Chystáte se pronajímat? Pak budete pravděpodobně řešit, jak najít opravdu spolehlivého nájemce. Jak na to, abyste dosáhli svého, bez problémů a snadno?
Dejte si záležet

Prv­ní věc, kte­rou je tře­ba nepod­ce­nit. Správ­ně svou nemo­vi­tost před nabíd­kou při­prav­te. Zdán­li­vé drob­nos­ti totiž udě­la­jí vel­kou služ­bu. Nedba­le nafo­ce­ný a neu­pra­ve­ný byt vás o rele­vant­ní jedin­ce při­pra­ví. Čis­tý a láka­vě vypa­da­jí­cí byt při­táh­ne více zájem­ců a vy si bude­te moci vybrat toho pra­vé­ho. Oprav­te drob­né záva­dy, per­fekt­ně ukliď­te, vylaď­te inte­ri­ér. Prv­ní dojem čas­to rozhoduje!

Nastavte podmínky

Jas­ně a přes­ně defi­no­va­né pod­mín­ky šet­ří čas váš i poten­ci­ál­ních zájem­ců. Čím více kon­krét­ní bude­te, tím vět­ší je šan­ce, že najde­te “toho pra­vé­ho”. To stej­né pla­tí pro ade­kvát­ní cenu nájmu. V ceně zohled­ně­te stav nemo­vi­tos­ti, vyba­ve­ní, služ­by… ale nesnaž­te se cenu za kaž­dou cenu přestřelit.

jak na úspěšný pronájem šárka sabová

Dobře propagujte

I tady si dej­te zále­žet. Kva­lit­ní fot­ky a dob­ré svět­lo ovliv­ní prv­ní dojem. Dob­ře sesta­ve­ný popis ušet­ří čas strá­ve­ný odpo­ví­dá­ním na doplň­ko­vé dota­zy. Zapoj­te do své pro­pa­ga­ce soci­ál­ní sítě, správ­né inzert­ní weby nebo rea­lit­ní spo­leč­nos­ti. Pro­pa­guj­te na správ­ných mís­tech a správ­nou for­mou tak, abys­te oslo­vi­li zájem­ce, kte­ré oslo­vit chcete.

Důkladně vybírejte

To, že je vám někdo na prv­ní pohled sym­pa­tic­ký ješ­tě nic nezna­me­ná. Buď­te obe­zřet­ní. Neboj­te se požá­dat o refe­ren­ce od před­cho­zích pro­na­jí­ma­te­lů nebo pro­vě­řit zájem­co­vu finanč­ní sta­bi­li­tu a spo­leh­li­vost. Vždy je lep­ší věno­vat těm­to věcem čas, než poz­dě­ji řešit poten­ci­ál­ní problémy.

Nepodceňte smlouvu

Nikdy nepod­ce­ňuj­te dob­ře napsa­nou smlou­vu. Ta slou­ží nejen jako ochra­na nájem­ce, ale také pro­na­jí­ma­te­le. Co je dob­ré definovat?

  • dél­ka nájem­ní­ho období
  • výše nájem­né­ho
  • výše vrat­né kauce
  • výpo­věd­ní lhůta
  • povin­nos­ti pro­na­jí­ma­te­le i nájemce
  • postup při řeše­ní sporů
  • dal­ší podmínky

Co se sepsá­ní nájem­ní smlou­vy týče, dopo­ru­ču­ji vyu­žít slu­žeb ově­ře­né­ho rea­lit­ní­ho agen­ta nebo práv­ní­ka. Kva­lit­ně posta­ve­ná smlou­va je totiž doku­ment, díky kte­ré­mu se může­te snad­no vyhnout pří­pad­ným pro­blé­mům. Stej­ně tak je to doku­ment, o kte­rý se může­te opřít, pokud na něja­ké spo­ry pře­ce jen dojde.

Chys­tá­te se pro­najmout byt cizin­ci? Pak si pře­čtě­te můj článek na toto téma.

jak na úspěšný pronájem šárka sabová

Starejte se

Jako pro­na­jí­ma­tel máte své povin­nos­ti (nájem­ce je má samo­zřej­mě taky). Komu­ni­kuj­te a buď­te spo­leh­li­vý. Zod­po­věd­ně se sta­rej­te o pra­vi­del­nou údrž­bu nemo­vi­tos­ti a pokud vás nájem­ce upo­zor­ní na vět­ší záva­du (kte­rá je ve vaší kom­pe­ten­ci), buď­te aktiv­ní co se řeše­ní týče. Pokud je nájem­ce bez­pro­blé­mo­vý a s dobrou pla­teb­ní morál­kou, snaž­te se o jeho spo­ko­je­nost. Dlou­ho­do­bý pro­ná­jem je totiž vždy výhod­něj­ší, než čas­té shá­ně­ní nových nájemníků.

Buďte připraveni

Je potře­ba nájem­ní vztah ukon­čit? I na tuto situ­a­ci buď­te při­pra­ve­ni. Samot­ná výpo­věd­ní lhů­ta by měla být vždy urče­na v nájem­ní smlou­vě. Přes­ně si sta­nov­te, jak bude vystě­ho­vá­ní vypa­dat. Urče­te si, jak bude pro­bí­hat hle­dá­ní nové­ho nájem­ní­ka. Pokud věnu­je­te čas i tomu­to bodu, bude pře­chod mezi nájem­ní­ky hlad­ký a bez­pro­blé­mo­vý. Kva­lit­ně nasta­ve­né pro­ce­sy tak šet­ří váš čas a v nepo­sled­ní řadě i peníze.

jak na úspěšný pronájem šárka sabová

Dou­fám, že vám můj dneš­ní člá­nek pomohl. Pokud bys­te váš čas radě­ji věno­va­li jiným věcem, než je pří­pra­va, pro­pa­ga­ce, pro­hlíd­ky a výběr správ­né­ho nájem­ce, sta­čí mi napsat. I toto je služ­ba, kte­rou pro pohod­lí mých mé kli­en­tů zařizuji!