8 tipů, jak nejlépe pronajmout byt

Jste maji­te­lem bytu, kte­rý nepo­ře­bu­je­te k vlast­ní­mu byd­le­ní, a rádi bys­te jej zača­li pro­na­jí­mat? Jak to udě­lat, aby šlo vše hlad­ce a pro­ná­jem vám nepři­ne­sl více sta­ros­tí, než užitku?

Počítejte

Pokud jste nemo­vi­tost zís­ka­li v dědic­kém říze­ní a výběr bytu ani loka­li­ty nebyl tedy na vás, je dob­ré na začát­ku dob­ře počí­tat. Pro­po­čí­tej­te si zisk, nákla­dy i čas. Nevy­pla­tí se vám byt spí­še pro­dat a za utr­že­né pení­ze poří­dit byt investiční?

Co vše má vliv na výši nájemného?

  • loka­li­ta, veli­kost a dis­po­zi­ce bytu
  • lodžie, spo­leč­ná zahra­da nebo sklep
  • poscho­dí a výtah / absen­ce výtahu
  • par­ko­va­cí možnosti
  • vyba­ve­ní bytu
Správně nastavte cenu

Udě­lej­te si kva­lit­ní prů­zkum. Za jakou cenu se pro­na­jí­ma­jí obdobné/srovnatelné byty v dané loka­li­tě? Čas­to se setká­vám s tím, že maji­te­lé tou­ží po část­ce vyš­ší s tím, že jsou ochot­ni čekat, než se zájem­ce najde. Méně je ale někdy v koneč­ném důsled­ku více. Byt pak čas­to v nabíd­ce leží dlou­hou dobu a pení­ze vám jed­no­du­še utíkají.

Vzhled prodává

Vzhled pro­dá­vá a dru­hou šan­ci na skvě­lý prv­ní dojem už prav­dě­po­dob­ně nedo­sta­ne­te. Nešet­ře­te na home sta­gin­gu a inves­tuj­te také do kva­lit­ní­ho foto­gra­fa. Všech­ny tyto věci se posta­ra­jí o to, že oko poten­ci­ál­ní­ho zájem­ce zachy­tí­te hned z prv­ní. A za krás­ný, čis­tý a útul­ný byt budou lidé ochot­ni zapla­tit víc, než za tem­nou a nehezkou “díru”.

Jak pronajmout byt šárka sabová

Vybavení

Základ­ní výba­va bytu může být dal­ší výho­dou. Pokud bude­te k náku­pu volit běž­né obchod­ní řetěz­ce, nemu­sí být nákup vyba­ve­ní vel­kou inves­ti­cí, zato vám může udě­lat vel­kou služ­bu. Na detai­lech zále­ží, mys­le­te na to. A neza­po­meň­te (opět pro svou ochra­nu) na pře­dá­va­cí protokol.

Buďte obezřetní
  • není zájem­ce v regis­t­ru dlužníků?
  • doká­že zájem­ce dolo­žit refe­ren­ce od býva­lé­ho pronajímatele?
  • jaký máte ze zájem­ce pocit? 
  • jaká je jeho finanč­ní i soci­ál­ní situ­a­ce? Má stá­lou práci?

Neboj­te se ptát, jde o váš maje­tek. A poten­ci­ál­ní pro­blémy s nepla­ti­či vám mohou při­pra­vit nejed­nu beze­snou noc.

Preferujte dlouhodobé nájemce před krátkodobými

Vyklí­ze­ní, výmal­ba, opra­vy… to vše jsou vel­ké finanč­ní i časo­vé inves­ti­ce spo­je­né s ukon­če­ním kaž­dé­ho pro­nájmu. Pokud pro­na­jí­má­te byt, s dlou­ho­do­bý­mi a spo­leh­li­vý­mi nájem­ní­ky jste vyhráli. 

Jak pronajmout byt šárka sabová

Dejte si pozor na smlouvu

Pokud jste se roz­hod­li řešit pro­ná­jem po vlast­ní ose, dopo­ru­ču­ji nešet­řit na své práv­ní ochra­ně. Dob­ře posta­ve­ná smlou­va je totiž základ. Záro­veň dopo­ru­ču­ji neu­za­ví­rat smlou­vu na dobu neu­r­či­tou. Nikdy totiž neví­te, jaké pro­blémy mohou při­jít. Chraň­te sami sebe.

S realitním makléřem nebo bez?

Spo­lu­prá­ce s rea­lit­ním mak­lé­řem stá­le zůstá­vá skvě­lou vol­bou. Pro­fi foto­gra­fie, inzer­ce na správ­ných mís­tech i ušet­ře­né pení­ze za práv­ní­ky v rám­ci kva­lit­ně posta­ve­né nájem­ní smlou­vy, stej­ně jako vyjed­ná­vá­ní pod­mí­nek. Ušet­ří­te čas a v koneč­ném důsled­ku i pení­ze za pro­mar­ně­ný čas nebo špat­ný výběr nájemníka.

Pro­na­jí­má­ní může být rizi­ko­vé. Jako u vše­ho, i tady se ale dají rizi­ka eli­mi­no­vat. Pokud jste roz­hod­nu­ti byt pro­na­jí­mat, ale nechce­te na to být sami, ozvě­te se mi. Ráda budu na vaší straně.

Datum vydání

26.1.2023

Klíčová slova