Jak nastavit prodejní cenu nemovitosti?

Cena vašeho bytu nebo domu v Praze — chcete ji znát? 

Ceny nemovitostí za poslední roky výrazně stouply. Je tedy téměř jisté, že pokud se rozhodnete prodat svou nemovitost teď, obdržíte vyšší cenu, než kterou byste získali před pár lety.

Na úvod je nezbyt­né vás upo­zor­nit, že přes­ná trž­ní cena nemo­vi­tos­ti nee­xis­tu­je. Všech­ny meto­dy pro sta­no­ve­ní trž­ní ceny se sna­ží před­po­vě­dět, jakou část­ku v aktu­ál­ním čase bude kupu­jí­cí ochot­ný zapla­tit. Jed­ná se tedy o odhad nákup­ní­ho chování.

Správ­ně nasta­ve­ná pro­dej­ní cena má vliv nejen na dél­ku pro­de­je vaší nemo­vi­tos­ti ale i na to, kolik peněz za pro­dej sku­teč­ně získáte.

Co to znamená?

Při nasta­ve­ní níz­ké ceny sice s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí rych­le pro­dá­te, ale pro­dě­lá­te. A může se také stát, že níz­kou cenou odra­dí­te sol­vent­ní zájem­ce, kte­rým se bude zdát cena pode­zře­lá a nebu­dou mít k tako­vé nabíd­ce důvěru.
Když nasta­ví­te pro­dej­ní cenu pří­liš vyso­kou, nemo­vi­tost se bude pro­dá­vat dlou­ho a postup­ným sni­žo­vá­ním ceny se z tako­vé­ho bytu sta­ne nepro­dej­ný “ležák”.

Proč je nasta­ve­ní správ­ní pro­dej­ní ceny tak důle­ži­té? Nemo­vi­tost je nej­za­jí­ma­věj­ší prá­vě v době, kdy nabíd­ku zve­řej­ní­te. Pokud je správ­ně sta­no­ve­ná trž­ní cena, pak pro­dá­te brzy a za sluš­nou cenu. Pokud se do 3 týd­nů neo­zve jedi­ný váž­ný zájem­ce, je potře­ba začít s cenou pracovat.

Na cenu nemo­vi­tos­ti má vliv něko­lik faktorů:

 • dis­po­zi­ce nemovitosti
 • užit­ná plocha
 • vyba­ve­nost (kou­pel­na, kuchy­ně, pod­la­hy, vesta­vě­ný nábytek)
 • stav nemo­vi­tos­ti (původ­ní stav, rekonstrukce)
 • kon­struk­ce bytu/domu (panel, cihla)
 • dal­ší výhody/nevýhody (např. gará­žo­vé stá­ní, sklep, komo­ra, mří­že v okně, okno nad restau­ra­cí, tram­vaj pod okny…)
 • balkón/lodžie/terasa, výhled, …
 • loka­li­ta
 • vzdá­le­nost od met­ra, tram­va­je, vlaku
 • blíz­kost parku/lesa
 • občan­ská vybavenost
 • ori­en­ta­ce oken
 • stav domu a spo­leč­ných prostor
 • výše poplat­ků do SVJ/družstva

Pro nasta­ve­ní správ­né pro­dej­ní ceny je potře­ba zohled­nit podob­né nabíd­ky v okru­hu do půl kilo­me­t­ru. Je dob­ré si uvě­do­mit, že hod­ně nabíd­ko­vých cen v inze­rá­tech je nad­hod­no­ce­ných a sku­teč­ná pro­dej­ní cena je niž­ší. Dále se podí­vat do ceno­vých map, za jakou cenu pro­da­li jiní maji­te­lé – např. ceno­vé mapy vyu­ží­va­jí data z katastru nemo­vi­tos­tí a pro­to jsou data zpož­dě­na mini­mál­ně o 3 měsíce.

Já sle­du­ji data i v našem inter­ním sys­té­mu — u pro­da­ných nemo­vi­tos­tí v té samé loka­li­tě vidím fot­ky nemo­vi­tos­tí, kte­ré porov­nám s oce­ňo­va­nou nemo­vi­tos­tí, dále zohled­ňu­ji, jak dlou­ho se nemo­vi­tost nabí­ze­la, jaká byla inze­ro­va­ná cena a jaká pro­dej­ní cena. A to v reál­ném čase bez zpoždění.

Pokud máte zájem zís­kat co nej­přes­něj­ší odhad, kon­tak­tuj­te mě.