Koupili nebo zdědili jste byt? Pak vás už možná napadlo začít ho pronajímat. 
Klidně se do toho vrhněte – jen u toho mějte v hlavě svá práva i povinnosti. Jaká?

Informujte SVJ

Vaší povin­nos­tí vlast­ní­ka byto­vé jed­not­ky je infor­mo­vat o novém nájem­ci SVJ.

Bude tře­ba nepro­dle­ně uvést jmé­na a trva­lé byd­liš­tě všech osob, kte­ré váš byt nově obý­va­jí. Více se dočte­te zde.

Zajistěte potřebné služby

Výčet slu­žeb je vždy indi­vi­du­ál­ní a odví­jí se (nejen) od kva­li­ty bytu. Základ nezbyt­ných slu­žeb např. u luxus­ních bytů a u bytů niž­ší tří­dy (příp. soci­ál­ních bytů) se bude vždy lišit. Jejich výčet bývá vždy usta­no­ven v nájem­ní smlou­vě. Jed­ná se napří­klad o:

 • úklid spo­leč­ných prostor, 
 • svoz odpa­du, 
 • tep­lá a stu­de­ná voda, 
 • údrž­ba výtahu, 
 • tele­viz­ní vysí­lá­ní atd.

práva a povinnosti pronajímatele bytu šárka sabová

Řešte včas vyúčtování

Nájem­ce má prá­vo pří­stu­pu do pod­kla­dů k vyúčto­vá­ní slu­žeb. Stej­ně tak má prá­vo zís­kat kopie pod­kla­dů, pokud o ně požá­dá. Pokud se nájem­ce odstě­hu­je, je vaší povin­nos­tí zaří­dit vyúčto­vá­ní slu­žeb a do čtyř měsí­ců od ukon­če­ní smlou­vy je nájem­ci doručit. 

Udržujte byt

Základ­ní povin­nost kaž­dé­ho pro­na­jí­ma­te­le je udr­žo­vat byt ve sta­vu způ­so­bi­lém k obý­vá­ní. Na počát­ku nájem­ní­ho vzta­hu dopo­ru­ču­ji vyho­to­vit k nájem­ní smlou­vě také pří­lo­hu, týka­jí­cí se přes­né­ho popi­su bytu, jako např:

 • tech­nic­ký stav,
 • vyba­ve­ní
 • zaří­ze­ní. 

Ten­to doku­ment slou­ží jako ochra­na pro oba účastníky.
Vaší povin­nos­tí je odstra­ňo­vá­ní vět­ších závad, kte­ré způ­so­bu­jí nepo­hod­lí (pří­pad­ně děla­jí z bytu byt neo­by­va­tel­ný). Drob­né záva­dy nao­pak hra­dí nájem­ce. Více si pře­čtě­te v mém článku.

Dodržujte nájemcova práva — i ta, která se vám nelíbí

O někte­rých prá­vech nájem­ců se neu­stá­le vedou deba­ty. Prá­vo ale sto­jí na jejich stra­ně. O co jde?

 • Nájem­ce může v bytě pra­co­vat i pod­ni­kat, pokud čin­nost nezpů­so­bu­je zvý­še­né zatí­že­ní bytu/domu (např. nemů­že z bytu udě­lat prodejnu).
 • Nájem­ce má prá­vo cho­vat v bytě zví­ře, pokud jeho chov nezpů­so­bu­je pro­na­jí­ma­te­li nebo dal­ším oby­va­te­lům pro­blémy (hluk do noč­ních hodin, zápach atd.). Zákaz cho­vu zví­řat v nájem­ní smlou­vě není legální.
 • Nový občan­ský záko­ník také nájem­cům umož­ňu­je část bytu pod­pro­najmout (a to i bez sou­hla­su majitele).

práva a povinnosti pronajímatele bytu šárka sabová

Myslete i na svá práva

Nejen nájem­ce, ale i vy máte samo­zřej­mě svá prá­va, kte­rá musí nájem­ce dodr­žo­vat. Pat­ří mezi ně právo:

 • dostá­vat za uží­vá­ní bytu nájem v jeho plné výši,
 • poža­do­vat kau­ci (a tím se chrá­nit pro­ti nepla­tí­cí­mu nájem­ci / pří­pad­ným ško­dám — nevzta­hu­je se ale na havárie)
 • zažá­dat (s před­sti­hem) o pří­stup do bytu za úče­lem potřeb­ných oprav, pří­pad­ně běž­né prohlídky,
 • na sou­hlas, co se při­je­tí dal­ší­ho čle­na domác­nos­ti týče
 • poža­do­vat, aby v bytě byd­lel pou­ze počet osob při­mě­ře­ný k veli­kos­ti dané­ho bytu,
 • na souhlas/nesouhlas se sta­veb­ní­mi úpra­va­mi bytu,
 • na uve­de­ní bytu do původ­ní­ho sta­vu po ukon­če­ní nájmu,
 • pokud nájem­ce poru­šu­je smlou­vu, mož­ná je na čase ji ukon­čit. Jaké jsou vaše mož­nos­ti si může­te pře­číst v mém článku.

práva a povinnosti pronajímatele bytu šárka sabová

Najít správ­né­ho nájem­ce občas není pro­cház­ka růžo­vým sadem. Ješ­tě, než začne­te pro­ná­jem řešit, může­te si pře­číst napří­klad můj člá­nek s tipy, jak byt pro­najmout co nejlépe. 

Pokud bys­te rádi spo­leh­li­vé nájem­ce téměř “bez prá­ce”, ozvě­te se mi, ráda vám s celým výbě­rem a nezbyt­nou byro­kra­cií oko­lo pomůžu.

Pře­ji šťast­ný výběr a ty nej­lep­ší nájem­ce, jaké si jen může­te přát!