Blog

Ráda s vámi sdílím svoje know-how, aby vaše cesta realitním světem byla hladší.

Daňový odpočet úroků — jak na to?

Daňový odpočet úroků — jak na to?

Vědě­li jste, že si (jakož­to fyzic­ké oso­by) může­te kaž­do­roč­ně z vašich daní ode­číst úro­ky z úvě­ru na byd­le­ní nebo z hypo­té­ky? Pokud ne, je dneš­ní člá­nek přes­ně pro vás — teď je totiž ta nej­lep­ší doba. Zjis­tě­te, zda máte na odpo­čet nárok včas!

číst více
Ceny nemovitostí na jaře

Ceny nemovitostí na jaře

Zají­má vás, co se bude dít na trhu rea­lit? Jaké budou odha­dem ceny nemo­vi­tos­tí na jaře 2023? Na zákla­dě ana­lýz a všech dostup­ných se dá vyde­du­ko­vat hod­ně věcí. Tak se na to dnes spo­lu podíváme!

číst více
Mýty o prodeji nemovitosti přes realitní kancelář

Mýty o prodeji nemovitosti přes realitní kancelář

Pro­dej nemo­vi­tos­tí přes rea­lit­ní kan­ce­lář je pro­ces opře­den mno­ha mýty a lidé z něj mají čas­to strach. Pokud pat­ří­te mezi ně, poku­sím se dnes vaše oba­vy vyvrá­tit. Pro­dej přes rea­lit­ní kan­ce­lář může být totiž čas­to nao­pak ta nej­lep­ší volba.

číst více
Pronájem cizincům — na co myslet?

Pronájem cizincům — na co myslet?

Pro­ná­jem cizin­cům už je dnes napros­to běž­nou pra­xí. Zákon vám v tom­to smě­ru nepo­klá­dá pod nohy žád­né pře­káž­ky nebo ome­ze­ní, je jen potře­ba mys­let na někte­rá spe­ci­fi­ka. Jaká to jsou?

číst více
Potenciální problémy při koupi nemovitosti

Potenciální problémy při koupi nemovitosti

Máte v plá­nu kupo­vat nemo­vi­tost bez asi­s­ten­ce rea­lit­ní­ho mak­lé­ře? Pak buď­te ostra­ži­tí. S kou­pí nemo­vi­tos­tí na vlast­ní pěst se totiž pojí i poten­ci­ál­ní rizi­ka. Na co si dát pozor?

číst více