Jak zvýšit cenu nemovitosti

Jak už jsem zmiňovala nejednou, vzhled prodává. A u nemovitostí to platí dvojnásob. Na co se tedy zaměřit, abyste mohli s klidným srdcem zvýšit cenu nemovitosti, a přitom se nebát o úspěšný prodej?

První dojem

Je co? Důle­ži­tý! Jak vypa­dá váš tráv­ník? Co záho­ny? Není plot oprýska­ný? Úhled­ný a ukli­ze­ný exte­ri­ér, čis­tá fasáda, barev­né kvě­ti­ny, …to vše zachy­tí pohled a od prv­ní chví­le si srd­ce vaše­ho poten­ci­ál­ní­ho kup­ce omo­tá kolem prstu.

Aby bílá bílá byla

Ano, mlu­vím o vašich stě­nách. Malo­vá­ní nepat­ří k oblí­be­ným čin­nos­tem, ale čer­s­tvě vyma­lo­va­né zdi udě­la­jí vel­kou služ­bu. Pokud sta­ging a cel­ko­vý kon­cept domů nevy­ža­du­je něco jiné­ho, sáh­ně­te vždy po svět­lých či neut­rál­ních bar­vách. Zdi bez posk­vrn­ky a vůně čer­stvé výmal­by? Věř­te mi, že tohle poten­ci­ál­ní kup­ci roz­hod­ně chtějí!

Podlaha

Chá­pu, že nové pod­la­hy před pro­de­jem zřej­mě dělat nebu­de­te. Zkus­te ale z těch sta­rých vytě­žit, co se dá. Pokud máte par­ke­ty, či ješ­tě lépe kla­sic­ké dře­vě­né pod­la­hy, zbrus­te povrch (pokud to stav vyža­du­je), namoř­te či nala­kuj­te. Dře­vě­né pod­la­hy nejsou lev­ná věc a pokud jim věnu­je­te péči, mohou vám při pro­de­ji při­dat pěk­ných pár bodů navíc.

jak zvýšit cenu nemovitosti šárka sabová

Světlo

Nikdo nechce byd­let v tma­vé noře. Svět­lu pro­to věnuj­te extra pozor­nost. Vpusť­te do vaší nemo­vi­tos­ti co nej­ví­ce při­ro­ze­né­ho svět­la a nech­te poko­je vynik­nout. Pokud víte, že někte­ré míst­nos­ti trá­pí nedo­sta­tek svět­la, při­dej­te do poko­jů lampy.

Kuchyně

Vyčis­tě­te lin­ku, naleš­tě­te spo­rák i všech­ny ostat­ní spo­tře­bi­če zven­ku i zevnitř, pokud si nejste jis­ti, ověř­te včas funkč­nost a pokud je potře­ba, vyměň­te kuchyň­skou des­ku. Nejed­ná se o vel­kou inves­ti­ci, a přes­to může u cel­ko­vé­ho vzhle­du kuchy­ně udě­lat kus prá­ce. Oprýska­ná zaš­lá kuchyň­ská deska nao­pak na dojmu nepřidá.

Koupelna

Tady si dej­te také extra prá­ci. Všech­no se musí blýs­kat! Neza­po­meň­te na žád­né polo­skry­té kou­ty ani spod­ní část umy­va­dla. Naleš­tě­ná bate­rie, celist­vá spr­cho­vá hadi­ce, čis­té spá­ry mezi kach­lič­ka­mi, funkč­ní spla­cho­va­dlo u WC… dát pozor na detai­ly se vyplatí!

https://old.sarkasabova.cz/kontakt/

…a zase ty detaily

Jak by vypa­dal dům vašich snů? Jem­ná vůně, hře­ji­vé svět­lo sví­ček, pohov­ka s pol­štář­ky a měk­kým plédem? Zahra­da plná živo­ta a vázy plné čer­s­tvých řeza­ných kvě­tin? To stej­ně dej­te vašim poten­ci­ál­ním kupcům.

 

Můj návod je vlast­ně jed­no­du­chý. Zamys­le­te se, co bys­te sami ve vašem poten­ci­ál­ním domo­vě chtě­li vidět. A ukaž­te vašim poten­ci­ál­ním zájem­cům nemo­vi­tost snů! Nemo­vi­tost, kte­rá láká, kte­rá vytvá­ří pocit bez­pe­čí, útul­na a tep­lo domo­va. Zkrát­ka nemo­vi­tost, kam se chtě­jí nastě­ho­vat. Čím dřív, tím líp! Přá­li bys­te si mít po ruce něko­ho, kdo vám s tím­to cílem pomů­že? Tady jsem, sta­čí mi napsat a ráda pomo­hu i vám!