5 věcí, které je třeba si ujasnit, když kupujete nemovitost

Když chce­te kou­pit nemo­vi­tost, měli bys­te si už pře­dem udě­lat jas­no v něko­li­ka věcech, kte­ré vám při výbě­ru té správ­né můžou pomoct. Shr­nu­la jsem do pěti bodů své zku­še­nos­ti z pra­xe rea­lit­ní mak­léř­ky, abych vám to celé usnad­ni­la. Poroz­hléd­nout se může­te i rov­nou tady na webu.

1. Měli byste vědět, co chcete

Může to znít banál­ně, ale není. Někdy je totiž prá­vě tohle kame­nem úra­zu. Nena­jde­te, co hle­dá­te, pokud neví­te, co to je. Nej­dů­le­ži­těj­ší ze všech­no tedy je, abys­te vědě­li, co přes­ně hle­dá­te. Jakou nemo­vi­tost bys­te chtě­li kou­pit, jaké by měla mít dis­po­zi­ce, co by měla spl­ňo­vat, abys­te byli spokojení.

Někte­ří lidé si mys­lí, že čím šir­ší budou mít záběr, tím snáz tu správ­nou nemo­vi­tost přes­ně pro sebe najdou. Para­dox­ně to je ale nao­pak a výběr to spíš ztě­žu­je. Pokud si pře­dem ujas­ní­te před­sta­vu o veli­kos­ti, dis­po­zi­ci a limit­ní ceně, je to mno­hem snaz­ší.  

2. Seznamte se i se vztahy lidí v lokalitě, v níž chcete nemovitost koupit

Zaměř­te se nejen na mís­to samot­né a jeho oko­lí, ale i na sou­sed­ské vzta­hy. Pokud chce­te v nemo­vi­tos­ti byd­let nebo ji pro­na­jí­mat, bude i tohle vel­mi důle­ži­té. Jed­ná-li se o byt, je důle­ži­té vědět i to, jest­li v bytech byd­lí maji­te­lé nebo je část bytů pro­na­jí­ma­ná, ať už krát­ko­do­bě nebo dlouhodobě. 

Může to mít vliv i na pořá­dek nebo tře­ba míru hlu­ku ve vašem oko­lí. Pokud v nemo­vi­tos­ti žijí hlav­ně maji­te­lé bytů, můžu ze zku­še­nos­ti potvr­dit, že vzta­hy býva­jí čas­to mno­hem lep­ší, než když tam byd­lí nájem­ní­ci, kte­ří nemuse­jí mít k nemo­vi­tos­ti tako­vý vztah.

3. Ujasněte si, jaký typ nemovitosti je vhodný právě pro vás

Chce­te rad­ši pane­lá­ko­vý byt nebo byt v cih­lo­vém domě? Kaž­dý člo­věk má jiné pre­fe­ren­ce. Někdo chce kou­pit nemo­vi­tost v novostav­bě, něko­mu je to prak­tic­ky jed­no, někdo chce nao­pak star­ší byt.

Může­te kou­pit hoto­vou nemo­vi­tost, ať už dům nebo byt, a dál do tako­vé nemo­vi­tos­ti nein­ves­to­vat žád­né pení­ze, nebo může­te kou­pit nemo­vi­tost před rekon­struk­cí, do kte­ré ješ­tě bude­te muset inves­to­vat pení­ze a mož­ná i vlast­ní čas a ener­gii, ale bude vám to stát zato, pro­to­že jí bude­te chtít vdech­nout svo­je kouz­lo. Jaký typ nemo­vi­tos­ti bys­te chtě­li v tuhle chví­li vy? 

4. Zjistěte si předem, jaké možnosti financování máte

Chce­te-li kou­pit nemo­vi­tost, je důle­ži­té, jest­li máte na její finan­co­vá­ní vlast­ní zdro­je, nebo bude­te vyu­ží­vat hypo­té­ku. V pří­pa­dě hypo­té­ky, kte­rou nemá­te zajiš­tě­nou dal­ší nemo­vi­tos­tí, kte­rou bys­te moh­li zasta­vit, se vám výběr zužu­je pou­ze na nemo­vi­tos­ti, byty a domy, kte­ré jsou v osob­ním vlast­nic­tví. Na druž­stev­ní byt nelze totiž hypo­té­ku použít.

5. Zaměřte se i na zdánlivé detaily, později můžou být podstatné

Hle­dá­te nemo­vi­tost a říká­te si, že na někte­rých věcech nezá­le­ží? Někte­ré z nich se ale časem můžou stát pod­stat­něj­ší­mi, než by se moh­lo zdát. Ujas­ně­te si tedy i to, na čem vám sku­teč­ně zále­ží a co pro vás pod­stat­né nao­pak není.

  • Ať už je to mož­nost par­ko­vá­ní, tře­ba před domem nebo na vlast­ním par­ko­va­cím nebo gará­žo­vém stání, 
  • ať už jsou to úlož­né pro­sto­ry, tře­ba komo­ra v bytě nebo sklep, 
  • ať už je to bal­kon nebo lodžie,

to všech­no můžou být důle­ži­té prv­ky, kte­ré za něja­kou dobu roz­hod­nou o tom, zda se vám byd­lí sku­teč­ně hez­ky, nebo bys­te radě­ji byli někde, kde bude­te mít prá­vě tuhle na prv­ní pohled nepod­stat­nou „zále­ži­tost“ k dispozici.

Tip na závěr

V sou­čas­nos­ti je zájem­ců o kou­pi nemo­vi­tos­ti, kon­krét­ně bytu v Pra­ze, sku­teč­ně hod­ně. Pokud se nechce­te nechat před­běh­nout zájem­ci, kte­ří jsou v pří­pra­vách o krok napřed, mys­le­te na to, že ve váš pro­spěch může hrát rych­lost. Má-li obchod pro­běh­nout co nejdřív a korekt­ně, měli bys­te už pře­dem pod­nik­nout kro­ky, kte­ré pove­dou k tomu, abys­te měli potvr­ze­né nebo zajiš­tě­né finan­ce na kou­pi nemo­vi­tos­ti co nejdří­ve a také je měli co nejdří­ve k dispozici. 

Chce­te-li kou­pi bytu nebo domu finan­co­vat hypo­té­kou, může­te se nechat ban­kou pře­dem pro­vě­řit a zjis­tit, zda vám hypo­té­ku sku­teč­ně poskyt­ne. Ušet­ří­te si tím čas a nepří­jem­nos­ti, kte­ré můžou nastat i v pří­pa­dě, že po pod­pi­su rezer­vač­ní smlou­vy zjis­tí­te, že vám ban­ka hypo­té­ku neposkytne.

Přeju vám hodně štěstí při koupi té vaší vysněné nemovitosti, ať se vám v ní hezky žije! Není to některá z těchto?