7 povinností prodávajícího

Jakožto prodávající máte své povinnosti, jejichž dodržením se vyhnete případným sankcím či nechtěným slevám kupujícímu. Na co je tedy vhodné nezapomenout?

1.Dokumentace skutečného provedení stavby

Z § 125 odst. 1 Záko­na 183/2006 Sb. o územ­ním plá­no­vá­ní a sta­veb­ním řádu (sta­veb­ní zákon) má pro­dá­va­jí­cí povin­nost ode­vzdat kupu­jí­cí­mu doku­men­ta­ci sku­teč­né­ho pro­ve­de­ní stav­by. Tato povin­nost se vás týká, pokud pro­dá­vá­te kom­plet­ní dům. 

Pokud toto nespl­ní­te, žád­né ofi­ci­ál­ní sank­ce vás neče­ka­jí. Nepře­dá­ní sta­veb­ní doku­men­ta­ce se pak pova­žu­je za vad­né plně­ní. Kupu­jí­cí­mu tak nabí­zí­te doda­teč­ný pro­stor pro smlou­vá­ní o ceně. To samé pla­tí pro pří­pad, kdy kupu­jí­cí zjis­tí, že stav nemo­vi­tos­ti neod­po­ví­dá pře­da­né sta­veb­ní doku­men­ta­ci (a vaše doku­men­ta­ce je tedy v neak­tu­ál­ním sta­vu). Mys­le­te na své doku­men­ty včas!

2.Energetická náročnost budov

§ 7a Záko­na č. 406/2000 Sb o hos­po­da­ře­ní ener­gií vám uklá­dá povin­nost pře­dat kupu­jí­cí­mu Prů­kaz ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budov (PENG). Tato povin­nost se vás týká v pří­pa­dě pro­de­je domu i bytu.

Pokud o nevy­ho­to­ve­ní prů­ka­zu nikdo nebu­de pří­sluš­né úřa­dy infor­mo­vat, může­te se poku­tě vyhnout. V opač­ném pří­pa­dě se vysta­vu­je­te rizi­ku poku­ty a to ve výši 100.000 Kč (pokud pro­dá­vá­te jako fyzic­ká oso­ba) či 200.000 Kč (pokud pro­dá­vá­te jako oso­ba práv­nic­ká). Opět tím posky­tu­je­te kupu­jí­cí­mu pro­stor pro nepří­jem­né manévry.

3.Daň z příjmu z nemovitosti

Na daň z pří­jmu z nemo­vi­tos­ti je dob­ré neza­po­mí­nat. Více o tom, kdy a jak vyso­kou daň máte povin­nost zapla­tit, se dozví­te zde: Zákon 586/1992 Sb. o dani z příjmu.

povinnosti prodávajícího nemovtitost

 

4.Potvrzení o bezdlužnosti

U byto­vé jed­not­ky má pro­dá­va­jí­cí dle § 1186 odst. 3 Občan­ské­ho záko­ní­ku povin­nost zajis­tit potvr­ze­ní o své bez­dluž­nos­ti. V pří­pa­dě zatí­že­ní bytu dlu­hy pak potvr­ze­ní o výši dlu­hů vůči oso­bě odpo­věd­né za sprá­vu domu. Může se jed­nat o dluh na pří­spěv­cích na sprá­vu nemo­vi­tos­ti či na zálo­hách spo­je­ných s uží­vá­ním byto­vé jednotky.

Pokud si kupu­jí­cí toto potvr­ze­ní nevy­žá­dá, pře­bí­rá zod­po­věd­nost na sebe. Tyto dlu­hy totiž pře­chá­ze­jí na kupujícího. 

5.Předkupní právo

Pokud nejste jedi­ným vlast­ní­kem nemo­vi­tos­ti, mohou mít dal­ší vlast­ní­ci před­kup­ní prá­vo. To stej­né pla­tí, pokud jste si s někým před­kup­ní prá­vo potvr­di­li smlou­vou. V pří­pa­dě poru­še­ní se pak mohou dotyč­ní domá­hat zne­plat­ně­ní kup­ní smlou­vy a celý pro­ces se může natáhnout.

6.Oznamovací povinnost finančnímu úřadu

Při pro­de­ji nemo­vi­tos­ti v hod­no­tě vyš­ší než 5 mili­o­nů korun, pla­tí ozna­mo­va­cí povin­nost finanč­ní­mu úřa­du. A to i teh­dy, pokud jste osvo­bo­ze­ni od daně z pří­jmu. Pokud tak neu­či­ní­te, hro­zí vám tyto nepří­jem­né pokuty:

  • Poku­ta ve výši 0,1 % z část­ky neo­zná­me­né­ho pří­jmu nepo­dá­ní ozná­me­ní nebo ozná­me­ní po lhů­tě, aniž bys­te k němu byli vyzvá­ni správ­cem daně
  • Poku­ta ve výši 10 % z část­ky neo­zná­me­né­ho pří­jmu – podá­ní ozná­me­ní až na výzvu správ­ce daně
  • Poku­ta ve výši 15 % – nepo­dá­ní ozná­me­ní a igno­ra­ce výzev finanč­ní­ho úřadPři pro­de­ji nemo­vi­tos­ti máte ze záko­na povin­nost odhlá­sit se od daně z nemo­vi­tých věcí do do 31. led­na násle­du­jí­cí­ho kalen­dář­ní­ho roku.
povinnosti prodávajícího nemovitosti šárka sabová realitní makléř
7.Odhlášení od daně z nemovitosti

Při pro­de­ji nemo­vi­tos­ti máte ze záko­na povin­nost odhlá­sit se od daně z nemo­vi­tých věcí do do 31. led­na násle­du­jí­cí­ho kalen­dář­ní­ho roku. 

Prodáváte nemovitost a chcete si být jisti, že jste na nic nezapomněli? Ozvěte se mi a objednejte si konzultaci. Pomůžu vám se všemi dokumenty a náležitostmi. Vy si díky tomu můžete být jisti, že je vše tak, jak má!