Jak určit prodejní cenu vaší nemovitosti?

Víte, jakou pro­dej­ní cenu může mít vaše nemo­vi­tost? A jak ji vůbec urču­je rea­lit­ní mak­léř? Podě­lím se s vámi o to, jak pra­cu­ju a jak by tedy moh­la pro­bí­hat i spo­lu­prá­ce se mnou, pokud svě­ří­te jed­not­li­vé kro­ky mně. 

Začnu tím, že určit v dneš­ní době trž­ní cenu nemo­vi­tos­ti tak, aby vám při­nes­la co nej­vět­ší zisk a přes­to byla nemo­vi­tost stá­le pro­dej­ná, je poměr­ně nároč­ný úkol vyža­du­jí­cí zku­še­nos­ti. Ceny se totiž pořád mění. Z čeho vychá­zím, když urču­ju výcho­zí trž­ní cenu nemo­vi­tos­ti? Je pro to hned něko­lik aspek­tů a zdrojů:

Cenové mapy

V ceno­vých mapách jsou uve­de­né sku­teč­né pro­de­je, kte­ré pro­běh­ly a jsou zazna­me­na­né na katastru nemo­vi­tos­tí. Tyto ceny jsou tedy reál­né, i když je tam urči­té zpož­dě­ní – 6, 12 až 24 měsí­ců. Aktu­ál­ně se samo­zřej­mě dívám hlav­ně na těch 6 měsí­ců, pro­to­že ceny v sou­čas­nos­ti stá­le ros­tou. Zají­má mě nej­vyš­ší reál­ná cena, kte­rá v loka­li­tě byla.

Databáze realitní kanceláře

Dívám se také do data­bá­ze rea­lit­ní kan­ce­lá­ře RE/MAX, se kte­rou spo­lu­pra­cu­ju, v té tako­vá pro­dle­va jako v ceno­vých mapách není. Můžu si prak­tic­ky oka­mži­tě pro­hléd­nout nemo­vi­tos­ti, kte­ré tam jsou ulo­že­né, vidím tam i fot­ky, což je taky důle­ži­té – můžu to totiž pak porov­nat s nemo­vi­tos­tí, kte­rou pro­dá­vám, vidím, jaké tam jsou odliš­nos­ti, jak dlou­ho od inzer­ce došlo k rezer­va­ci, a pak k pro­de­ji. Volám kole­gům, abych zjis­ti­la, jak pro­dej pro­bí­hal, jaká tam byla úska­lí, co by mi dopo­ru­čo­va­li nebo co by sami udě­la­li v tom­to pří­pa­dě nebo i příš­tě jinak.

Aktuální nabídky

Sle­du­ju samo­zřej­mě i aktu­ál­ní nabíd­ky. To dělá nej­spíš i vět­ši­na „samo­pro­dej­ců“ – kou­ká na ceny, kte­ré jsou v nabíd­ce. Nicmé­ně, je tře­ba upo­zor­nit na to, že to nic neří­ká o tom, za jakou cenu se nemo­vi­tost – byt, dům, poze­mek – sku­teč­ně prodala. 

Realitní makléř vám může ušetřit čas i přinést více peněz za prodej

Pokud se při pro­de­ji roz­hod­ne­te spo­lu­pra­co­vat s kva­lit­ním rea­lit­ním mak­lé­řem, je to všech­no výše zmí­ně­né jen něčím dal­ším, s čím vám pomů­že. A nejen to. Při této spo­lu­prá­ci může­te ve výsled­ku pro­dat byt nebo dům i za víc peněz, prá­vě díky kva­lit­ně prá­ce, kte­rou odve­de. Tako­vý rea­lit­ní mak­léř si na svou odmě­nu vydě­lá i tím, že vám pomů­že s kro­ky, kte­ré zvý­ší cenu vaší nemo­vi­tos­ti na trhu.

Ráda pomůžu s pro­de­jem nemo­vi­tos­ti i vám. Infor­ma­ce o tom, jak mě kon­tak­to­vat, najde­te tady.