Cenová hitparáda bytů – říjen 2019

Nabíd­ka bytů k pro­de­ji v Hor­ních Měcho­lu­pech je roz­ma­ni­tá i ten­to měsíc.

Aktu­ál­ně je v nabíd­ce rea­lit­ních ser­ve­rů k pro­de­ji 43 bytů. Do repor­tu jsou zahr­nu­té všech­ny byty – původ­ní zástav­ba, novostav­by i byty ve výstav­bě. V osob­ním i druž­stev­ním vlast­nic­tví. Nabíd­ka je i ten­to­krát vel­mi pes­t­rá a ceny roz­díl­né. Pojď­me se na to podívat.

Kate­go­rii malých bytů zastu­pu­je 5 bytů o dis­po­zi­ci 1+kk/1+kk a 7 bytů o dis­po­zi­ci 2+kk/2+1.
Rodin­ných bytů 3+kk/3+1 je v nabíd­ce 20 a nej­vět­ší byty 4+kk/4+1 jsou zastou­pe­ny 11x.

V porov­ná­ní s ceno­vou hit­pa­rá­dou bytů ze září se jed­ná o 18 nových nabí­dek, 25 bytů bylo v nabíd­ce už v září. U sed­mi bytů došlo ke zdra­že­ní, u šes­ti ke slevě.

Uva­žu­je­te-li o pro­de­ji bytu nebo domu, zákla­dem je správ­ně nasta­ve­ná pro­dej­ní cena – jak ji nastavit?

Pokud chce­te vědět, za kolik peněz by se mohl pro­dat váš byt či dům, vyu­žij­te onli­ne ceno­vý odhad zdarma.

 

Datum vydání

8.10.2019

Kategorie

Klíčová slova