Dobře napsaný inzerát = dobře prodaná nemovitost
Chystáte se prodávat nemovitost? Pak nepodceňte sílu dobře napsaného realitního inzerátu. 

Ten je totiž čas­to prv­ní návnadou, kte­rou poten­ci­ál­ní­mu zájem­ci hodí­te. O tom, jest­li se chyt­ne nebo ne, roz­ho­du­jí někdy zdán­li­vé detaily.


Nekažte si první dojem

Může­te zaujmout, může­te odra­dit. Udě­lej­te z vaše­ho inze­rá­tu láka­vou pro­dej­ní per­lu a máte jis­to­tu, že vaše nabíd­ka mezi ostat­ní­mi inze­rá­ty jen tak neza­pad­ne. Sešij­te váš inze­rát na rych­lo a bez hlub­ší­ho pře­mýš­le­ní a může­te si být jis­ti, že zájem­ci půjdou dál. Neví­te, jak na to? Oslov­te kva­lit­ní­ho makléře.

Buďte profesionální

Správ­ně napsa­ný inze­rát by měl obsa­ho­vat vše, co by poten­ci­ál­ní­ho zájem­ce moh­lo zají­mat. Ušet­ří­te tím čas sobě, i jemu. Pro­fe­si­o­nál­ně napsa­ný text navíc vzbu­zu­je důvě­ru v to, že celý nákup­ní pro­ces pro­běh­ne bez pro­blé­mů a hlad­ce. Žád­né hrub­ky, žád­né pře­kle­py, jas­ná a pře­hled­ná fak­ta. A ješ­tě něco navíc…

realitní inzerát jak na to šárka sabová makléř

Emoce prodávají

Toto pla­tí obec­ně, mys­le­te na to. Posuď­te sami:

  • “K bytu pat­ří bal­kon 3x4 m, zastře­še­ný, s čás­teč­ným zdě­ným zábradlím.”

nebo

  • “Sou­čás­tí bytu je kom­fort­ní a pří­jem­ně pro­stor­ný bal­kon, ze kte­ré­ho si může­te uží­vat výhled na neda­leký les. Díky zastře­še­ní si může­te na bal­ko­ně uží­vat svou ran­ní kávu, i když budou ven­ku tra­ka­ře padat.”

Na kte­rý bal­kon bys­te si sed­li raději?

Vzhled prodává také

Zapo­meň­te na fot­ky z mobi­lu, per­spek­tiv­ní zájem­ce jimi nena­lá­ká­te. Kva­lit­ní a pro­fe­si­o­nál­ní foto­gra­fie zaujmou na prv­ní pohled. Umí totiž pro­dat vše, co dělá vaši nemo­vi­tost jedi­neč­nou. Inves­tuj­te do kva­lit­ní pre­zen­ta­ce a poten­ci­ál­ní zájem­ce se nebu­de moct dočkat prohlídky!

Ukažte jedinečnost

Pokud máte čím, odliš­te se.

  • Má vaše nemo­vi­tost jedi­neč­ný pří­běh? Klid­ně ho do inze­rá­tu zapoj­te. Dob­ře si ale roz­mys­le­te, co by moh­lo být pro kup­ce objek­tiv­ně zají­ma­vé, a co je zají­ma­vé pou­ze pro vás (tře­ba z důvo­du cito­vé vazby). 
  • Uni­kát­ní archi­tek­to­nic­ký detail? 
  • Jedi­neč­ná poloha? 
  • Něco navíc, co jiné nemo­vi­tos­ti jisto­jis­tě nemají?

Šup s tím do inzerátu!

realitní inzerát jak na to šárka sabová makléř

Klíčová slova

Mys­le­te při psa­ní inze­rá­tu také na SEO, ale buď­te cit­li­ví. Zapo­juj­te rele­vant­ní klí­čo­vá slo­va, ale nemluv­te jako robo­ti. Chce­te, aby váš inze­rát na zájem­ce při vyhle­dá­vá­ní vyska­ko­vat, nechce­te je ale odra­zo­vat tex­tem slo­že­ným z klí­čo­vých slov a hesel. Mluv­te k nim lid­skou řečí, kte­rá se jim bude hez­ky číst.

Kontrolujte

Než inze­rát ode­šle­te, tři­krát si zkon­t­ro­luj­te všech­ny úda­je o dané nemo­vi­tos­ti, stej­ně jako vaše kon­takt­ní úda­je. Podat inze­rát a po týd­nu zjis­tit, že jste uved­li špat­né tele­fon­ní čís­lo, může být totiž tro­chu neštěs­tí. Vyva­ruj­te se mu.

Na co si dát také pozor a jak nemo­vi­tost při­pra­vit? Čtě­te tady.

Inzerujte tam, kde je vaše cílová skupina

Posled­ní a vel­mi důle­ži­tý bod. Ujas­ně­te si, kdo je poten­ci­ál­ní kupec. Kde se pohy­bu­je, co čte, kde ho najde­te. A přes­ně na těch mís­tech pak inze­ruj­te. Jen tak si může­te být jis­ti, že se vaše ener­gie, kte­rou jste inze­rá­tu věno­va­li, oprav­du vrátí.


Pomohl vám dneš­ní člá­nek? Pokud ano, jsem moc ráda. Pokud si nad inze­rá­tem stá­le láme­te hla­vu, klid­ně mi napiš­te. Pro­dej nemo­vi­tos­tí je má dlou­ho­le­tá prá­ce a koní­ček záro­veň. Jsem tu pro vás!

Datum vydání

5.10.2023