Do 31.1.2022 podejte přiznání k dani z nemovitých věcí

Koupili jste v roce 2021 nemovitost?

Pak vám vzni­ká povin­nost podat při­zná­ní k dani z nemo­vi­tých věcí a to do kon­ce led­na 2022.

  

 

Kdy se daň přiznává a kdy se daň platí

Daň z nemo­vi­tých věcí, dří­ve daň z nemo­vi­tos­ti, se při­zná­vá i pla­tí dopře­du. Při­zná­ní k dani z nemo­vi­tých věcí za rok 2021 se ode­vzdá­vá do kon­ce led­na. Pla­tí se do kon­ce květ­na nebo ve dvou dáv­kách do kon­ce květ­na a listopadu.

 

Kdo daňové přiznání podává

Povin­ně při­zná­ní ode­vzdá­vá kaž­dý, kdo se v roce 2021 stal vlast­ní­kem nemovitosti.

A také ten, kdo v roce 2021 zásad­ně­ji upra­vo­val nemo­vi­tost, kte­rou vlast­nil a při­znal už dřív. Nej­čas­tě­ji se jed­ná  tyto pří­pa­dy: pře­stav­ba, dostav­ba, změ­na zasta­vě­né či užit­né plo­chy, kolauda­ce stav­by, digi­ta­li­za­ce, změ­na výmě­ry nebo par­cel­ních čísel, změ­na dru­hu pozem­ku, stav­by, změ­na roz­lo­hy pozem­ku nebo pro­dej jed­né či více z něko­li­ka vlast­ně­ných nemovitostí.

Roz­ho­du­jí­cí je, kdo vlast­ní nemo­vi­tost k prv­ní­mu led­nu 2022 – ten podá­vá daňo­vé při­zná­ní a pla­tí daň za rok 2022. Uži­va­tel pozem­ku hra­dí daň mís­to vlast­ní­ka, když je vlast­ník neznámý.

 

Jak často se daňové přiznání podává

Při­zná­ní se podá­vá jen jed­nou, pak finanč­ní úřad jen posí­lá slo­žen­ky s vymě­ře­nou daní. Zno­vu se při­zná­ní k dani z nemo­vi­tých věcí podá­vá, když se změ­ní okol­nos­ti (výmě­ra pozem­ku, způ­sob uží­vá­ní stav­by, bylo při­sta­vě­no patro či více aj.), kte­ré ovliv­ňu­jí výpo­čet daně. Při­zná­ní k dani z nemo­vi­tých věcí muse­jí podá­vat i maji­te­lé novostaveb.

 

Pokud jste poda­li daňo­vé při­zná­ní již dří­ve a v roce 2021 u vás nedo­šlo k žád­né význam­né změ­ně, nové při­zná­ní za rok 2021 nepo­dá­vá­te. Nové daňo­vé při­zná­ní se nepo­dá­vá ani v pří­pa­dě, kdy se mění jen výše daně napří­klad kvů­li roz­hod­nu­tí obce o zvý­še­ní míst­ní­ho koefi­ci­en­tu. Finanč­ní sprá­va tyto změ­ny auto­ma­tic­ky zohled­ní při výpo­čtu daně na aktu­ál­ní rok.

 

Jak daňové přiznání připravit a odeslat

  • Elek­tro­nic­ky přes dato­vou schrán­ku – nej­rych­lej­ší, nej­lev­něj­ší a nej­po­ho­dl­něj­ší způ­sob na por­tá­lu Daňo­vé správy
  • Elek­tro­nic­ky bez ově­ře­ní iden­ti­ty (když nemá­te dato­vou schrán­ku ani elek­tro­nic­ký pod­pis) —  vypl­ně­né daňo­vé při­zná­ní může­te ulo­žit na svém počí­ta­či, vytisk­nout a ode­slat poštou
  • Ruč­ně vypl­nit for­mu­lář a ode­slat poš­tou – vypl­ně­né daňo­vé při­zná­ní ode­šle­te poš­tou na míst­ně pří­sluš­ný finanč­ní úřad.

 

Co je to místně příslušný finanční úřad? 

Urču­je se pod­le adre­sy nemo­vi­tos­ti niko­li pod­le adre­sy vaše­ho trva­lé­ho byd­liš­tě. Při­zná­ní se tedy podá­vá k finanč­ní­mu úřa­du, v jehož kra­ji se nemo­vi­tost nachá­zí. Pokud máte více nemo­vi­tos­tí a všech­ny v jed­nom kra­ji, podá­vá­te při­zná­ní jen na jeden úřad. Pokud ale máte nemo­vi­tos­ti ve více kra­jích, podá­vá­te více při­zná­ní. Jed­no za kaž­dý kraj.

 

Jak vyplnit daňové přiznání

Poky­ny k vypl­ně­ní si může­te stáh­nout v tom­to sou­bo­ru

 

Jak platit

Poky­ny k plat­bě vám násled­ně při­jdou poš­tov­ní pou­káz­kou, mai­lem či dato­vou schrán­kou — pod­le zvo­le­né­ho způ­so­bu korespondence.

Máte-li dal­ší dota­zy, odpo­věď bys­te moh­li najít zde.

 

 

Datum vydání

18.1.2022

Kategorie

Klíčová slova