Děsí vás prodej nemovitosti s hypotékou? Ukážu vám, kde začít

Stojí před vámi prodej nemovitosti, ke které se váže hypotéka? Máte strach z předčasného splacení úvěru a vysokých sankcí? Ukážu vám, jaké máte možnosti a co která obnáší.

Při pro­de­ji nemo­vi­tos­ti s hypo­té­kou máte na výběr ze dvou mož­nos­tí. V prv­ním pří­pa­dě stá­va­jí­cí úvěr dopla­tí­te sami, ve dru­hém ho nechá­te dopla­tit kup­ce. Co vám kte­rá vari­an­ta přinese?

Varianta vlastního doplacení úvěru

Může­te-li dopla­tit celý úvěr ke dni výro­čí fixa­ce hypo­teč­ní­ho úvě­ru, máte vysta­rá­no. Ban­ka tak po vás nebu­de poža­do­vat vyso­ké smluv­ní poplat­ky. Co víc, nebu­de­te nuce­ni kvů­li ter­mí­nu fixa­ce pro­dej své­ho bytu či domu zby­teč­ně uspě­chat. A více času = vět­ší šan­ce pro­de­je za vyš­ší cenu. Datum fixa­ce hle­dej­te ve své hypo­teč­ní smlou­vě nebo v inter­ne­to­vém ban­kov­nic­tví účtu, kte­rý se k vaší hypo­té­ce váže.

Varianta převedení úvěru na kupce

Ten­to pro­ces je slo­ži­tý jak po strán­ce pro­ces­ní, tak po strán­ce práv­ní. Pro­to vždy celý pro­ces dopo­ru­ču­ji kon­zul­to­vat s odbor­ným porad­cem. Pakli­že hypo­té­ku sami dopla­tit nemů­že­te, je nej­lep­ším mož­ným způ­so­bem nača­so­vá­ní pro­de­je nemo­vi­tos­ti přes­ně k ter­mí­nu výro­čí fixa­ce. Zba­ví­te se tak povin­nos­ti pla­tit vyso­ké poplat­ky a kupu­jí­cí úvěr dopla­tí z vlast­ních pro­střed­ků či ze své­ho hypo­teč­ní­ho úvě­ru. V pří­pa­dě, že se vám pro­dej k tomu­to ter­mí­nu nepo­ve­de, je na čase začít hle­dat datum sjed­ná­ní vaší smlouvy.

 

Prodej domu s hypotékou reality šárka sabová

Datum sjed­ná­ní smlou­vy – proč je tak důležité?

Ote­vře­te svou úvě­ro­vou smlou­vu a zjis­tě­te, zda byla sjed­ná­na před nebo po datu 1. 12. 2016. V ten­to den totiž vstou­pil v účin­nost zákon o spo­tře­bi­tel­ském úvě­ru, díky kte­ré­mu se sní­ži­ly poplat­ky za před­čas­né spla­ce­ní hypotéky.

Pat­ří­te-li do sku­pi­ny lidí, kte­ří si sjed­na­li hypo­té­ku před datem 1. 12. 2016 a pro­dej nemo­vi­tos­ti v ter­mí­nu fixa­ce z jaké­ho­ko­li důvo­du není mož­ný, nej­lep­ší mož­nos­tí je najít kup­ce, kte­rý váš úvěr tzv. pře­vez­me. Abys­te pak moh­li zažá­dat o výjim­ku z plat­by poplat­ku, trvej­te na pod­mín­ce úvě­ru u vaší ban­ky. Tou­to ces­tou může­te dosáh­nout na sle­vu nebo dokon­ce úpl­né odpuš­tě­ní poplatku.

Pat­ří­te-li do té sku­pi­ny lidí, kte­ří si svou hypo­té­ku sjed­na­li po tom­to datu, pro­dej nemo­vi­tos­ti bez dodr­že­ní ter­mí­nu fixa­ce by pro vás neměl být pří­liš­nou zátě­ží. Důvo­dem je sta­no­ve­ní maxi­mál­ní výše náhra­dy nákla­dů z před­čas­ně spla­ce­né­ho úvě­ru ve spo­tře­bi­tel­ském záko­nu, a to ve výši 1 % (max. však 50 tisíc korun).

 

prodej domu s hypotékou šárka sabová reality


Ušetřete peníze i stres

Ačko­li udě­le­ní výjim­ky závi­sí pou­ze na dané ban­ce, vět­ši­nou se ji poda­ří vyjed­nat. Důle­ži­té je, aby si nový kli­ent vzal stej­ný či vyš­ší úvěr. Ban­ka vám spíš vyjde vstříc, pokud je navíc nově sjed­na­ná úro­ko­vá saz­ba kupu­jí­cí­ho vyš­ší než vaše stávající.

Za svá léta pra­xe vím, že pro­dej u této vari­an­ty vyža­du­je opa­tr­nost a nároč­něj­ší postup. Pokud se do pro­de­je pus­tí­te bez zku­še­nos­tí, snad­no se dopus­tí­te chyb, kte­ré vám mohou způ­so­bit pořád­ný vítr v peněžence.

Ušetřete si starosti i finance. Svým klientům pomáhám prodávat nemovitosti zatížené hypotékou už mnoho let a ráda celým procesem provedu i vás. Bez starostí a bez zbytečných výdajů!