Exekuce na nemovitost

Ten­to týden se dosta­la má kli­ent­ka do nepří­jem­né situ­a­ce. Popr­vé jsme se potka­ly  loni v pro­sin­ci, pro ni ve vel­mi cit­li­vém obdo­bí —  zemřel ji tatí­nek a požá­da­la mě o vypra­co­vá­ní ceno­vé­ho odha­du bytu pro potře­by dědic­ké­ho říze­ní. Byla roz­hod­nu­tá byt prodat.

Po vyří­ze­ní dědic­ké­ho říze­ní byt zís­kal cel­kem 5 spo­lu­vlast­ní­ků. Všich­ni chtě­li byt pro­dat, liši­li se ale v před­sta­vě o pro­dej­ní ceně a způ­so­bu pro­de­je. Po něko­li­ka­mě­síč­ním vysvět­lo­vá­ní a vyjed­ná­vá­ní jsme se domlu­vi­li na pod­mín­kách spo­lu­prá­ce. Ale ejhle. Den před pod­pi­sem zpro­střed­ko­va­tel­ské smlou­vy jsem při opě­tov­ném ově­řo­vá­ní infor­ma­cí v katastru zjis­ti­la, že na jed­no­ho spo­lu­vlast­ní­ka byla naří­ze­na exe­ku­ce a je zapsa­ná prá­vě na této nemovitosti.

A prá­vě o exe­ku­ci pojed­ná­vá dneš­ní článek.

 

CO JE EXEKUCE

Exe­ku­ce je říze­ní, kte­rým je mož­né po někom, kdo dlu­ží (dluž­ník), domo­ci se zapla­ce­ní dlu­hu, kte­rý dluž­ník dob­ro­vol­ně neu­hra­dil, ačko­li měl a ačko­li mu tako­vou povin­nost ulo­žil (nej­čas­tě­ji) soud v soud­ním roz­hod­nu­tí. Věři­tel (ten, komu dlu­ží­me) se může obrá­tit na exe­ku­to­ra tepr­ve teh­dy, kdy má v ruce tzv. exe­kuč­ní titul – jed­ná se nej­čas­tě­ji o roz­hod­nu­tí soudu.

 

JAK K EXEKUCI DOJDE

Dluž­ní­ky si může­me roz­dě­lit do dvou skupin:

  1. Ti, kte­ří si půj­ču­jí u ban­kov­ních i neban­kov­ních inti­tu­cí pení­ze a ty násled­ně nesplá­ce­jí. Exe­ku­ce je jas­ným důsled­kem a mohou s ní pře­dem počítat.
  2. Čas­to se ale do hle­dáč­ku exe­ku­to­rů dosta­nou i ti, kte­ří nepla­tí ali­men­ty, mají dluh na nájem­ném či za ener­gie nebo neza­pla­ce­né poku­ty — tře­ba za jízdu na čer­no. A vět­ši­nu dluž­ní­ků z této sku­pi­ny exe­ku­ce překvapí.

 

EXEKUCE NA NEMOVITOST

Zde si vás dovo­lím uklid­nit, exe­ku­ce na nemo­vi­tost nezna­me­ná, že při­jde exe­ku­tor, zaba­ví dluž­ní­ko­vi dům a ten obra­tem pro­dá a pení­ze sebe­re. Exe­ku­ce na nemo­vi­tost ve sku­teč­nos­ti před­sta­vu­je její zablo­ko­vá­ní v katastru nemo­vi­tos­tí. Je to vlast­ně tako­vá „pojist­ka“ pro pří­pad, že by se dluž­ník chtěl při naří­ze­né exe­ku­ci své nemo­vi­tos­ti zba­vit napří­klad pře­vo­dem na něko­ho jiného.

 

KDE HLEDAT INFORMACE O DLUZÍCH

Pokud potře­bu­je­te ově­řit dlu­hy něko­ho jiné­ho, je nut­né činit tyto kro­ky s jeho sou­hla­sem — bude­te potře­bo­vat plnou moc s ově­ře­ným podpisem. 

Nej­přes­něj­ší infor­ma­ci o exe­ku­ci zís­ká­te pří­mo od vymá­ha­jí­cí­ho exe­ku­to­ra. Zde bude však nut­ná sou­čin­nost dluž­ní­ka, jinak se k infor­ma­ci nedo­sta­ne­te. Kaž­dá exe­ku­ce má své čís­lo a pokud chce­te ově­řit výši dlu­hu, musí­te nej­pr­ve zjis­tit, jaký Exe­ku­tor­ský úřad pení­ze vymáhá.

Čís­lo exe­ku­ce vždy vypa­dá násle­dov­ně 113 EX 1234 / 16 — 35.

Prv­ní čís­li­ce zna­me­ná čís­lo exe­ku­to­ra v sezna­mu exe­ku­to­rů, kte­rý najde­te na strán­kách exe­ku­tor­ské komory.

  • Ex zna­me­ná, že se jed­ná o “exe­ku­ci”.
  • Čís­lo před lomít­kem (zde 1234) zna­me­ná čís­lo exe­ku­ce v urči­tém roce — tj. pořa­do­vé číslo.
  • Za lomít­kem je uve­den prá­vě rok, kdy byla exe­ku­ce nařízena.
  • Pří­klad: Chce­te-li tedy komu­ni­ko­vat s exe­ku­to­rem, najde­te si správ­né tele­fon­ní čís­lo a pak už se ptá­te na exe­ku­ci 1234 z roku 2016.
  • Čís­lo za pomlč­kou ozna­ču­je pořa­do­vé čís­lo lis­ti­ny ve spisu.

 

Nej­dů­le­ži­těj­ší zdro­je infor­ma­cí jsou katastr nemo­vi­tos­tí, finanč­ní úřad, sprá­va soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní a zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny. Hod­ně také pro­zra­dí ban­kov­ní a neban­kov­ní regis­tr kli­ent­ských infor­ma­cí spo­lu s regis­trem SOLUS. 

Dluž­ník může mít také nedo­plat­ky na Finanč­ní úřa­dě. Ty vět­ši­nou nebý­va­jí tak vel­ké. Pokud nara­zí­te na dluh např. u Finanč­ní­ho úřa­du, vět­ši­nou najde­te nedo­plat­ky i tře­ba u Sprá­vy soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní, peč­li­vě si zjis­tě­te neje­nom výši dlu­hů, ale také čís­la účtů a vari­a­bil­ní sym­bo­ly, kte­ré vyu­ži­je­te pro úhra­du dluhů.

Zdra­vot­ní pojiš­ťov­na - zjis­tě­te, u jaké zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny dluž­ník je/byl registrovaný.

Ban­kov­ní a neban­kov­ní regis­tr. Důle­ži­tým zdro­jem infor­ma­cí jsou výstu­py z regis­t­ru úvě­rů. Na strán­kách spo­leč­nos­ti Czech ban­king cre­dit burea si může­te stáh­nout plné moci, kte­ré pak pou­ži­je­te k zís­ká­ní infor­ma­cí. Ide­ál­ně tyto výpi­sy zís­ká­te na počká­ní za pár set korun v Pra­ze na cen­t­rá­le toho­to regis­t­ru. Napří­klad zde může­te zjis­tit nesplá­ce­ný úvěr nebo kon­to­ko­rent, kte­rý byl již sesplat­něn a jeho nedo­pla­ce­ní by moh­lo ohro­zit násled­ně vklad Kup­ní smlou­vy do katastru nemovitostí. 

Sdru­že­níSOLUS sdru­žu­je spo­leč­nos­tí z růz­ných eko­no­mic­ký obo­rů, kte­ré si spo­lu vymě­ňu­jí infor­ma­ce o boni­tě svých kli­en­tů. Na jejich strán­kách je mož­né výpis zís­kat i pomo­cí plat­by SMSkou.

 

JAK POSTUPOVAT

Dluž­ník by měl na veš­ke­ré výzvy věři­te­lů, sou­dů a násled­ně exe­ku­to­rů rea­go­vat co nej­rych­le­ji a hlav­ně aktiv­ně. Nere­a­go­vá­ní se nevy­plá­cí. Nao­pak, jest­li zapla­tí dluž­nou část­ku hned na začát­ku říze­ní, ušet­ří na nákla­dech exe­ku­ce. A pokud zrov­na není při peně­zích, ať se sna­ží sjed­nat si s exe­ku­tor­ským úřa­dem splát­ko­vý kalendář.

 

Nejed­ná se tedy o žád­nou tragé­dii. Exe­ku­ci je nyní potře­ba vyří­dit, což může zabrat něko­lik týd­nů až měsí­ců. A až bude v katastru na lis­tu vlast­nic­tví vyma­zán zápis o exe­ku­ci, může­me v pro­de­ji nemo­vi­tos­ti pokračovat.

 

 

Datum vydání

7.6.2019

Kategorie

Klíčová slova