Cena nemovitosti je alfou a omegou úspěšného prodeje

Urče­ní trž­ní ceny je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších zále­ži­tos­tí při pro­de­ji nemo­vi­tos­ti. Zále­ží na ní nejen to, kolik pro­dá­va­jí­cí zís­ká, ale také to, jak rych­le, a jest­li vůbec, se nemo­vi­tost pro­dá. A je jed­no, jest­li je to byt, dům, zahra­da nebo něja­ký komerč­ní objekt.

Postupné snižování příliš vysoko nastavené ceny nemovitost degraduje

Když cenu pro­dá­va­jí­cí nasta­ví pří­liš níz­ko, při­jde o spous­tu peněz. Jen­že, ono může dojít i na opač­ný extrém.

Pokud je cena nao­pak vyso­ká, neo­zve se žád­ný zájem­ce a postup­ným sni­žo­vá­ním ceny se nemo­vi­tost degra­du­je. Proč? Pro­to­že ten, kdo hle­dá, už o tom bytě nebo domě ví, pro­to­že je v inzer­ci už del­ší dobu – sle­du­je, že se cena postup­ně sni­žu­je. A může pros­tě vyčká­vat nebo si řek­ne, že je v tom něja­ká zapekli­tost, pro­to­že nemo­vi­tost už je na trhu oprav­du dlou­ho. 

A ješ­tě ke vše­mu, pokud se cena stá­le sni­žu­je, ve výsled­ku se nemo­vi­tost pro­dá za mno­hem niž­ší část­ku, než kdy­by se sta­no­vi­la cena vhod­něj­ší – sku­teč­ná – v době prodeje.

Nejlepší cenu pro prodávajícího zajistí prodej formou aukce

Jakou vari­an­tu dopo­ru­ču­ju těm, kte­ří pro­dá­va­jí nemo­vi­tost se mnou? Sta­no­vu­ju cenu oprav­du vel­mi blíz­kou té reál­né – o tom, jakým způ­so­bem ji urču­ju, si může­te pře­číst v tom­to člán­ku – a pokud s tím kli­en­ti sou­hla­sí, pro­dá­vám for­mou aukce. 

Zna­me­ná to, že počá­teč­ní cenu může­me ješ­tě troš­ku sní­žit opro­ti té reál­né, což při­táh­ne víc zájem­ců. Všich­ni ale od začát­ku vědí, že je to pro­dej for­mou auk­ce a pro někte­ré­ho ze zájem­ců může být tato nemo­vi­tost mno­hem atrak­tiv­něj­ší než jiné a je ochot­ný k výcho­zí ceně při­ho­dit víc peněz než kdo­ko­li jiný.

Tím­to způ­so­bem se dosta­ne­me k oprav­du nej­vyš­ší trž­ní ceně v daný oka­mžik.

Navíc, pro­dej for­mou auk­ce je rych­lý – od začát­ku inzer­ce může být pro­dej uza­vřen do 10 – 14 dní. Celý pro­ces pro­de­je, včet­ně pře­pi­su v katastru nemo­vi­tos­tí na nové­ho maji­te­le a pře­dá­ní klí­čů, je uza­vře­ný do tří až čtyř měsí­ců měsí­ců – pod­le způ­so­bu finan­co­vá­ní. Což je zásad­ní roz­díl opro­ti tomu, když maji­te­li někde visí něko­lik týd­nů nebo měsí­ců inze­rát a čeká, jest­li se někdo ozve.

Spolupráce se mnou, to je kompletní balíček od A do Z pro ty, kteří chtějí mít jistotu bezpečné transakce

Díky spo­lu­prá­ci se mnou zís­ka­jí kli­en­ti kom­plet­ní balí­ček sou­vi­se­jí­cích slu­žeb od A do Z. Spo­lu­prá­ce se mnou je pře­de­vším pro ty, kte­ří chtě­jí mít jis­to­tu bez­peč­né trans­ak­ce, chtě­jí ušet­řit čas a ve výsled­ku i pení­ze, pro­to­že při auk­ci se mnoh­dy sta­ne, že zved­ne­me cenu nato­lik, že ze zvý­še­ní se zapla­tí jak pro­vi­ze pro mě jako mak­lé­ře, tak tam zůsta­ne vyš­ší část­ka pro kli­en­ta, než kdy­by nemo­vi­tost pro­dá­val sám.

Ráda pomůžu s pro­de­jem nemo­vi­tos­ti i vám. Infor­ma­ce o tom, jak mě kon­tak­to­vat, najde­te tady.