Reality — co se dělo loni a co čekat letos?

Rekord­ní skok úro­ko­vých sazeb, stou­pa­jí­cí infla­ce a niž­ší poptáv­ka po hypo­té­kách. Vál­ka na Ukra­ji­ně, neu­stá­le se zvy­šu­jí­cí ceny ener­gií a spous­ta dez­in­for­ma­cí. Loň­ský rok nebyl jed­no­du­chý pro niko­ho. Co všech­ny tyto aspek­ty udě­la­ly s rea­lit­ním trhem?

Situ­a­ce je stá­le vel­mi nejis­tá. Fak­tů totiž máme v ruce jen pár:

  • Obec­ná nejistota
    Nikdo si pocho­pi­tel­ně netrou­fá jas­ně říct, co se bude v rám­ci naší i svě­to­vé eko­no­mi­ky dít. Pokud někde čte­te jas­ně smě­řu­jí­cí názo­ry, buď­te opa­tr­ní. Vět­ši­na odbor­ní­ků se aktu­ál­ně sho­du­je na tom, že může­me pou­ze s opa­tr­nos­tí odha­do­vat. Jak bude pokra­čo­vat boj s infla­cí? Dočká­me se pokle­su cen ener­gií? A co ceny sta­veb­ních mate­ri­á­lů, kte­ré loni vysko­či­ly téměř na dvoj­ná­so­bek? Když si ke vše­mu při­čte­te aktu­ál­ní výši úro­ko­vých sazeb, nemů­že­me se divit, že lidé v rám­ci rea­lit aktu­ál­ně spí­še vyčkávají.

  • Rea­lit­ní trh brzdí
    Dří­ve roz­je­tý trh s nemo­vi­tost­mi dostá­vá zabrat. Z důvo­du výraz­ně vyš­ších úro­ků a men­ší dostup­nos­ti hypo­ték zájem o pro­dej i kou­pi nemo­vi­tos­tí pokle­sl a rea­lit­ní trh zpo­ma­lil. Pro ty, kdo nemu­sí řešit finan­ce, je sou­čas­ná situ­a­ce na rea­lit­ním trhu per­fekt­ní. Pro ty, kte­ří dopo­sud sni­li o vlast­ním byd­le­ní, už ale tak dob­rá není.

  • Zvy­šu­jí­cí se ceny nájmů
    Jed­no sou­vi­sí s dru­hým. Méně a méně lidí aktu­ál­ně pře­mýš­lí o hypo­té­ce. Díky tomu samo­zřej­mě situ­a­ce nahrá­vá pro­na­jí­ma­te­lům a ceny nájmů se (stej­ně jako vše ostat­ní) zvy­šu­jí. I přes­to, že je situ­a­ce kom­pli­ko­va­ná a hod­ně lidem se roz­po­čet napí­ná ješ­tě výraz­ně­ji, zájem o pro­ná­jmy aktu­ál­ně stou­pá. Naroz­díl od zís­ká­ní hypo­té­ky je totiž běž­ný pro­ná­jem stá­le nej­do­stup­něj­ším řeše­ním pro ty, kte­ří nema­jí vel­ké finanč­ní jištění.

reality v roce 2023 šárka sabová

A co dál?

Pokud jste v situ­a­ci, kdy zva­žu­je­te, jak své pení­ze před infla­cí ochrá­nit, měly by být rea­li­ty jed­na z vašich voleb. I přes všech­ny okol­nos­ti je totiž inves­ti­ce do nemo­vi­tos­tí stá­le jed­ná z nej­vět­ších jistot. 

Někte­ří exper­ti se při­klá­ní k názo­ru, že ceny nemo­vi­tos­tí mohou letos postup­ně mír­ně kle­sat. Pokud tedy plá­nu­je­te pro­dej, dopo­ru­ču­ji pus­tit se do celé­ho pro­ce­su co nejdří­ve. Dej­te si také zále­žet na správ­ně nasta­ve­né pro­dej­ní ceně. Letos totiž mno­hem víc než obvykle bude pla­tit, že pří­liš vyso­ko nasta­ve­ná cena celý pro­dej zdr­ží a něko­li­krát zlev­ně­ná nemo­vi­tost nepů­so­bí seri­óz­ně. Pokud si v tom­to smě­ru neví­te rady, ozvě­te se mi a ráda vám s nasta­ve­ním pro­dej­ní ceny (nebo celým pro­ce­sem) pomůžu.

Jak se bude trh reál­ně vyví­jet zále­ží na mno­ha fak­to­rech. Vět­ši­nu z nich bohu­žel nemá­me ve svých rukou. Situ­a­ci kaž­dý den sle­du­ji, ráda vás budu prů­běž­ně o všem infor­mo­vat. Pokud bys­te měli jaké­ko­liv dota­zy ohled­ně pro­de­je nebo náku­pu, nevá­hej­te mě kontaktovat!

Datum vydání

19.1.2023

Klíčová slova