Prodej nemovitosti svépomocí — opravdu ušetříte?
Prodej nemovitosti svépomocí je jistě lákavý. Jednoduše si určíte cenu, která by se vám líbila, nemovitost nafotíte, napíšete inzerát a tadá – zájemci se pohrnou! Nebo je to trochu jinak?

Setká­vám se s tím pravidelně.
S vidi­nou ušet­řit se lidé vrha­jí do pro­de­je nemo­vi­tos­ti na vlast­ní pěst. Scé­nář v jejich hla­vě je totiž jas­ný. Na pro­de­ji nemo­vi­tos­ti pře­ce nic není! A o pár měsí­ců poz­dě­jí, bohat­ší o mno­ho zku­še­nos­tí, chud­ší o ilu­ze, čas a pení­ze, se mi ozý­va­jí s žádos­tí o pomoc.
Ano, pro­de­jem nemo­vi­tos­ti své­po­mo­cí ušet­ří­te pení­ze za pro­vi­zi. Rea­lit­ní mak­léř vám ale nao­pak ušet­ří mno­ho peněz i sta­ros­tí ve věcech, kte­ré na prv­ní pohled vidět nejsou. S čím vám pomůžu?

Správně nastavíme prodejní cenu

Určit pro­dej­ní cenu tak, aby doká­za­la nemo­vi­tost pro­dat rych­le a záro­veň dob­ře, vyža­du­je zku­še­nos­ti. Laik totiž pro­dej­ní cenu snad­no pře­stře­lí, nebo nao­pak pod­hod­no­tí. Oba pří­pa­dy jsou špat­ně, meto­da pokus a omyl totiž u pro­de­je nemo­vi­tos­ti žáda­ná není. Zku­še­ný rea­lit­ní mak­léř ví, jak cenu nasta­vit správ­ně. O trž­ní a nabíd­ko­vé ceně píšu v tom­to článku.

prodej nemovitosti svépomocí šárka sabová

Vidíme potenciál 

Zku­še­ný mak­léř vidí poten­ci­ál vaší nemo­vi­tos­ti tam, kde bys­te ho mož­ná nehle­da­li. A všech­ny její před­nos­ti pak nabíd­ne poten­ci­ál­ním zákaz­ní­kům na zla­tém pod­no­se. Ide­ál­ní jsou v tom­to 3D vizu­a­li­za­ce, díky kte­rým si doká­že poten­ci­ál­ní zákaz­ník vaši nemo­vi­tost “pro­jít”, aniž by opus­til pohod­lí své­ho obýváku.

Víme, jak na dokonalou prezentaci

Špat­né svět­lo, neu­r­či­té fot­ky ve špat­né kva­li­tě, nehez­ký inte­ri­ér. To vše jsou věci, kte­rý­mi zájem­ce k pro­de­ji nena­lá­ká­te. S kva­lit­ním rea­lit­ním mak­lé­řem dosta­ne vaše nemo­vi­tost jen to nej­lep­ší i co se pre­zen­ta­ce týče. Ať už je to homesta­ging, pro­fe­si­o­nál­ní foto­gra­fie, video či 3D vizu­a­li­za­ce, víme, jak vaši nemo­vi­tost odpre­zen­to­vat tak, aby po ní poten­ci­ál­ní zákaz­ník zatoužil. 

Víme, kde a jak propagovat

Mož­nos­tí, kde vaši nemo­vi­tost inze­ro­vat, je pře­hr­šel. Víte ale, kte­ré jsou ty nej­lep­ší? Zku­še­ný rea­lit­ní mak­léř doká­že vyhod­no­tit, kte­rý způ­sob pro­pa­ga­ce bude pro vás oprav­du funkč­ní. Doká­že­me taky určit jaký způ­sob pro­pa­ga­ce zvo­lit, kde jsou vaši poten­ci­ál­ní kupu­jí­cí stej­ně jako to, kde nao­pak v pro­pa­ga­ci peně­zi neplýtvat. 

prodej nemovitosti svépomocí šárka sabová

Pomůžeme s financováním

Budou­cí­mu maji­te­li bude­me po ruce i v pří­pa­dě, že nasta­ne pro­blém s hypo­té­kou. Zájem­ce, kte­ří jsou nao­pak finanč­ně pro­ble­ma­tič­tí a nebo­nit­ní odha­lí­me včas. Díky tomu ušet­ří­te čas strá­ve­ný s nevhod­ným zájem­cem a záro­veň si může­te být jis­ti, že vám spo­jí­me pou­ze s těmi, kte­ří mají jako kupu­jí­cí oprav­du potenciál.

Postaráme se o nejlepší podmínky

Zákla­dem úspěš­né­ho pro­de­je je také včas­ná defi­ni­ce a nasta­ve­ní ide­ál­ních pod­mí­nek. Od vol­by úscho­vy přes datu­mu pře­dá­ní až po způ­sob vypla­ce­ní. Zku­še­ný rea­lit­ní mak­léř vyjed­ná­vat umí a vždy sto­jí na vaší straně.

Žádné zbytečné problémy v budoucnu

Tech­nic­ký a práv­ní stav vaší nemo­vi­tos­ti je to, oč tu běží. Kupu­jí­cí se může odvo­lat na skry­té vady až po dobu pěti let. Pokud jste něco pře­hléd­li a neu­ved­li, je dost prav­dě­po­dob­né, že vás čeka­jí doha­dy a v nej­zaz­ším pří­pa­dě i odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy. Zku­še­ný mak­léř nene­chá nic náho­dě, poten­ci­ál­ní pro­blémy totiž nesto­jí za to.

prodej nemovitosti svépomocí šárka sabová

Prodej a nákup ruku v ruce

Plá­nu­je­te pro­dej nemo­vi­tos­ti za úče­lem kou­pě jiné? Pro člo­vě­ka bez zku­še­nos­tí a dočas­né­ho byd­le­ní může být ten­to pro­ces dost stre­su­jí­cí. Vyža­du­je totiž zku­še­nos­ti, vel­mi dob­ré nača­so­vá­ní a zna­lost jed­not­li­vých kro­ků. Pro zku­še­né­ho rea­lit­ní­ho mak­lé­ře to bude ale hrač­ka. Nic nedrh­ne, vše nava­zu­je a vy se může­te radovat.

Dohlédneme na vaše povinnosti

Jako pro­dá­va­jí­cí máte také povin­nos­ti, na kte­ré je důle­ži­té mys­let. Pokud si chce­te být jis­ti, že nic neza­ne­dbá­te, rea­lit­ní mak­léř je tu opět pro vás. Pohlí­dá všech­ny smlou­vy i nále­ži­tos­ti a posta­rá se o to, že celý prů­běh i finál­ní pře­dá­ní pro­běh­ne na jedničku.


Mýtů oko­lo pro­de­je přes rea­lit­ní kan­ce­lář kolu­je spous­ty. Ze své zku­še­nos­ti ale vím, že pokud bude­te rea­lit­ní­ho mak­lé­ře vybí­rat peč­li­vě, nebu­de z mak­lé­řo­vy pro­vi­ze výdaj, ale inves­ti­ce. A ta se vám v podo­bě jeho prá­ce, pro­fe­si­o­nál­ních slu­žeb i zku­še­nos­tí mno­ho­ná­sob­ně vrátí!

Datum vydání

24.8.2023