Proč spolupracovat se zkušeným profesionálním realitním makléřem?

Důvo­dů, proč spo­lu­pra­co­vat s kva­lit­ním a zku­še­ným pro­fe­si­o­nál­ním rea­lit­ním mak­lé­řem je mno­ho. Kolik jen prá­ce si může­te ušet­řit opro­ti situ­a­ci, kdy bys­te se pokou­še­li nemo­vi­tost pro­dat sami? Nehle­dě na to, že zku­še­nos­ti a kro­ky mak­lé­ře můžou hrát poměr­ně zásad­ní roz­díl i v ceně – tedy v tom, za kolik může­te váš byt, dům nebo poze­mek pro­dat. Rea­lit­ní mak­léř sice zís­ká odmě­nou pro­cen­ta z pro­dej­ní ceny, ale prá­vě díky své prá­ci a zku­še­nos­tem může pomoct zved­nout cenu nemo­vi­tos­ti řádo­vě i o něko­lik desí­tek nebo sto­vek tisíc korun, ne-li víc.

Jako vzo­ro­vou situ­a­ci uve­du to, jak vypa­dá spo­lu­prá­ce se mnou. V pří­pa­dě jiných rea­lit­ních mak­lé­řů se pak můžou někte­ré kro­ky nebo detai­ly lišit. 

Ušetříte si čas, energii a také některé starosti

Tenhle moment je vel­mi zásad­ní, byť takhle obec­ně popsa­né to tak úpl­ně nemu­sí vyznít. Kli­en­ti se mnou ušet­ří spous­tu času a sta­ros­tí. Pokud někdo pro­dá­vá nemo­vi­tos­ti popr­vé, tak si oprav­du nedo­ká­že před­sta­vit, co všech­no to obná­ší. Ono je toho totiž dale­ko víc než jen vyfo­tit byt mobi­lem, dát to na soci­ál­ní sítě, a pak pode­psat smlouvu.

Zajistím pro vás předprodejní přípravu

V celém pro­ce­su je spous­ta kro­ků, kte­ré je tře­ba udě­lat, podrob­ně­ji jsem je popsa­la v tom­to člán­ku. Vel­mi důle­ži­tá je totiž i před­pro­dej­ní pří­pra­va, od toho se potom odví­jí pro­fe­si­o­nál­ní pre­zen­ta­ce nebo i pro­vě­řo­vá­ní zájem­ců, aby na pro­hlíd­ky oprav­du cho­di­li jen ti, kte­ří mají o nemo­vi­tost sku­teč­ně zájem a neby­li to jen tzv. rea­lit­ní turisté.

Prověřím zájemce o vaši nemovitost

Zájem­ce pro­vě­řu­ju i ve spo­lu­prá­ci s finanč­ním porad­cem, abych měla jis­to­tu, že maji­te­li nemo­vi­tos­ti při­vá­dím důvě­ry­hod­né a sol­vent­ní zájem­ce, aby se nesta­lo, že se v prů­bě­hu pro­de­je něco „zasek­ne“. 

Dohlédnu na podpisy smluv a důležité dokumenty

Když už máme vybra­né­ho zájem­ce, pode­pi­su­je­me rezer­vač­ní smlou­vu a násle­du­jí dal­ší kroky:

  • pod­pis kup­ní smlouvy
  • pod­pis smlou­vy o úschově

To jsou vel­mi důle­ži­té doku­men­ty. Dají se sice stáh­nout i něja­ké vzo­ry zdar­ma na inter­ne­tu, ale to roz­hod­ně nedo­po­ru­ču­ju. Pro pro­dá­va­jí­cí­ho, ale i kupu­jí­cí­ho by chy­by nebo spor­né momen­ty moh­ly zna­me­nat měsí­ce nebo i roky sta­ros­tí, pokud by to tedy bylo něco, co by šlo nějak napra­vit nebo násled­ně vyře­šit. Ani tady totiž nezna­lost neo­mlou­vá – což může zna­me­nat i to, že jste si něco neu­vě­do­mi­li nebo o tom nemě­li ani tušení.

Na zpracování právních dokumentů se nevyplatí šetřit, ani když prodáváte nemovitost bez realitního makléře

Smlou­vy pro mé kli­en­ty při­pra­vu­je vždy na míru práv­ník – může se tedy v někte­rých bodech lišit pří­pad od pří­pa­du, tak jak je prá­vě potře­ba. Při pro­de­ji nemo­vi­tos­ti jde o vel­ké sumy peněz, pro­to dopo­ru­ču­ju nešet­řit. Nesto­jí to za to. 

Pokud by někdo nechtěl spo­lu­pra­co­vat s rea­lit­ním mak­lé­řem, i tak bych mu dopo­ru­či­la, ať si ale­spoň zapla­tí dob­ré­ho práv­ní­ka, kte­rý s ním sesta­ví potřeb­né smlouvy. 

Práv­ník doká­že odla­dit všech­na rizi­ka, kte­rá by moh­la s pro­de­jem souviset.

Sama spo­lu­pra­cu­ju už něko­lik let s pro­vě­ře­ným advo­ká­tem, se kte­rým spo­lu­pra­cu­jí i někte­ří mí kole­go­vé. Zajiš­ťu­je pro mé kli­en­ty i advo­kát­ní úscho­vu. A má moji plnou důvěru. 

Zajistím pro vás úschovu u spolehlivého advokáta

Kro­mě kla­sic­ké advo­kát­ní úscho­vy exis­tu­jí i dal­ší typy úschov. Pokud by někdo z něja­ké­ho důvo­du advo­kát­ní úscho­vu nechtěl, může si sám zaří­dit úscho­vu ban­kov­ní nebo notář­skou. Pova­žu­je-li tedy kli­ent nebo samo­pro­dej­ce za bez­peč­něj­ší jiný typ úscho­vy než advo­kát­ní, má i tyto možnosti.

Prodejní a poprodejní servis je samozřejmou součástí spolupráce

Kro­mě toho, že se spo­lu­prá­ce s rea­lit­ním mak­lé­řem týká pro­dej­ní­ho ser­vi­su, zajiš­ťu­ju pro své kli­en­ty také popro­dej­ní ser­vis. Co to v pra­xi znamená? 

Předávací protokol

Při pře­dá­ní nemo­vi­tos­ti nové­mu maji­te­li pomůžu s vypl­ně­ním pře­dá­va­cí­ho pro­to­ko­lu, aby bylo napros­to jas­né, co všech­no v nemo­vi­tos­ti bylo, a aby tedy nemoh­lo dojít k něja­kým kom­pli­ka­cím v budoucnu. 

Převody smluv na dodávku energií na nového majitele

Pokud bude­te chtít, zaří­dím i pře­vo­dy smluv na dodáv­ku ener­gií, tedy ply­nu a elektři­ny, na nové­ho majitele. 

Spolupráce se mnou, to je kompletní balíček od A do Z pro ty, kteří chtějí mít jistotu bezpečné transakce

Díky spo­lu­prá­ci se mnou zís­ka­jí kli­en­ti kom­plet­ní balí­ček sou­vi­se­jí­cích slu­žeb od A do Z. Spo­lu­prá­ce se mnou je pře­de­vším pro ty, kte­ří chtě­jí mít jis­to­tu bez­peč­né trans­ak­ce, chtě­jí ušet­řit čas a ve výsled­ku i pení­ze, pro­to­že při auk­ci se mnoh­dy sta­ne, že zved­ne­me cenu nato­lik, že ze zvý­še­ní se zapla­tí jak pro­vi­ze pro mě jako mak­lé­ře, tak tam zůsta­ne vyš­ší část­ka pro kli­en­ta, než kdy­by nemo­vi­tost pro­dá­val sám.

Ráda pomůžu s pro­de­jem nemo­vi­tos­ti i vám. Infor­ma­ce o tom, jak mě kon­tak­to­vat, najde­te tady.