Nejlepší cenu zajistí prodej formou aukce – jaké kroky vás se mnou čekají?

Pokud se moji kli­en­ti roz­hod­nout pro­dá­vat nemo­vi­tost for­mou auk­ce, vždy násle­du­jí tři kro­ky, při kte­rých jsem jim plně k dis­po­zi­ci a kte­ré pro ně kom­plet­ně zajis­tím. Co tedy násle­du­je po před­pro­dej­ní přípravě?

1. Prohlídky

Od začát­ku inzer­ce při­stu­pu­ju k pro­hlíd­kám zhru­ba po dese­ti dnech. Pod­le počtu zájem­ců si sta­no­vím jeden nebo více pro­hlíd­ko­vých dnů, v rám­ci kte­rých se můžou na nemo­vi­tost při­jít zájem­ci podí­vat. Kaž­dý zájem­ce má svůj rezer­vo­va­ný čas, během kte­ré­ho se se mu oprav­du věnu­ju a nemo­vi­tost je v tu chví­li pří­stup­ná jen pro něj a ty, kte­ří při­jdou s ním, má tedy i své sou­kro­mí a může v kli­du zjis­tit, jak se mu mís­to líbí a jak se tam cítí. Nejed­ná se o hro­mad­né pro­hlíd­ky, při kte­rých na něco tako­vé­ho nema­jí zájem­ci klid a prostor.

2. Finální nabídky

Všich­ni dopře­du vědí, že se jed­ná o pro­dej for­mou auk­ce a také, do kdy je potře­ba podat finál­ní nabíd­ku. Ta se podá­vá e‑mailem nebo pří­mo přes náš aukč­ní sys­tém, tedy aukč­ní sys­tém rea­lit­ní spo­leč­nos­ti RE/MAX. Sys­tém je vel­mi intu­i­tiv­ní – zájem­ci do něj zada­jí něko­lik základ­ních infor­ma­cí, vlo­ží naska­ko­va­nou nebo vyfo­ce­nou pode­psa­nou nabíd­ku a to bez nut­nos­ti regis­tra­ce nebo něja­kých slo­ži­tos­tí. Po zadá­ní a potvr­ze­ní úda­jů je infor­mu­je­me o tom, že jsme jeho nabíd­ku při­ja­li. Důle­ži­té je říct, že nabíd­ka ze stra­ny zájem­ce je závazná.

3. Předání kompletních nabídek a informací o zájemcích majiteli

Po uzá­věr­ce nabíd­ky vyhod­no­tím a pře­dám je všech­ny maji­te­li. V nabíd­ce jsou infor­ma­ce o zájem­ci, je tam cena, za kte­rou je ochot­ný nemo­vi­tost kou­pit a také for­ma finan­co­vá­ní – to zna­me­ná, jest­li má vlast­ní zdro­je nebo se jed­ná o kom­bi­na­ci vlast­ních zdro­jů a hypo­té­ky. A také infor­ma­ce, kdy nej­poz­dě­ji se zava­zu­je celou část­ku uhradit. 

Majitel si vybere zájemce, se kterým uzavřeme obchod

Poté, co pro­dá­va­jí­cí­mu pře­dám kom­plet­ní infor­ma­ce, má čas na to si je pro­jít, a pak si vybe­re jed­no­ho kon­krét­ní­ho zájem­ce, se kte­rým násled­ně uza­vře­me obchod. Kro­mě toho, že pro­dá­va­jí­cí zís­ká nej­lep­ší mož­nou trž­ní cenu, je obchod vel­mi rych­lý. Může to být i 10 – 14 dní od začát­ku inzer­ce, zále­ží na typu nemovitosti.

Jak dlouho trvá celý proces prodeje?

Inzerce a prohlídky

Opro­ti kla­sic­ké­mu pro­de­ji nemo­vi­tos­ti je pro­dej for­mou auk­ce dale­ko rych­lej­ší. Od začát­ku inzer­ce může být roz­hod­nu­to do 10 – 14 dní. To máme dva týdny. 

Podpis rezervační smlouvy

Násle­du­jí­cí týden se pode­pi­su­je rezer­vač­ní smlouva. 

Délka dalšího kroku záleží na typu financování

A pak už zále­ží na typu finan­co­vá­ní. Pokud jsou to vlast­ní pro­střed­ky zájem­ce, nej­poz­dě­ji do tří dal­ších týd­nů uza­vře­me kup­ní smlou­vu, a pro­běh­ne tedy samo­stat­ný pro­dej. Pokud se jed­ná o hypo­té­ku, je tře­ba počí­tat s dal­ší­mi cca pěti týd­ny navíc. 

Vše je uzavřeno a dokončení do tří až čtyř měsíců

Celý pro­ces pro­de­je, včet­ně pře­pi­su v katastru na nové­ho maji­te­le a pře­dá­ní klí­čů, trvá do tří měsí­ců – v pří­pa­dě finan­co­vá­ní z vlast­ních zdro­jů. V pří­pa­dě finan­co­vá­ní for­mou hypo­té­ky pak do čtyř nebo čtyř a půl měsí­ce. Což je zásad­ní roz­díl opro­ti tomu, když maji­te­li někde visí něko­lik týd­nů nebo měsí­ců inze­rát a čeká, jest­li se někdo ozve.

Spolupráce se mnou, to je kompletní balíček od A do Z pro ty, kteří chtějí mít jistotu bezpečné transakce

Díky spo­lu­prá­ci se mnou zís­ka­jí kli­en­ti kom­plet­ní balí­ček sou­vi­se­jí­cích slu­žeb od A do Z. Spo­lu­prá­ce se mnou je pře­de­vším pro ty, kte­ří chtě­jí mít jis­to­tu bez­peč­né trans­ak­ce, chtě­jí ušet­řit čas a ve výsled­ku i pení­ze, pro­to­že při auk­ci se mnoh­dy sta­ne, že zved­ne­me cenu nato­lik, že ze zvý­še­ní se zapla­tí jak pro­vi­ze pro mě jako mak­lé­ře, tak tam zůsta­ne vyš­ší část­ka pro kli­en­ta, než kdy­by nemo­vi­tost pro­dá­val sám.

Ráda pomůžu s pro­de­jem nemo­vi­tos­ti i vám. Infor­ma­ce o tom, jak mě kon­tak­to­vat, najde­te tady.