Blog

Ráda s vámi sdílím svoje know-how, aby vaše cesta realitním světem byla hladší.

Ceny nemovitostí na jaře

Ceny nemovitostí na jaře

Zají­má vás, co se bude dít na trhu rea­lit? Jaké budou odha­dem ceny nemo­vi­tos­tí na jaře 2023? Na zákla­dě ana­lýz a všech dostup­ných se dá vyde­du­ko­vat hod­ně věcí. Tak se na to dnes spo­lu podíváme!

číst více
Prodej či koupě nemovitosti? Není plocha jako plocha!

Prodej či koupě nemovitosti? Není plocha jako plocha!

Obyt­ná plo­cha, užit­ná, pod­la­ho­vá… tak kte­rá je kte­rá? Plá­nu­je­te nákup či pro­dej nemo­vi­tos­ti a máte tro­chu zma­tek v názvech? To roz­hod­ně nejste sami. Ujas­ně­te si pojmy — vypla­tí se to!

číst více
Koupě bez realitní kanceláře a katastr nemovitostí

Koupě bez realitní kanceláře a katastr nemovitostí

Roz­hod­li jste se kou­pit nemo­vi­tost na vlast­ní pěst? Pak je tu něko­lik věcí, na kte­ré bys­te měli pama­to­vat. Důle­ži­tou a neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí bude prá­vě katastr nemo­vi­tos­tí. Co vás čeká?

číst více
Zprostředkovatelská smlouva s realitní kanceláří

Zprostředkovatelská smlouva s realitní kanceláří

Chys­tá­te se pro­dá­vat nemo­vi­tost přes rea­lit­ní kan­ce­lář? Pak by zpro­střed­ko­va­tel­ská smlou­va měla být prv­ní doku­ment, kte­rý spo­leč­ně s mak­lé­řem pode­pí­še­te. Co by tato smlou­va měla obsa­ho­vat a na co si dát pozor?

číst více
Proč je předání stavební dokumentace nezbytností?

Proč je předání stavební dokumentace nezbytností?

Víte, že při pro­de­ji domu je nezbyt­né dodat kupu­jí­cí­mu sta­veb­ní doku­men­ta­ci? A proč je sta­veb­ní doku­men­ta­ce při pro­de­ji důle­ži­tá? Pokud na to totiž zapo­me­ne­te, může vznik­nout pro­blém pro obě strany. 

číst více