Daň z nemovitých věcí

Na zapla­ce­ní daně máte čas do pát­ku 31.5.2019. V ten­to den už musí mít finanč­ní úřad pení­ze na účtu.
Stá­le máte čas zadat plat­bu pře­vo­dem, nebo zapla­tit daň na poklad­ně finanč­ní­ho úřa­du, pod kte­rý nemo­vi­tost spa­dá. Pokud to ani do pát­ku nestih­ne­te, tak finanč­ní úřad tole­ru­je i pět dní sta­ré plat­by. Potom už k dluž­né část­ce naska­ku­jí úroky.

Daň z nemo­vi­tých věcí se na roz­díl od jiných daní při­zná­vá a pla­tí pře­dem. Ter­mín pro podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní za rok 2019 byl konec led­na — podat ho muse­li všich­no noví maji­te­lé nemo­vi­tos­tí a i ti, kte­ří děla­li loni vět­ší úpra­vy. Daň pla­tí kaž­dý rok všich­ni maji­te­lé nemo­vi­tos­tí bez ohle­du, kdy podá­va­li daňo­vé přiznání.

31.5.2019 by už měly být pení­ze na účtu nebo v poklad­ně finanč­ní­ho úřa­du. Když daň není vyš­ší než pět tisíc korun, hra­dí se do kon­ce květ­na celá. Pokud je vyš­ší, může­te si plat­bu roz­dě­lit: polo­vi­nu zapla­tit do kon­ce květ­na a dru­hou do kon­ce lis­to­pa­du, ane­bo uhra­dit celou část­ku do kon­ce května.

Kolik zapla­tí­te
Jakmi­le jed­nou podá­te daňo­vé při­zná­ní, tak vám kaž­dý rok pošle finanč­ní úřad infor­ma­ci s výší daně.
Způ­so­by informování:
 — slo­žen­kou (stan­dard­ní postup)
 — dato­vou schrán­kou (kdo ji má zřízenou)
 — e‑mailem (kdo vypl­nil for­mu­lář žádosti)
Slo­žen­ky se roze­sí­la­jí prů­běž­ně, posled­ní měla letos do schrá­nek dora­zit 22. květ­na. Pokud vám slo­žen­ka (nebo jiná infor­ma­ce o výši daně) nepři­šla, kon­tak­tuj­te finanč­ní úřad, kde leží nemo­vi­tost (niko­liv pod­le mís­ta byd­liš­tě nebo síd­la majitele).

Jak daň zaplatit
Daň se pla­tí slo­žen­kou nebo pře­vo­dem na účet finanč­ní­ho úřa­du, pří­pad­ně hoto­vě v poklad­ně kraj­ské­ho finanč­ní­ho úřa­du (název i adre­sa je na slo­žen­ce). Nebo pro­střed­nic­tvím QR kódu (přes mobil­ní ban­kov­nic­tví) na slo­žen­ce nebo v e‑mailu od finanč­ní­ho úřadu.
Při plat­bě ban­kov­ním pře­vo­dem zadej­te stej­né úda­je ze slo­žen­ky (čís­lo účtu, vari­a­bil­ní sym­bol atd.). Vari­a­bil­ním sym­bo­lem je vaše IČ nebo rod­né číslo.

Když nestih­ne­te zapla­tit v čas
Když zapla­tí­te daň poz­dě, naúčtu­je vám finanč­ní úřad úrok z pro­dle­ní. Krát­ké zpož­dě­ní se pro­mí­jí: když daň zapla­tí­te během prv­ních čtyř pra­cov­ních dnů po ter­mí­nu, úrok nepla­tí­te. Vymě­řu­je se, až když se opoz­dí­te o pět pra­cov­ních dní a víc – počí­tá se pak ale od prv­ní­ho dne pro­dle­ní, niko­li až od pátého.

Datum vydání

29.5.2019

Kategorie

Klíčová slova