Prodej nemovitosti formou aukce

Žijete v tom, že aukce a dražba je totéž? Musím vás vyvést z omylu. Aukce je totiž soutěž o nejlepšího kupce vaší nabídky, která v Česku probíhá nejčastěji formou tzv. zapečetěné nabídky.
Jaké výhody prodej touto formou nabízí prodejci a kupujícímu?

 

Výhody pro kupujícího

Auk­ce je vel­mi transpa­rent­ní a oblí­be­ný způ­sob pro­de­je v těch pří­pa­dech, kdy se oče­ká­vá vět­ší počet zájem­ců o kou­pi. Zajiš­ťu­je totiž všem zájem­cům rov­no­cen­né pod­mín­ky. Výsle­dek v závě­ru ovliv­ňu­je kva­li­ta nabíd­ky, kte­rou mají mož­nost všich­ni kupu­jí­cí doru­čit k dané­mu datu. Nikdo vás díky tomu netla­čí k uspě­cha­ným roz­hod­nu­tím a vy máte čas vše si pořád­ně promyslet.

Výhoda pro prodejce

Pokud jste zrov­na vy na stra­ně pro­dá­va­jí­cí­ho, může­te si být díky auk­ci jis­ti, že vaše nemo­vi­tost bude pro­dá­na nej­lep­ší­mu zájem­ci. Nemu­sí jít při­tom o nej­lep­ší nabíd­ku pou­ze z hle­dis­ka nabí­ze­né část­ky. Při­hlí­ží se také na poža­dav­ky kupu­jí­cí­ho, způ­sob finan­co­vá­ní, ter­mín usku­teč­ně­ní a dal­ší důle­ži­té aspekty.

prodej nemovitosti formou aukce šárka sabová

Co můžete od prodeje formou aukce očekávat?

  • Zaří­dím za vás nabíd­ku vaší nemo­vi­tos­ti a při­pra­vím pod­mín­ky auk­ce. Posta­rám se také o kom­plex­ní mar­ke­ting, týka­jí­cí se vaší nemo­vi­tos­ti. Díky tomu při­táh­nu k vaší nabíd­ce více zájemců.
  • Poté nechám zájem­ce o kou­pi před­lo­žit své nabíd­ky zahr­nu­jí­cí cenu, ter­mín a pří­pad­né pod­mín­ky. Na vás bude jen vybrat si, kte­rá nabíd­ka nej­ví­ce odpo­ví­dá vašim před­sta­vám.
  • Po dokon­če­ní výbě­ru se spo­jím s kupu­jí­cím a celý obchod dokon­čí­me. Po uza­vře­ní rezer­vač­ní smlou­vy budu kupu­jí­cí­mu asis­to­vat se zajiš­tě­ním finan­co­vá­ní (u ban­ky) a posta­rám se o návrh kup­ní smlouvy.
  • Po zajiš­tě­ní finanč­ních pro­střed­ků na vaši nemo­vi­tost uza­vřu s kupu­jí­cím kup­ní smlou­vu, kte­rou doru­čím na kata­strál­ní úřad. Poté, co pro­běh­ne vklad vlast­nic­ké­ho prá­va ve pro­spěch kupu­jí­cí­ho, vypla­tí vám uscho­va­tel (advo­kát, ban­ka či notář) pení­ze na váš účet.
  • V závě­ru se posta­rám o fyzic­ké pře­dá­ní vaší nemo­vi­tos­ti a tím celý pro­ces úspěš­ně dokončíme.

prodej nemovitosti aukce šárka sabová

Zaujal vás prodej nemovitosti formou aukce? Možná, že je zrovna tento způsob prodeje pro vaši nemovitost to nejlepší! 

Svým klientům pomáhám s prodejem pomocí aukce často. Velmi ráda zodpovím jakékoliv otázky a celým procesem vás provedu!