Cenová hitparáda bytů — červenec 2019

Jaké jsou vol­né byty v Hor­ních Měcho­lu­pech, v mé expert­ní oblasti?

Aktu­ál­ně je v nabíd­ce k pro­de­ji 33 bytů. Do repor­tu jsou zahr­nu­té všech­ny byty — tzn. sta­ré byty, novostav­by i byty ve výstav­bě, kte­ré deve­lo­per nabí­zí k pro­de­ji. V osob­ním i druž­stev­ním vlast­nic­tví. Nabíd­ka je poměr­ně veli­ká a roz­ma­ni­tá, toto se týká i ceny.

Roz­hod­ně je z čeho vybírat.

Kate­go­rii malých bytů zastu­pu­je 6 bytů o dis­po­zi­ci 1+kk/1+kk a 9 bytů o dis­po­zi­ci 2+kk/2+1.
Rodin­né byty 3+kk/3+1 jsou v nabíd­ce desetkrát a nej­vět­ší byty 4+kk/4+1 osmkrát.

Ceno­vá hit­pa­rá­da bytů Hor­ní Měcho­lu­py 7/2019

V porov­ná­ní s červ­no­vou ceno­vou hit­pa­rá­dou bytů se jed­ná o 13 nových pro­dej­ních nabí­dek a 20, kte­ré byly v nabíd­ce už v červ­nu. U dvou bytů došlo ke zlev­ně­ní a u jed­no­ho bytu (Javo­ro­vá čtvrť II) ke zdražení.

Ceno­vá hit­pa­rá­da bytů Hor­ní Měcho­lu­py 7/2019

Uva­žu­je­te o pro­de­ji bytu a chce­te nasta­vit správ­nou pro­dej­ní cenu — tedy ne níz­kou, abys­te nepro­dě­la­li ale ani vyso­kou, aby se z vaše­ho bytu nestal nepro­dej­ný ležák? Kon­tak­tuj­te mě.

Datum vydání

30.7.2019

Kategorie

Klíčová slova