pronájem nemovitosti

Ráda s vámi sdílím svoje know-how, aby vaše cesta realitním světem byla hladší.

Pronájem nemovitostí a daň z příjmu

Pronájem nemovitostí a daň z příjmu

Jste fyzic­ká oso­ba a část vaše­ho pří­jmu jde z pro­nájmu nemo­vi­tos­tí? Máte v plá­nu kupo­vat nemo­vi­tost za úče­lem dal­ší­ho pří­jmu? Co může­te dát do nákla­dů? A jak vše zda­ňo­vat? Čtě­te dál…

číst více
Pronájem cizincům — na co myslet?

Pronájem cizincům — na co myslet?

Pro­ná­jem cizin­cům už je dnes napros­to běž­nou pra­xí. Zákon vám v tom­to smě­ru nepo­klá­dá pod nohy žád­né pře­káž­ky nebo ome­ze­ní, je jen potře­ba mys­let na někte­rá spe­ci­fi­ka. Jaká to jsou?

číst více
8 tipů, jak nejlépe pronajmout byt

8 tipů, jak nejlépe pronajmout byt

Jak nej­lé­pe pro­najmout byt? Jste maji­te­lem bytu, kte­rý nepo­ře­bu­je­te k vlast­ní­mu byd­le­ní, a rádi bys­te jej zača­li pro­na­jí­mat? Jak to udě­lat, aby šlo vše hladce?

číst více