Kdy si s prodejem nemovitosti pospíšit

Zva­žu­je­te pro­dej vaší nemo­vi­tos­ti a nejste si jis­ti, kdy vyčká­vat, a kdy si nao­pak s pro­de­jem pospí­šit? Fak­to­rů, kte­ré mají na tuto situ­a­ci vliv, je vždy více. Pojď­me se dnes podí­vat na tři z nich.

Aktuální situace

Vzhle­dem k sou­čas­ným okol­nos­tem nabíd­ka na rea­lit­ním trhu pře­vy­šu­je poptáv­ku. To má za násle­dek fakt, že ceny nemo­vi­tos­tí pokles­ly. Vzhle­dem k nejis­tým pro­gnózám se dá oče­ká­vat, se situ­a­ce se dru­hým smě­rem ubí­rat jen tak nezačne. Pokud tedy nemá­te v plá­nu ucho­vat si nemo­vi­tost na dal­ších něko­lik let, není zřej­mě vyčká­vá­ní nej­lep­ší cestou.

Spoluvlastnické vztahy

Sta­li jste se díky dědic­ké­mu říze­ní spo­lu­ma­ji­te­li nemo­vi­tos­ti? Pro něko­ho výhra, pro jiné­ho začá­tek spo­rů a taha­nic. Tato situ­a­ce totiž občas doká­že s rodin­ný­mi vzta­hy pořád­ně zamá­vat. Pokud ani jeden ze spo­lu­ma­ji­te­lů není finanč­ně scho­pen dal­ší spo­lu­vlast­ní­ky vypla­tit, nabí­zí se pak pro­dej jako nej­snad­něj­ší řeše­ní. Sumu, za kte­rou se nemo­vi­tost pro­dá, si pak spo­lu­ma­ji­te­lé rozdělí.

prodej nemovitosti sarka sabova

Přesně víte, za jakým účelem nemovitost prodáváte

Potře­bu­je­te pení­ze na jinou inves­ti­ci nebo chce­te peně­zi z pro­de­je finan­co­vat jinou nemo­vi­tost? Máte roz­myš­le­nou for­mu pro­de­je? Roz­hod­li jste se pro spo­lu­prá­ci s rea­lit­ním mak­lé­řem a teď už jen vybí­rá­te toho pra­vé­ho? Pokud jste v nemo­vi­tos­ti dopo­sud byd­le­li, máte vyře­še­no byd­le­ní na pře­chod­nou dobu? Pokud jste si na všech­ny otáz­ky odpo­vě­dě­li “ano”, pak jsem si jis­tá, že jste si vše dob­ře pro­mys­le­li a správ­ný čas je oprav­du prá­vě teď.

Pro­dej nemo­vi­tos­ti bývá vel­kým kro­kem. Pokud víte, že bys­te rádi vaši nemo­vi­tost pro­da­li, ale celý postup vám není úpl­ně jas­ný, klid­ně se na mě obrať­te. V rám­ci kon­zul­ta­ce vám ráda pora­dím, jaké řeše­ní bude pro vás nej­lep­ší. Svým kli­en­tům pomá­hám s nemo­vi­tost­mi kaž­dý den, ráda budu při ruce i vám.

Datum vydání

2.2.2023

Klíčová slova