Cenová hitparáda bytů — září 2019

Jaké byty jsou nabí­ze­ny k pro­de­ji v Hor­ních Měcho­lu­pech, v mé expert­ní oblasti?

Aktu­ál­ně je v nabíd­ce rea­lit­ních ser­ve­rů k pro­de­ji 38 bytů. Do repor­tu jsou zahr­nu­té všech­ny byty — tzn. sta­ré byty, novostav­by i byty ve výstav­bě, kte­ré deve­lo­per nabí­zí k pro­de­ji. V osob­ním i druž­stev­ním vlast­nic­tví. Nabíd­ka je i ten­to­krát vel­mi pes­t­rá a ceny roz­díl­né. Posuď­te sami.

Kate­go­rii malých bytů zastu­pu­je 6 bytů o dis­po­zi­ci 1+kk/1+kk a 10 bytů o dis­po­zi­ci 2+kk/2+1.
Rodin­né bytů 3+kk/3+1 je v nabíd­ce 14 a nej­vět­ší byty 4+kk/4+1 jsou zastou­pe­ny 8x.

V porov­ná­ní s čer­ven­co­vou ceno­vou hit­pa­rá­dou bytů se jed­ná o 15 nových pro­dej­ních nabí­dek a 23 bytů, kte­ré byly inze­ro­vá­ny už čer­ven­ci. U dvou bytů došlo ke zdra­že­ní (Javo­ro­vá čtvrť II).

 

Uva­žu­je­te-li o pro­de­ji bytu nebo domu, zákla­dem je správ­ně nasta­ve­ná pro­dej­ní cena —  jak ji nastavit?

Pokud chce­te vědět, za kolik peněz by se mohl pro­dat váš byt či dům, vyu­žij­te onli­ne ceno­vý odhad zdar­ma.