Družtevní vlastnictví je plnohodnotnou formou vlastnictví

Na roz­díl od bytu v osob­ním vlast­nic­tví si u bytu v druž­stev­ním vlast­nic­tví kupu­je­te druž­stev­ní podíl, kte­rý Vás oprav­ňu­je uží­vat byt jako vlast­ní. Nevlast­ní­te byt jako tako­vý, ale zís­ká­vá­te podíl v druž­stvu. A pře­vod bytu v DV na nové­ho maji­te­le je výraz­ně rych­lej­ší než z bytu v osob­ním vlast­nic­tví. Žád­né kup­ní smlou­vy totiž nejdou na katastr, ale rov­nou druž­stvu. Kupec se tak může stát vlast­ní­kem člen­ské­ho podí­lu během jedi­né­ho týdne.

Cílem druž­stev­ní­ho vlast­nic­tví je zajis­tit dostup­né byd­le­ní, ceny bytu v druž­stev­ním vlast­nic­tví jsou zpra­vi­dla až o 10% lev­něj­ší než ceny bytu v osob­ním vlastnictví.To před­sta­vu­je nema­lou finannč­ní úsporu.Navíc při kou­pi druž­stev­ní­ho bytu je kupec osvo­bo­zen od pla­ce­ní daně z naby­tí nemo­vi­tos­ti ve výši 4%z pro­dej­ní ceny nemo­vi­tos­ti. To před­sta­vu­je dal­ší výraz­nou úsporu.
A pokud může­te zasta­vit nemo­vi­tost jinou nemo­vi­tos­tí kte­rou vlast­ní­te, je mož­né kou­pi bytu v druž­stev­ním vlast­nic­tví finan­co­vat hypo­teč­ním úvěrem.

Vel­kou výho­dou je, že druž­stvo oprav­du fun­gu­je a sta­rá se o dům. To vás zba­vu­je sta­ros­tí. Druž­stvo se sta­rá o celou sprá­vu domu, nut­né rekon­struk­ce, hos­po­da­ří s roz­poč­tem. Pokud je nut­nost, bere na sebe úvěr např. na opra­vu stře­chy nebo zatep­le­ní, zajiš­ťu­jí bez­pe­čí byto­vé­ho domu. Vy, jako člen druž­stva se zúčast­ňu­je­te schůzí, na kte­rých se sou­se­dy řeší­te sprá­vu spo­leč­né­ho majet­ku. V byto­vém druž­stvu pla­tí pra­vi­dlo jeden člen = jeden hlas. A to bez ohle­du na to, jak vel­ký má jed­not­li­vý člen druž­stva byt.
Mnoh­dy čle­no­vé druž­stva zva­žu­jí, jest­li vůbec pře­jít do osob­ní­ho vlast­nic­tví prá­vě pro­to, že jim chod druž­stva napros­to vyhovuje.

Hod­no­ta druž­stev­ní­ho podí­lu má svo­ji trž­ní cenu. A vývoj ceny bytů v druž­stev­ním vlast­nic­tví v čase je podob­ný vývo­ji cen bytů v osob­ním vlast­nic­tví. Navíc, pakli­že není ve sta­no­vách druž­stva uve­de­no jinak, lze byty v druž­stev­ním vlast­nic­tví dob­ře pro­najmout za trž­ní cenu.
Pro­to je druž­stev­ní byt plno­hod­not­ným a mnoh­dy i lev­něj­ším způ­so­bem zajiš­tě­ní bydlení.

Datum vydání

13.3.2019

Kategorie

Klíčová slova