Pro­da­li nebo daro­va­li jste loni vaši nemo­vi­tost? K pro­de­ji i daro­vá­ní pat­ří urči­té povin­nos­ti, kte­ré zále­ží na dal­ších okol­nos­tech. Kte­ré budou ty vaše?

Nezapomeňte na Finanční úřad

Stej­ně, jako musí­te hlá­sit naby­tí nemo­vi­tos­ti, je nezbyt­né hlá­sit také její pro­dej nebo daro­vá­ní. Stej­ně jako v prv­ním pří­pa­dě, i tady pla­tí ter­mín do kon­ce led­na 2023. Pokud tak neu­či­ní­te, hro­zí vám v květ­nu plat­ba dal­ší slo­žen­ky, v hor­ším pří­pa­dě i sank­ce za neo­zná­me­ní včas. Obvykle se úřad o změ­ně vlast­ní­ka dozví, spo­lé­hat se na to ale nedo­po­ru­ču­ji. Pokud jste pro­da­li či daro­va­li nemo­vi­tost a žád­nou dal­ší už nevlast­ní­te, odhlaš­te se sami a včas. Ušet­ří­te si pení­ze i dal­ší pří­pad­né starosti.

Jak na odhlášení

Ofi­ci­ál­ní odhla­šo­va­cí for­mu­lář zatím nee­xis­tu­je, sta­čí tedy ozná­me­ní napsat ruč­ně nebo na počí­ta­či. Pro­hlá­še­ní o tom, že jste nemo­vi­tost pro­da­li či daro­va­li, pak pošle­te na pří­sluš­ný Finanč­ní úřad. Vždy se řiď­te kra­jem, pod kte­rý vaše nemo­vi­tost adre­sou spa­dá. Dopis dopo­ru­ču­ji zaslat dato­vou schrán­kou, pří­pad­ně dopo­ru­če­ně na adre­su úřa­du. Celou akci neza­po­meň­te pro­vést nej­poz­dě­ji do 31. 1. 2023.

prodej darování nemovitosti daně

Vzor oznámení

Věc: Odhlá­še­ní daně z nemovitostí

Váže­ní,

ozna­mu­ji vám, že jsem dne …… pro­dal svou nemo­vi­tost …… (defi­ni­ci nemo­vi­tos­ti opiš­te z kup­ní smlouvy).
Tím­to se odhla­šu­ji z daně z nemovitostí.

jmé­no příjmení
trva­le bytem……

datum a podpis

prodej darování nemovitosti daně šárka sabová

Vlastníte více nemovitostí?

Na Finanč­ní úřad je potře­ba mys­let i teh­dy, pokud jste pro­da­li či daro­va­li pou­ze někte­rou z vašich nemo­vi­tos­tí, kte­rou ve stej­ném kra­ji vlast­ní­te. V tom­to pří­pa­dě se totiž jed­ná o změ­nu sta­vu, kte­rá ovliv­ňu­je výši daně, a je tedy tře­ba podat daňo­vé přiznání.

V tom­to pří­pa­dě máte dvě mož­nos­ti:

  1. podá­te řád­né daňo­vé při­zná­ní, při­čemž v něm uve­de­te pou­ze nemovitost(i), jejichž jste stá­le vlastníkem,
  2. podá­te díl­čí daňo­vé při­zná­ní a ve for­mu­lá­ři vypl­ní­te úda­je prodané/darované nemo­vi­tos­ti. V poli pro popis změn pak uveď­te pro­da­nou nemovitost.

Rádi bys­te pro­da­li nemo­vi­tost a nechce­te se při­tom zatě­žo­vat nezbyt­ný­mi povin­nost­mi? O pro­dej nemo­vi­tos­tí od A po Z se svým kli­en­tům sta­rám kaž­dý den. Ozvě­te se mi, ráda se posta­rá­me také o vaši nemovitost!