Co je tržní cena?

Věděli jste, že tržní cena je široký pojem? A že jich vaše nemovitost může mít hned několik? Pokud ne, nic se neděje. Ohledně tržní ceny totiž nemá jasno spousta lidí. Takže jak že to je? A co tržní cenu ovlivňuje?

Přístup prodejce

Ano, bohu­dík (a v někte­rých pří­pa­dech taky bohu­žel), pří­stup pro­dej­ce je jeden z fak­to­rů, kte­rý roz­ho­du­je o trž­ní ceně vaší nemo­vi­tos­ti. Jakou pro­ak­ti­vi­tu pro­dej­ce vyvi­ne, ať už se bude­me bavit o kva­li­tě pro­pa­ga­ce či samot­né pre­zen­ta­ce, jeho vystu­po­vá­ní při pro­hlíd­kách, o tom, jak komu­ni­ku­je s poten­ci­ál­ní­mi zájem­ci, jak vyhod­no­cu­je zpět­nou vazbu i inzer­ci, nako­lik se posta­rá o kva­lit­ní sta­ging …to vše jsou věci, kte­ré můžou s vaší trž­ní cenou pěk­ně zahý­bat. Naho­ru i dolů. Vždy se vám vypla­tí inves­to­vat pení­ze do zku­še­né­ho mak­lé­ře. Tato inves­ti­ce se vám totiž mno­ho­ná­sob­ně vrátí.

Obchodní zkušenosti prodejce

Pro­dej nemo­vi­tos­ti je obchod. Pro spous­tu lidí ten nej­vět­ší v jejich živo­tě. A přes­ně jako k vel­ké­mu obcho­du je tře­ba k pro­de­ji nemo­vi­tos­ti při­stu­po­vat. A prvotříd­ní obchod­ní doved­nos­ti a zku­še­nos­ti vaše­ho pro­dej­ce jsou v tom­to smě­ru k neza­pla­ce­ní. Pro­dej není totiž jen o tom, jak vaše nemo­vi­tost vypa­dá. Je to kom­bi­na­ce vlast­nos­tí vaší nemo­vi­tos­ti, komu­ni­ka­ce, psy­cho­lo­gie, dob­ré­ho úsud­ku, umě­ní vyjed­ná­vat i argu­men­to­vat a v nepo­sled­ní řadě také o zacho­va­ní si chlad­né hla­vy v situ­a­cích, kdy se nás sna­ží ovlád­nout emo­ce. Kva­lit­ní a zku­še­ný mak­léř-obchod­ník doká­že s vaší trž­ní cenou zahý­bat tak, jak jeho méně zku­še­ný kole­ga (a v nej­hor­ším pří­pa­dě úpl­ný ama­tér) nikdy nedokáže.

jak zvýšit tržní cenu nemovitosti šárka sabová

Propagace

Toli­krát sklo­ňo­va­né slo­vo v kaž­dém člán­ku o pro­de­ji nemo­vi­tos­ti. Zaujme vaše nemo­vi­tost hned na prv­ní dobrou? Nebo zůsta­ne viset mezi ostat­ní­mi nemo­vi­tost­mi a postu­pem času bude­te muset ubrat na ceně? Kva­li­ta pro­pa­ga­ce je zkrát­ka jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších fak­to­rů úspěš­né­ho pro­de­je. To, jak se váš mak­léř posta­rá o pro­pa­ga­ci, totiž prvot­ně roz­hod­ne o tom, kolik a jakých zájem­ců se dosta­ví na pro­hlíd­ku. Důraz na pro­fe­si­o­nál­ní pre­zen­ta­ci, ať už jde o kva­lit­ní foto­gra­fie úžas­né­ho sta­gin­gu, pro­fi video pro­hlíd­ku, 3D pro­hlíd­ku, skvě­le napsa­ný text inzer­ce či správ­ná vol­ba míst, kde nemo­vi­tost inze­ro­vat, je prv­ním kro­kem k těm pra­vým poten­ci­ál­ním zájem­cům. Nepro­mar­ně­te poten­ci­ál vaší nemo­vi­tos­ti s ama­tér­ským makléřem.

Sto­jí před vámi pro­dej nemo­vi­tos­ti? Roz­hod­li jste se nene­chá­vat věci náho­dě a pre­fe­ru­je­te poho­do­vý pro­ces s úspěš­ným výsled­kem? Na rea­lit­ním trhu jsem jak ryba ve vodě. Ozvě­te se mi a při­dej­te se k mým spo­ko­je­ným kli­en­tům, kte­ří svou nemo­vi­tost úspěš­ně pro­da­li za nej­vyš­ší mož­nou trž­ní cenu. Jsem tu pro vás!