Nabídková a tržní cena nemovitosti — co je co?
Dva velmi odlišné pojmy, které se ale velmi často zaměňují. Víte, co je nabídková cena? A jaký je rozdíl mezi nabídkovou a tržní cenou? Pokud se chystáte prodávat nemovitost, doporučuji vám přečíst i dnešní článek…
Nabídková cena

Nabíd­ko­vá cena může být jakákoliv. 

Je to totiž cena, za kte­rou by chtěl pro­dá­va­jí­cí svou nemo­vi­tost pro­dat. Její výše je tedy jen a pou­ze na něm. Háček je ale v tom, že zda se nemo­vi­tost za tuto cenu pro­dá — to je zase na poten­ci­ál­ních kupujících.

 Pokud jsou nabíd­ky obdob­ných nemo­vi­tos­tí na trhu za cenu výraz­ně niž­ší, patr­ně pro­dej­ce úspěš­ný nebu­de. Nabíd­ko­vá cena tedy není reál­ná cena prodejní.

Tržní cena

Trž­ní cena (jinak také pro­dej­ní), je pak cena, na kte­ré se pro­dá­va­jí­cí s kupu­jí­cím dohod­nou. Trž­ná cena je ta, kte­rá celý pro­dej­ní pro­ces uzavírá.

Nut­no dodat, že nabíd­ko­vá a trž­ní cena se čas­to v závě­ru vel­mi liší. 

Na stra­nu dru­hou pakli­že je vaše nemo­vi­tost oprav­du spe­ci­ál­ní a počet zájem­ců vyso­ký, může se stát, že bude kupu­jí­cí oprav­du ocho­ten zapla­tit cenu vyš­ší, než je obvykle běžná.

tržní vs nabídková cena šárka sabová

Problém nabídkové ceny

Pokud pro­dá­va­jí­cí nemá s rea­lit­ním trhem zku­še­nos­ti a i přes­to se roz­ho­dl pro­dat nemo­vi­tost své­po­mo­cí, obvykle postu­pu­je následovně:

  • ote­vře inzer­ci a začne hle­dat podob­né nemovitosti
  • začne porov­ná­vat ceny
  • k ceně obvykle při­po­čí­tá něco navíc (skrz emoč­ní vztah k nemo­vi­tos­ti a pro­to­že “co kdyby”)

Jen­že. Pro­dá­va­jí­cí neví, jak dlou­ho dané inze­rá­ty v nabíd­ce jsou. A neu­vě­do­mu­je si, že poten­ci­ál­ní­ho kup­ce pro­dej­cův cito­vý vztah k nemo­vi­tos­ti bohu­žel neza­jí­má. Cena tedy není pro poten­ci­ál­ní kup­ce zají­ma­vá. A tak daná nemo­vi­tost v nabíd­ce zůstá­vá bez povšim­nu­tí a postup­ně se řadí do kate­go­rie “ležák”.

Růst cen vs realitní ležáci

Nemo­vi­tost, kte­rá je v nabíd­ce již dlou­ho, obvykle nepů­so­bí na poten­ci­ál­ní kup­ce dob­ře. Tomu totiž budou vrtat hla­vou myš­len­ky o tom, co je s nemo­vi­tos­tí špat­ně, když ji nikdo nechce. Je ale jed­na výjim­ka, kte­rá může těm­to rea­lit­ním ležá­kům pomoci.

  • Ploš­ný růst cen zvy­šu­je ceny všech nemo­vi­tos­tí. Díky tomu se pak po (čas­to i) letech můžou dočkat pro­de­je také nemo­vi­tos­ti, kte­ré se svou nad­sa­ze­nou cenou dřív neuspěly. 
  • Pokud ale nemo­vi­tost pro­dá­vá­te pro­to, abys­te moh­li z utr­že­ných peněz kou­pit nemo­vi­tost jinou, není ten­to způ­sob nej­lep­ší tak­ti­ka. V závě­ru totiž mož­ná při­jde­te jak o pení­ze, tak o čas.

tržní vs nabídková cena šárka sabová

Jak nemovitost nacenit správně?

O tom, čím se při určo­vá­ní pro­dej­ní ceny řídit, si může­te pře­číst napří­klad tady. Nápo­mo­cen by pak mohl být i ten­to článek.

Pokud vám jde spíš o rych­lý a hlad­ký pro­dej, než o tes­to­vá­ní rea­lit­ní­ho trhu s nejis­tým výsled­kem, ráda vám s nace­ně­ním nemo­vi­tos­ti pomůžu. Ozvě­te se mi, jsem tu pro vás!

Datum vydání

6.7.2023

Kategorie