Na co se zaměřit, když chcete prodat svou nemovitost za co nejvyšší cenu?

Aktu­ál­ní obdo­bí je na pro­dej nemo­vi­tos­ti ide­ál­ní. Tato situ­a­ce trvá už od loň­ské­ho roku. Už teh­dy jsme si mys­le­li, že ceny kles­nou. Bylo tomu ale prá­vě nao­pak. Ceny neu­vě­ři­tel­ně narost­ly, a pokud někdo uva­žu­je o pro­de­ji, ide­ál­ní doba pro­dat nemo­vi­tost je prá­vě teď. Zájem­ců o kou­pi nemo­vi­tos­tí je sku­teč­ně hodně.

Když chce­te nemo­vi­tost pro­dat – a chce­te ji nej­spíš pro­dat za co nej­vyš­ší cenu, je důle­ži­té, aby se nemo­vi­tost líbi­la co nej­šir­ší­mu okru­hu lidí. 

Při prá­ci pro své kli­en­ty toho dosáh­nu tím, že nemo­vi­tost – byt nebo dům – bude čis­tá. 

Jako vzo­ro­vý pří­klad nám poslou­ží byt a budu tedy psát o tom, jak postu­po­vat, chce­te-li pro­dat byt. Pokud je to běž­ně obý­va­ný byt, ujis­tě­te se, že na stě­nách nebo pod­la­ze nezů­sta­ly žád­né odře­ni­ny. Pokud tam jsou drob­né záva­dy, je lep­ší to dát před pro­de­jem do pořád­ku. Kdo tam záva­dy nechá, bude zby­teč­ně čelit mož­ným otáz­kám o slevě.

Připravte svou nemovitosti na prezentaci a prohlídky

Váš byt nebo dům by měl být při­pra­ve­ný na pro­dej. Opět, pro zjed­no­du­še­ní, budu mlu­vit o bytě. Pokud je byt prázd­ný, měl by být vyma­lo­va­ný, čis­tý, ide­ál­ně i bez staré­ho nábyt­ku. V bytě by nemě­lo být nic, co by mu ubra­lo na hod­no­tě. Ide­ál­ní je, když je vyma­lo­va­ný bílou bar­vou a ukli­ze­ný.

Pokud je ten byt prázd­ný, dopo­ru­ču­ju spo­lu­prá­ci s byto­vou desig­nér­kou, kte­rá ho nasty­li­zu­je tak, aby se líbil co nej­vět­ší­mu počtu lidí. Vne­se do toho pro­sto­ru emo­ce, a jak víme, prá­vě emo­ce je to, co pro­dá­vá. Designer­ka by měla byt vyzdo­bit před tím, než se bude fotit do inzer­ce a než se na něj při­jdou podí­vat prv­ní zájemci.

Kro­mě toho, že byt má být čis­tý, vyma­lo­va­ný a ukli­ze­ný, je také dob­ré, aby hez­ky voněl, aby tam neby­ly cítit nepří­jem­né pachy. 

Podpořte prodej a prodejní cenu skvělou on-line prezentací

Půdo­rys. Sou­čás­tí pre­zen­ta­ce bytu, tedy inzer­ce by měl být půdo­rys, aby si zájem­ci doká­za­li před­sta­vit, jak byt vypa­dá. Půdo­rys může být 2D nebo i 3D. 2D boha­tě sta­čí – když byt pro­dá­vá pro­fík, je to dnes základ. Pokud byt pro­dá­vá­te sami a nespo­lu­pra­cu­je­te s nikým, kdo by pro vás mohl pro­fe­si­o­nál­ně půdo­rys zpra­co­vat, načrt­ně­te ho ale­spoň od ruky – je to stá­le lep­ší, než nechat pre­zen­ta­ci bez půdorysu.

Video pro­hlíd­ka. Sou­čás­tí pre­zen­ta­ce, tedy inzer­ce může být i video pro­hlíd­ka. Je to služ­ba, kte­rá zahr­nu­je nejen nato­če­ní samot­né­ho bytu, kame­ra­man by měl nato­čit i oko­lí. Zábě­ry se točí ide­ál­ně tak, aby vzbu­di­ly pří­jem­né emoce. 

Pokud při pro­de­ji napří­klad cílí­te na lidi, kte­ří chtě­jí byt v blíz­kos­ti pří­ro­dy, věnu­je se ve videu pozor­nost i pří­ro­dě v oko­lí, aby se dozvě­dě­li, že je v blíz­kos­ti napří­klad leso­park, můžou tam jez­dit na koleč­ko­vých brus­lích nebo i na kole. To všech­no vzbu­zu­je emo­ce, a prá­vo to je v pre­zen­ta­ci nabí­ze­né­ho bytu žádoucí. 

Inze­rát zpra­co­va­ný z kva­lit­ních pod­kla­dů. Pokud jste byt při­pra­vi­li na pro­dej a pra­cu­je­te na inze­rá­tu a způ­so­bu, jak byt co nej­lé­pe pre­zen­to­vat, měli bys­te pro to mít co nej­kva­lit­něj­ší pod­kla­dy, ide­ál­ně zpra­co­va­né od profesionála. 

Zna­me­ná to kva­lit­ní fot­ky, video a pou­ta­vý text. Důle­ži­té je, aby byl text bez chyb, ovšem, čím pou­ta­věj­ší, tím lep­ší. Měla by v něm ovšem být všech­na důle­ži­tá fak­ta. Inze­rát už je vlast­ně návrhem ke kup­ní nebo rezer­vač­ní smlou­vě a nemů­žou v něm být infor­ma­ce, kte­ré nejsou pravdivé.

Dejte vědět na těch správných místech o tom, že nemovitost prodáváte

Rea­lit­ní ser­ve­ry. Máte-li hoto­vou uce­le­nou pre­zen­ta­ci, je potře­ba dát o tom, že nemo­vi­tost pro­dá­vá­te, širo­ké­mu okru­hu lidí. Zna­me­ná to, že bys­te ji měli ide­ál­ně pub­li­ko­vat na nej­na­vště­vo­va­něj­ších rea­lit­ních ser­ve­rech, mezi kte­ré pat­ří SREALITY, Rea­li­ty Čechy a Mora­va, Rea­li­ty iDNES. My inze­ru­je­me také na webu RE/MAXu. Těch nej­vět­ších rea­lit­ních ser­ve­rů je sedm.

Ozna­če­ní nemo­vi­tos­ti. Dob­ré je také ozna­čit nemo­vi­tost plach­tou. Pokud je její sou­čás­tí i bal­kon nebo lodžie, tak je to jed­no­duš­ší. Pokud maji­te­lé v bytě nebyd­lí, nebo pokud jako maji­te­lé v bytě nebyd­lí­te, je dob­ré dát plach­tu na okno, pro­to­že to může zaujmout lidi, kte­ří zatím neu­va­žo­va­li, že by si moh­li byt kou­pit, tře­ba i pro­to, že netu­ši­li, že se v jejich oko­lí tako­vý byt prodává. 

Nebo si můžou vzpo­me­nout, že by se jim byt mohl hodit pro jejich děti. Můžou se jim ale také někdo zmí­nit, že by potře­bo­val byt – a oni budou vědět o tom­to. Plach­ta při­táh­ne dal­ší zájemce.

Soci­ál­ní sítě a pla­ce­ná rekla­ma. Pak je dob­ré pro­dej nemo­vi­tos­ti inze­ro­vat i na soci­ál­ních sítích, dopo­ru­ču­ju nespo­lé­hat jen na orga­nic­ký dosah, ale pod­po­řit vše i for­mou pla­ce­né reklamy.

Realitní makléř vám může ušetřit čas i přinést více peněz za prodej

Pokud se při pro­de­ji roz­hod­ne­te spo­lu­pra­co­vat s kva­lit­ním rea­lit­ním mak­lé­řem, je to všech­no výše zmí­ně­né jen sezna­mem věcí, se kte­rý­mi vám pomů­že. A nejen to. Při této spo­lu­prá­ci může­te ve výsled­ku pro­dat byt nebo dům i za víc peněz, prá­vě díky kva­lit­ně prá­ce, kte­rou odve­de. Tako­vý rea­lit­ní mak­léř si na svou odmě­nu vydě­lá i tím, že vám pomů­že s kro­ky, kte­ré zvý­ší cenu vaší nemo­vi­tos­ti na trhu.

Ráda pomůžu s pro­de­jem nemo­vi­tos­ti i vám. Infor­ma­ce o tom, jak mě kon­tak­to­vat, najde­te tady.