Šárka Sabová

Jmenuji se Šárka a jsem vaše spolehlivá pravá ruka na realitním trhu!

Baví mě nad­še­ní mých kli­en­tů, když úspěš­ně dokon­čí­me pro­dej. A dělá mi radost vidět roz­zá­ře­né oči mých budou­cích kli­en­tů, když popr­vé vchá­zí do své­ho vysně­né­ho domo­va. Prá­ce v rea­li­tách je zkrát­ka už léta moje jas­ná život­ní cesta.

Osu­do­vou lek­ci jsem dosta­la, když jsme s man­že­lem poři­zo­va­li prv­ní spo­leč­ný byt. Na vlast­ní kůži jsem teh­dy zaži­la, jak nepří­jem­né a stre­su­jí­cí může být, když tyto věci řeší­te v pod­sta­tě na vlast­ní pěst. Topi­li jsme se v para­gra­fech, trá­vi­li věč­nost hle­dá­ním správ­ných infor­ma­cí, shá­ně­li práv­ní­ka i hypo­teč­ní­ho porad­ce. Ztra­ti­li jsme spous­tu času i peněz, pro­to­že maji­tel­ka bytu s námi hned po pro­de­ji pře­sta­la komunikovat. 

Teh­dy jsem pocho­pi­la, jak uži­teč­ná pro­fe­se rea­lit­ní­ho mak­lé­ře je a že v ní chci být nej­lep­ší. Od té doby kaž­dý den usnad­ňu­ji mým kli­en­tům ces­tu k pro­de­ji i náku­pu. Chci si být oprav­du jis­tá, že na celý pro­ces bude­te vzpo­mí­nat s úsmě­vem na tváři.

Mou expertní lokalitou je Praha Horní Měcholupy.

Dělám prá­ci, kte­rá mě baví a dělám ji s nadšením.

Mým nej­sil­něj­ším hna­cím moto­rem je spo­ko­je­nost mých klientů.

 

A největší odměnou je, když se klienti o svou zkušenost podělí s ostatními.

“Váže­ní, pokud hle­dá­te služ­bu rea­lit­ní­ho mak­lé­ře, resp. mak­léř­ky pro jaký­ko­liv výkon s tou­to pro­fe­sí sou­vi­se­jí­cí, tak dopo­ru­ču­ji paní Šár­ku Sabo­vou . S tou­to dámou jsem měl co k do čině­ní jed­nak v rám­ci odha­dů pro úko­ny v rám­ci dědic­ké­ho říze­ní a jed­nak v rám­ci pro­de­je nemo­vi­tos­ti — rekre­ač­ní cha­ta. Bez jaké­ho­ko­liv drbá­ní pod bra­dič­kou je paní mak­léř­ka doo­prav­dy vel­ký pro­fe­si­o­nál, kte­rá se o vše, co je spo­je­no s pro­de­jem, posta­rá od A do Z. Veš­ke­ré smluv­ní pod­kla­dy, úko­ny s kata­strem, advokáty,.…spolehlivě při­pra­vi­la a rea­li­zo­va­la až do spo­leč­né­ho pře­dá­ní cha­ty nové­mu maji­te­li. Za toto vše děku­ji nejen já, ale i můj bratr.” 

Milan Jan­da

“Ráda bych tou­to ces­tou moc podě­ko­va­la paní mak­léř­ce Sabo­vé za její kva­lit­ní prá­ci, a to jak z hle­dis­ka pro­fe­si­o­nál­ní­ho, tak lid­ské­ho. Přes­to­že se jed­na­lo o odha­dy nemo­vi­tos­tí pro dědic­ké říze­ní, vypra­co­va­la je vel­mi peč­li­vě tak, že by moh­ly být pou­ži­té i pro even­tu­el­ní pro­dej. Byla vždy milá a spo­leh­li­vá, ochot­ná udě­lat i prá­ci navíc či podat radu, kte­rá se týka­la i jiných zále­ži­tos­tí; rea­go­va­la jak mai­lem, tak mobil­ní zprá­vou či tele­fo­nic­ky. Vel­mi oce­ňu­ji její lid­ský pří­stup k člo­vě­ku, kte­rý nepro­ží­vá prá­vě nej­šťast­něj­ší život­ní období.”

Iva­na Šímová

Spo­lu­prá­ci s rea­lit­ní mak­léř­ku Šár­ku Sabo­vou hod­no­tí­me vel­mi klad­ně a doporučujeme.Paní Sabo­vá nám pomoh­la najít nové nájem­ní­ky do men­ší­ho bytu v Pra­ze. Všech­ny kro­ky rea­li­za­ce pro­nájmu bytu mám pře­dem dosta­teč­ně vysvět­li­la, postup a daný har­mo­no­gram byl násled­ně dodržen.Inzerát pro pro­ná­jem bytu byl per­fekt­ně zpra­co­ván a dopl­něn pro­fe­si­o­nál­ní­mi foto­gra­fie­mi. Neu­stá­le jsem měli od mak­léř­ky infor­ma­ce o aktu­ál­ním dění a násled­ných kro­cích. S nový­mi nájem­ní­ky jsme měli brzy pode­psa­nou rezer­vač­ní a násled­ně i nájem­ní smlou­vu. Mak­léř­ka zpro­střed­ko­va­la též pře­vod ply­nu a elektři­ny na nové nájemce.Oceňujeme pří­jem­né vstříc­né jed­ná­ní, spo­leh­li­vost, pro­fe­si­o­na­li­tu a skvě­lé služ­by za dobrou cenu.”

Pet­ra Bartáková