Jakým chybám se při prodeji nemovitosti vyvarovat?

Prodej nemovitosti není jednoduchý proces a chyby při prodeji nemovitosti  nejsou neobvyklou záležitostí. Každá taková chyba vás ale může stát spoustu peněz. Na co je potřeba dát si pozor?

 

 • Špatně nastavená cena

  Toli­krát zmi­ňo­va­ný pro­blém. Pří­liš vyso­ká cena způ­so­bí, že nemo­vi­tost z trhu jen tak nezmi­zí a bude půso­bit pode­zře­le. Pří­liš níz­ká cena vás zase obe­re o pení­ze. Stej­ně tak bývá pro­ble­ma­tic­ký osob­ní vztah k vaší nemo­vi­tos­ti, kte­rý zame­zu­je zdra­vé­mu úsud­ku hod­no­tit situ­a­ci objek­tiv­ně. Nasta­ve­ní správ­né ceny vyža­du­je zna­los­ti a zku­še­nos­ti. Jen díky nim pak nemo­vi­tost pro­dá­te výhod­ně a včas.

 • Škudlení na nesprávných místech

  Ano, pro­dej nemo­vi­tos­ti obvykle něco sto­jí. Není ale lep­ší inves­ti­ce než do pří­prav, inzer­ce a pro­fe­si­o­nál­ní pomoc­né ruky. Jis­tě, za mar­ke­ting, advo­ká­ta nebo mak­lé­ře může­te v prvo­po­čát­ku ušet­řit a dům nabíd­nout k pro­de­ji i bez toho. ALE – rea­li­ta je tako­vá, že všech­ny finan­ce, kte­ré do pro­de­je vlo­ží­te, se vám dřív nebo poz­dě­ji něko­li­ka­ná­sob­ně vrátí.

 • Nepřipravenost

  Peč­li­vá pří­pra­va nemo­vi­tos­ti na pro­dej je důle­ži­tým kro­kem k úspěš­né­mu cíli. Opra­va drob­ných nedo­stat­ků, per­fekt­ní homesta­ging (pře­čtě­te si více zde) či pro­fe­si­o­nál­ní 3D vizu­a­li­za­ce doká­že nalá­kat správ­né kup­ce a usnad­nit celý pro­dej. Nepři­pra­ve­nost se posta­rá o přes­ný opak.

 • Špatný výběr realitního makléře

  Vybí­rat pou­ze pod­le výše pro­vi­ze nemu­sí být ta nej­lep­ší vol­ba. Výsled­kem tako­vé spo­lu­prá­ce může být nepro­fe­si­o­nál­ní níz­ko­ná­kla­do­vá pre­zen­ta­ce, prů­měr­né fot­ky nebo doplat­ky za dal­ší pro­dej­ní akti­vi­ty. Zjiš­ťuj­te si refe­ren­ce a zku­še­nos­ti. Vždy se zají­mej­te o to, co pro­vi­ze dané­ho mak­lé­ře zahr­nu­je a co je tře­ba pla­tit navíc. Jen tak doká­že­te reál­ně posou­dit, kte­rý mak­léř bude ten nejlepší.

 • Nulová prodejní strategie

  Kla­sic­ký pro­blém pro­dejů na vlast­ní pěst. Pro­dej nemo­vi­tos­ti je slo­ži­tý pro­ces a pro­dej bez zna­los­tí a nasta­ve­ní stra­te­gie je čas­to ten nejdel­ší a nejmé­ně úspěš­ný. Správ­ně nasta­ve­ná a pro­myš­le­ná stra­te­gie je základ!

chyby při prodeji nemovitosti realitní makléř praha

 • Nezkušenost

  Nezna­lost záko­na neo­mlou­vá. U pro­de­je nemo­vi­tos­tí to pla­tí dvoj­ná­sob. Víte, jaké jsou vaše povin­nos­ti? Jaké dokla­dy musí­te dolo­žit a co a kde nezbyt­ně nahlá­sit? Cena za nedba­lost jsou nejen vel­ké pení­ze, ale i vaše ner­vy. To stej­né pla­tí pro nezna­lost obchod­ní­ho jed­ná­ní, psy­cho­lo­gie a vyjed­ná­vá­ní. Mys­le­te na to.

 • Rozbouřené emoce

  Pro­dej nemo­vi­tos­ti bývá občas spo­jen s emo­ce­mi. Finanč­ní tíseň, smrt part­ne­ra či čle­na rodi­ny, časo­vý tlak… emo­ce pak hra­jí v úsud­ku i roz­ho­do­vá­ní význam­nou roli, což vám může znač­ně uško­dit. Emo­ce zkrát­ka k úspěš­né­mu pro­de­ji nemo­vi­tos­ti nepatří.

 • Nedostatek objektivního pohledu

  Vaše nemo­vi­tost je zkrát­ka vaše. Zná­te ji, prav­dě­po­dob­ně se vám líbí tak, jak je, nevi­dí­te nedo­stat­ky nebo jich nao­pak vidí­te až moc. Pro­dá­vat nemo­vi­tost je pak díky nedo­stat­ku objek­tiv­ní­ho pohle­du na věc kom­pli­ko­va­né. Síla kva­lit­ní­ho mak­lé­ře tkví v tom, že se na nemo­vi­tost doká­že dívat s odstu­pem a pohle­dem poten­ci­ál­ní­ho zájemce.

 • Špatně postavená smlouva a zajištění platby

  I tady jed­no­znač­ně pla­tí, že zku­še­nos­ti jsou k neza­pla­ce­ní. Je totiž oprav­du potře­ba mys­let na všech­ny ty drob­nos­ti i vel­ké pro­blémy, kte­ré mohou př pro­de­ji a násled­né­mu pře­vo­du nemo­vi­tos­ti a peněz nastat. Kva­lit­ní mak­léř přes­ně ví, na co dát pozor. Díky tomu se vám pak nesta­ne, že zůsta­ne­te bez peněz a s hla­vou v dlaních.

chyby při prodeji nemovitosti realitní makléř praha

Za svou kari­é­ru rea­lit­ní­ho mak­lé­ře jsem se už mno­ho­krát setka­la s utrá­pe­ný­mi lid­mi, kte­ří se do pro­de­je pus­ti­li sami, aniž by vědě­li, na co vše je tře­ba myslet.

Pokud je pro vás pro­dej nemo­vi­tos­ti aktu­ál­ní téma a rádi bys­te celý pro­ces zvlád­li v poho­dě a bez zby­teč­ných ner­vů, ozvě­te se mi. Sejde­me se, popo­ví­dá­me si a spo­leč­ně celý pro­dej při­ve­de­me do šťast­né­ho finále!