Jak probíhá prodej nemovitosti?

Roz­hod­li jste se vyu­žít mé služ­by a zají­má vás, jak spo­lu­prá­ce pro­bí­há? Pojď­me se podí­vat na celý postup krok za krokem.

Šárka Sabová

1. Osobní schůzka

Pro­be­re­me spo­lu postup celé­ho pro­de­je. Samo­zřej­mos­tí je zohled­ně­ní vašich časo­vých i finanč­ních potřeb. Spo­leč­ně naplá­nu­je­me také pří­pad­né úpra­vy nemo­vi­tos­ti, vedou­cí k úspěš­né­mu prodeji.

2. Cenová analýza

Na zákla­dě naší schůz­ky zpra­cu­ji ceno­vou ana­lý­zu, kte­rá nám pomů­že sta­no­vit ide­ál­ní ceno­vou stra­te­gii. Na zákla­dě této ana­lý­zy vám pak dopo­ru­čím pro­dej­ní cenu a způ­sob prodeje.

3. Podpis zprostředkovatelské smlouvy

Odsou­hla­sí­me si a pode­pí­še­me zpro­střed­ko­va­tel­skou smlou­vu, kte­rá sta­no­vu­je vzá­jem­né závaz­ky. Díky tomu je naše spo­lu­prá­ce vždy transpa­rent­ní, jas­ná a přehledná.

4. Home staging

Vzhled pro­dá­vá a vizu­ál­ní dojem je moc­ným nástro­jem pro­de­je. Před foce­ním a pub­li­ka­cí nemo­vi­tos­ti na rea­lit­ní trh je pro­to nut­né posta­rat se o este­tic­ké úpra­vy (výmal­ba, drob­né opra­vy, sty­li­za­ce inte­ri­é­ru apod.).

5. Focení s těmi nejlepšími

Při pro­de­ji spo­lu­pra­cu­ji pou­ze s pro­fe­si­o­nál­ní­mi foto­gra­fy. Pro ješ­tě lep­ší ilu­stra­ci objek­tu a jeho oko­lí může­te vyu­žít také 2D/3D vizu­a­li­za­ce, video­pro­hlíd­ky či scé­nic­ká videa za pomo­cí dronu.

6. Prezentace

Vaši nemo­vi­tost pre­zen­tu­ji na nej­vět­ších rea­lit­ních ser­ve­rech a v mís­tě pro­de­je. Vyu­ží­vám síť více jak 1200 mak­lé­řů RE/MAX v celé Čes­ké repub­li­ce a sesta­vu­ji kon­krét­ní nabíd­ky poptá­va­jí­cím klientům.

7. Prohlídky nemovitosti

Pro vaši nemo­vi­tost hle­dám ide­ál­ní­ho zájem­ce. Boni­tu zájem­ců pro­to ově­řu­ji zásad­ně ješ­tě před pro­hlíd­kou a vedu jejich evi­den­ci. Vždy se sna­žím spo­jit vhod­nou nabíd­ku s poptávkou.

8. Zajištění hypotečního úvěru

Díky mé spo­lu­prá­ci se zku­še­ný­mi hypo­teč­ní­mi mak­lé­ři doká­žu vhod­ným zájem­cům dopo­ru­čit výhod­né a efek­tiv­ní finan­co­vá­ní. Tím se celý pro­dej­ní pro­ces urychluje.

9. Pravidelné reporty majiteli nemovitosti

Pra­vi­del­ně vás infor­mu­ji o prů­bě­hu pro­de­je, poten­ci­ál­ních nabíd­kách a všech rea­li­zo­va­ných akti­vi­tách. Díky tomu máte nad celým pro­ce­sem poho­dl­nou kon­t­ro­lu a přehled.

10. Právní servis

Rezer­vač­ní smlou­va, kup­ní smlou­va i smlou­va o advo­kát­ní či jiné úscho­vě jsou vel­mi důle­ži­tý­mi doku­men­ty. Vy si s nimi ale nemu­sí­te dělat sta­rost. Ty vaše pro vás totiž vypra­cu­je jeden z našich kva­li­fi­ko­va­ných a ově­ře­ných právníků.

11. Předání nemovitosti

Po zapsá­ní nové­ho maji­te­le spo­lu zákla­dě pře­dá­va­cí­ho pro­to­ko­lu nemo­vi­tost pře­dá­me. Tím ale naše spo­lu­prá­ce nekon­čí. Pře­ve­du za vás také veš­ke­rá média (elektři­na, plyn, voda apod.) a nahlá­sím pře­vod na Spo­le­čen­ství vlast­ní­ků jed­no­tek či na Byto­vé družstvo.