Prodali jste nebo darovali v roce 2021 nemovitost? Jaké máte povinnosti?

Pokud jste v roce 2021 pro­da­li nebo daro­va­li nemo­vi­tost a už nemá­te ve svém vlast­nic­tví žád­nou nemo­vi­tost, je nezbyt­né to nahlá­sit finanč­ní­mu úřa­du a odhlá­sit se z daně z nemo­vi­tých věcí. A to nej­poz­dě­ji do kon­ce led­na 2022.

Když se totiž od daně z nemo­vi­tých věcí neod­hlá­sí­te, může vám v květ­nu 2022 opět při­jít slo­žen­ka. I když už nemá­te za co daň pla­tit. Za včas­né neo­zná­me­ní hro­zí v kraj­ním pří­pa­dě sankce.

Ve vět­ši­ně pří­pa­dů se finanč­ní úřad dozví, že jste nemo­vi­tost pro­da­li díky tomu, že nový vlast­ník podá do 31.1. 2022 daňo­vé při­zná­ní a finanč­ní úřad vás tak odhlá­sí. Ale  nespo­lé­hej­te na auto­ma­tic­ké odhlá­še­ní a radě­ji se odhlaš­te sami. Ušet­ří­te si zby­teč­né kom­pli­ka­ce s úřady.

 

Jak se odhlásit

Sta­čí, když do 31.1.2022 napí­še­te na finanč­ní úřad, pod kte­rý pro­da­ná nebo daro­va­ná nemo­vi­tost spa­dá, že jste nemo­vi­tost prodali/darovali a z toho­to důvo­du se z daně z nemo­vi­tos­tí odhlašujete.

 

Jaký formulář použít

For­mu­lář na odhlá­še­ní nee­xis­tu­je, sta­čí oby­čej­né ozná­me­ní napsa­né ruč­ně, v počí­ta­či a vytištěné.

 

Vzor textu pro odhlášení daně

Adre­sát:
Finanč­ní úřad
adre­sa FÚ, po kte­rý nemo­vi­tost spadá

Věc: Odhlá­še­ní daně z nemovitostí

Váže­ní,

ozna­mu­ji vám, že jsem dne …… pro­dal svou nemo­vi­tost …… (defi­ni­ci nemo­vi­tos­ti opiš­te z kup­ní smlouvy)

Tím­to se odhla­šu­ji z daně z nemovitostí.

jmé­no příjmení
trva­le bytem……

 

Dopis pošle­te dopo­ru­če­nou poš­tou nebo pro­střed­nic­tvím dato­vé schrán­ky na finanč­ní úřad, v jehož kra­ji se prodaná/darovaná nemo­vi­tost nachází.

 

Vlastníte více nemovitostí a prodali jste jednu

Pokud jste loni pro­da­li nebo daro­va­li někte­rou ze svých nemo­vi­tos­tí a stá­le máte ve vlast­nic­tví dal­ší nemo­vi­tos­ti, musí­te podat daňo­vé při­zná­ní, neboť se jed­ná o změ­nu okol­nos­tí roz­hod­ných pro sta­no­ve­ní daně. To pla­tí, pokud nemo­vi­tost, kte­rá už není ve vašem vlast­nic­tví, je v kra­ji, kde máte i dal­ší nemo­vi­tos­ti. Pak na pří­sluš­ném finanč­ním úřa­dě pro ten­to kraj podá­vá­te nové přiznání.

a) podej­te řád­né daňo­vé při­zná­ní a ve for­mu­lá­ři uveď­te pou­ze nemo­vi­tos­ti, kte­ré nadá­le vlastníte.

nebo

b) podej­te jen díl­čí daňo­vé při­zná­ní, ve for­mu­lá­ři vyplň­te úda­je k pro­da­né nemo­vi­tos­ti a v poli pro popis změn uveď­te nemo­vi­tost, kte­rou jste prodali.

 

 

 

 

Datum vydání

18.1.2022

Kategorie

Klíčová slova