním makléřem šárka sabová

 1. Poradenství při prodeji nemovitosti

Mak­léř je, co se nemo­vi­tos­tí týče, také vaším porad­cem. Spo­leh­nout se na něj může­te v rea­lit­ních otáz­kách od A do Z. 
Kva­lit­ní mak­léř v pro­de­ji nejde přes mrt­vo­ly. Moc dob­ře ví, kdy je lep­ší nemo­vi­tost pro­dat, a kdy se radě­ji sou­stře­dit na pro­ná­jem. Co dál může­te s mak­lé­řem řešit?

Neboj­te se ptát. Od toho tu pro vás jsem.

 1. Konzultace při koupi nemovitosti

Plá­nu­je­te kou­pit nemo­vi­tost? I u náku­pu vás čeká spous­ta důle­ži­tých otá­zek, na kte­ré vám pomůžu najít odpo­vě­di. Co s kli­en­ty při náku­pu řeším?

 • Jakou nemo­vi­tost vybrat prá­vě pro ně?
 • Je cena ade­kvát­ní? Může­me vyjed­nat slevu?
 • Je nemo­vi­tost práv­ně i tech­nic­ky v pořádku?
 • Jak je mož­né nemo­vi­tost financovat?
 • Co když má o nemo­vi­tost zájem více lidí?
 • Do jaké nemo­vi­tos­ti investovat?
 • Jak pou­žít efekt finanč­ní páky při náku­pu inves­tič­ních nemovitostí?

Nákup nemo­vi­tos­ti je vel­ký obchod a poten­ci­ál­ně špat­ných kro­ků se dá udě­lat mno­ho. Když k tomu při­poč­te­me emo­ce, stres a čas­tý nátlak ze stra­ny pro­dá­va­jí­cích, na vel­mi dra­hý pro­blém je zadě­lá­no. Rada zku­še­né­ho mak­lé­ře vám může ušet­řit nejen ner­vy, ale i statisíce.

 1. Prověření nemovitosti

Pro­vě­řit důklad­ně nemo­vi­tost je nezbyt­né při náku­pu, stej­ně jako při prodeji.

Ide­ál­ní situ­a­cí je pak vypra­co­va­ná tech­nic­ká zpráva. 

 • Pokud se totiž skry­té záva­dy v násle­du­jí­cích pěti letech odha­lí, může po vás kupu­jí­cí poža­do­vat sle­vu nebo od pro­de­je odstoupit.

Vždy je lep­ší, když tyto vady kva­li­fi­ko­va­ný odbor­ník odha­lí předem.

spolupráce s realitním makléřem šárka sabová

 1. Prodejní strategie

Nasta­ve­ní pro­dej­ní stra­te­gie a pro­dej­ní­ho plá­nu je dal­ším důle­ži­tým krokem. 

 • Jaký bude inze­rát? 
 • Jak se bude nemo­vi­tost propagovat? 
 • Na jakých místech? 
 • Koho bude­te oslovovat?
 • Zapo­jí­te i lokál­ní inzer­ci v podo­bě letá­ků a plachty?
 • Zvo­lí­me pro­dej for­mou aukce?

Správ­ná stra­te­gie pomů­že správ­ným způ­so­bem oslo­vit správ­né lidi. A výsle­dek? Rych­lý a úspěš­ný prodej.

 1. Příprava nemovitosti na prodej

Per­fekt­ní pří­pra­va je dal­ší vel­kou čás­tí úspě­chu. Vzhled totiž beze­spo­ru pro­dá­vá a roz­hod­ně na něm záleží. 

 • Doko­na­lý homesta­ging z vaší nemo­vi­tos­ti vyča­ru­je budou­cí domov snů. 
 • Pro­fe­si­o­nál­ní foto pre­zen­ta­ce a video nebo 3D pro­hlíd­ka uká­že celý poten­ci­ál nemo­vi­tos­ti a nalá­ká zájem­ce k prohlídce. 

Jako zku­še­ná mak­léř­ka přes­ně vím, na koho se pro nej­lep­ší výsled­ky obrátit.

 1. Propagace a péče o zájemce

Kva­lit­ní mak­léř = kva­lit­ní propagace. 

Prá­vě tady jsou čas­to mezi mak­lé­ři pro­past­né roz­dí­ly. Malá pro­vi­ze se mož­ná zdá být výhod­ná, nicmé­ně někde se odra­zit musí. A prá­vě pro­pa­ga­ce bývá u lev­ných mak­lé­řů mís­to, kde se vel­mi šet­ří. Úspěš­ná funkč­ní pro­pa­ga­ce totiž nesto­jí pár korun. 

Dal­ším neo­po­me­nu­tel­nou věcí je čas strá­ve­ný (nejen) komu­ni­ka­cí se zájem­ci. Hodi­ny a hodi­ny tele­fo­ná­tů a e‑mailů, stej­ně jako čas strá­ve­ný na pro­hlíd­kách. I to je nedíl­ná sou­část mojí práce.

spolupráce s realitním makléřem šárka sabová

 1. Identifikace potřeb kupujících

Díky svým zku­še­nos­tem na rea­lit­ním trhu už umím zásad­ní věc – odha­lit potře­by kupujících.

Co se pod tím skrývá?

 • Odha­lím jejich potře­by a představy.
 • Vyko­mu­ni­ku­ji reál­ný finanč­ní rozpočet.
 • Zjis­tím, zda se poža­dav­ky, finanč­ní situ­a­ce a nabíd­ka na trhu setkává.

Občas kli­en­ti nema­jí jas­nou před­sta­vu o tom, co chtějí.
Jin­dy vědí přes­ně, ale nema­jí před­sta­vu, zda jsou jejich poža­dav­ky reálné.
A někdy si zkrát­ka mys­lí, že reál­né jsou, přes­to­že tomu tak bohu­žel vůbec není.

Jas­no v otáz­kách potřeb, mož­nos­tí a nabíd­ky šet­ří čas kupu­jí­cím i prodávajícím.

 1. Vyjednávání podmínek 

Pokud pro­dá­vá­te nebo kupu­je­te nemo­vi­tost své­po­mo­cí, tady vět­ši­nou nara­zí­te. Proč?

Nákup i pro­dej nemo­vi­tos­ti je čas­to nej­vět­ším život­ním obcho­dem. Emo­ce, ner­vy, stres, mnoh­dy i finanč­ní potře­by, nezna­lost… nic z toho nepomáhá.

Zku­še­ný mak­léř umí vyjed­ná­vat, zná psy­cho­lo­gii pro­de­je a pře­de­vším sto­jí vždy za vámi. Vždy jed­ná ve váš prospěch.

 1. Finance

Rea­lit­ní mak­léř je vám při ruce i při řeše­ní finan­co­vá­ní nemovitostí.

Je spoj­kou mezi hypo­teč­ním spe­ci­a­lis­tou, bankou/bankami, dojed­ná­vá a hlí­dá ter­mí­ny, komu­ni­ku­je s odhad­cem. Tím vším vám šet­ří spous­tu času a vlast­ní­ho běhá­ní po admi­nis­tra­tiv­ních zále­ži­tos­tech. Vaše ušet­ře­né ner­vy jsou pak dal­ším milým bonusem 🙂

 1. Zajištění smluvní dokumentace a úschovy

Rezer­vač­ní smlou­va, bez­peč­ná úscho­va, kup­ní smlouva… 

Nic nesmí chy­bět, vše musí být doko­na­le správ­ně. Chy­by v těch­to důle­ži­tých doku­men­tech vás opět mohou stát hod­ně peněz i času. Nemluvě o tom, že prá­vě chy­by v doku­men­tech čas­to sto­jí za tím, že se celý pro­dej­ní pro­ces neko­neč­ně protahuje.

spolupráce s realitním makléřem šárka sabová

 1. Katastr nemovitostí

Komu­ni­ka­ce s kata­strál­ním úřa­dem je dal­ší čin­nost, kte­rou pro vás řeší makléř.

 • Pra­cu­je s ním při pro­vě­řo­vá­ní nemo­vi­tos­ti – je nezbyt­né, aby úda­je od pro­dá­va­jí­cí­ho odpo­ví­da­ly úda­jům v katastru nemovitostí. 
 • Zjiš­ťu­je nabý­va­cí titu­ly, infor­ma­ce k věc­ným bře­me­nům i pří­pad­ným zástavám. 
 • Zajiš­ťu­je doku­men­ty, kte­ré mohl původ­ní maji­tel ztratit. 

V nepo­sled­ní řadě se posta­rá o vklad zástav­ních a kup­ních smluv.

 1. Předání nemovitosti 

Jak už jsem říka­la, mak­léř se posta­rá o nákup a pro­dej od A do Z.
V samém závě­ru tedy znamená:

 • sepsá­ní pře­dá­va­cí­ho protokolu
 • pře­vod smluv u doda­va­te­le elektři­ny a ply­nu na kupujícího
 • pře­dá­ní nemovitosti

A obchod je šťast­ně u konce!


Rea­lit­ní mak­léř je zkrát­ka váš part­ner a pra­vá ruka u pro­de­je nebo kou­pi nemo­vi­tos­ti. Na kva­lit­ní­ho mak­lé­ře se může­te vždy 100% spo­leh­nout, pro­to­že prá­vě úspěš­ná trans­ak­ce je to, co ho naplňuje.

Zau­jal vás člá­nek a rádi bys­te váš pro­dej nebo nákup svě­ři­li do rukou odborníkovi?

Jsem tu pro vás. A ráda se o vaši nemo­vi­tost postarám!

spolupráce s realitním makléřem šárka sabová

Datum vydání

2.5.2024