Mou expertní lokalitou je Praha Horní Měcholupy.

Chcete prodat či koupit nemovitost v Praze 10 a okolí?

Mou expert­ní loka­li­tou je Pra­ha – Hor­ní Měcho­lu­py, kde od roku 2012 byd­lím. Tato loka­li­ta pro­chá­zí v posled­ní době vel­kým roz­vo­jem. Najde­te tu boha­té záze­mí pro spo­le­čen­ský i aktiv­ní život, nechy­bí mís­ta pro náku­py i neděl­ní pik­ni­ky. Nechy­bí spor­tov­ní are­ál, teni­so­vé kur­ty či gol­fo­vé hřiš­tě. Hos­ti­vař­ský leso­park a pře­hra­da vybí­zí k dlou­hým let­ním pro­cház­kám a jízdě na in-linech, v zimě může­te rov­nou vytáh­nout běž­ky. Máme mateř­ské i základ­ní ško­ly a veš­ke­rou vyba­ve­nost, kte­rou ke spo­ko­je­né kaž­do­den­nos­ti potřebujete.

Dob­rá doprav­ní dostup­nost MHD (auto­bu­sy i vlak) je samozřejmostí.

Hor­ní Měcho­lu­py jsou klid­ná a na zeleň boha­tá loka­li­ta neda­le­ko cen­t­ra hlav­ní­ho měs­ta, stvo­ře­ná pro pří­jem­ný život všech věko­vých kate­go­rií. Uva­žu­je­te o náku­pu či pro­de­ji v této čás­ti města?