Byd­lí­te v nájmu, nebo nemo­vi­tost pro­na­jí­má­te? Tak či tak, vždy je dob­ré znát svá práva. 

Jaké jsou mož­nos­ti a kdy je na mís­tě nájem­ní smlou­vu ukon­čit? To vám povím dnes.

Nájemní smlouva a výpověď

Výpo­věď nájem­ní smlou­vy má obec­ně něko­lik náležitostí:

 • musí být vždy podá­na písem­ně, při­čemž musí být dru­hé stra­ně doručena,
 • výpo­věd­ní doba trvá tři měsí­ce,
 • tato doba začí­ná ply­nout od prv­ní­ho dne kalen­dář­ní­ho měsí­ce, násle­du­jí­cí­ho po tom měsí­ci, kdy byla výpo­věď dru­hé stra­ně doručena.

Tady je pří­klad důvo­dů, kte­ré mohou nájem­ní smlou­vu ukon­čit. Jed­ná se o:

 • doho­du obou stran,
 • uply­nu­tí doby, na kte­rou byla smlou­va sjednána,
 • výpo­vě­dí z důvo­du poru­še­ní záko­na či smlouvy.

Vše upra­vu­je Občan­ský zákoník.

 

Výpověď nájemní smlouvy ze strany nájemce

Podí­vej­me se, jak výpo­věď fun­gu­je u nájmu na dobu urči­tou a neurčitou.

Nájem na dobu určitou

Pokud má nájem­ce nájem na dobu urči­tou, může ho vypo­vě­dět v tří­mě­síč­ní výpo­věd­ní lhů­tě, ale jen v pří­pa­dech, kdy se okol­nos­ti od doby uza­vře­ní smlou­vy výraz­ně změnily.

Jed­ná se napří­klad o tyto případy:

 • ztrá­ta pra­vi­del­né­ho příjmu,
 • váž­né zdra­vot­ní důvody,
 • soci­ál­ní desta­bi­li­za­ce po roz­cho­du (kdy part­ner na nájem přispíval),
 • stě­ho­vá­ní do jiné­ho měs­ta atd.

výpověď nájmu šárka sabová realitní makléř praha

Nájem na dobu neurčitou

V tom­to pří­pa­dě může nájem­ce vypo­vě­dět nájem kdy­ko­liv a bez udá­ní důvo­du. Opět ale s tří­mě­síč­ní výpo­věd­ní lhůtou.

Výpověď nájmu bez výpovědní lhůty

Občas nasta­nou situ­a­ce, kdy v nájmu nelze pokra­čo­vat. Nájem­ce pak může podat výpo­věď i bez výpo­věd­ní lhů­ty. Jed­ná se o situ­a­ce, kdy:

 • byt vyža­du­je opra­vy, kte­ré se neslu­ču­jí s vyu­ží­vá­ním bytu,
 • byt (nebo jeho čás­ti) zanik­nou (např. při požáru),
 • pro­na­jí­ma­tel neod­stra­ní vadu (kte­rá není v kom­pe­ten­ci nájem­ce) v doda­teč­né lhů­tě a daná vada hrubě poru­šu­je povin­nos­ti pronajímatele,
 • byt se sta­ne nepo­u­ži­tel­ným z důvo­dů, kte­ré nejsou na stra­ně nájem­ce (špat­ná sta­ti­ka, stře­cha naru­še­ná pádem stro­mu atd),
 • pro­na­jí­ma­tel nepo­sky­tu­je nájem­ci ochra­nu v pří­pa­dech, kdy tře­tí oso­ba uplat­ňu­je vlast­nic­ké prá­vo k bytu nebo žádá jeho vykli­ze­ní, ačko­liv o ni nájem­ce požádal,
 • maji­tel jinak poru­šu­je své povin­nos­ti a způ­so­bu­je tak nájem­ci újmu či škody.

TIP: Jaké jsou povin­nos­ti a prá­va pro­na­jí­ma­te­le? Čtě­te ZDE.

Výpověď nájemní smlouvy ze strany pronajímatele

Co zde pla­tí pro smlou­vy na dobu urči­tou i neurčitou?

 • Pro­na­jí­ma­tel musí vždy uvést důvod výpo­vě­di včet­ně popi­su pří­pad­né­ho skut­ku, a také vysvět­le­ní, jak daný důvod nájem­ce naplnil,
 • musí také nájem­ce pou­čit o jeho prá­vu vznést pro­ti dané výpo­vě­di námit­ky a navrh­nout pře­zkou­má­ní soudem,
 • v pří­pa­dě absen­ce toho­to pou­če­ní je výpo­věď neplatná,
 • návrh na pře­zkou­má­ní může nájem­ce podat k sou­du do dvou měsí­ců ode dne doru­če­ní výpovědi.

Vypo­vě­dět nájem na dobu urči­tou i neu­r­či­tou může pro­na­jí­ma­tel opět ve tří­mě­síč­ní výpo­věd­ní době v pří­pa­dě, že:

 • je nájem­ce odsou­zen pro úmy­sl­ný trest­ný čin, kte­rý spáchal na pro­na­jí­ma­te­li, jeho majet­ku, cizím majet­ku, kte­rý se nachá­zí ve stej­ném domě nebo na oso­bě, kte­rá ve stej­ném domě bydlí,
 • nájem­ce hrubě poru­ší své povin­nos­ti (sem pat­ří i pod­najmu­tí bytu bez sou­hla­su majitele),
 • byt musí být vykli­zen z důvo­du veřej­né­ho zájmu a nebu­de mož­né jej dál obý­vat (např. v pří­pa­dě demo­li­ce celé stav­by za úče­lem stav­by silnice),
 • z jiné­ho stej­ně závaž­né­ho důvodu.

TIP: Jak správ­ně nasta­vit zálo­hy a poplat­ky u pro­nájmu? Čtě­te ZDE.

výpověď nájmu šárka sabová realitní makléř praha

Výpověď z nájmu na dobu neurčitou

Čas­to se jed­ná napří­klad o ten­to případ:

 • pro­na­jí­ma­tel potře­bu­je byt pro své pří­buz­né či pří­buz­né své­ho manžela/manželky v pří­mé linii (rodi­če, děti, vnu­ci…) nebo ve ved­lej­ší linii do 2. stup­ně (např. děti sourozence),

Pokud pro­na­jí­ma­tel do jed­no­ho měsí­ce od vykli­ze­ní nevy­u­ži­je byt k úče­lu, kte­rý ve výpo­věd­ní uve­dl, musí jej zno­vu nájem­ci pro­najmout (nebo mu nahra­dit škodu).

Do této lhů­ty se neza­po­čí­tá­vá doba, kte­rou pro­na­jí­ma­tel potře­bu­je k úpra­vě bytu (pokud úpra­vy zača­ly nej­poz­dě­ji do dvou týd­nů od vykli­ze­ní a pokračují).

Vždy pro­to dopo­ru­ču­ji vyva­ro­vat se prázd­ných a úče­lo­vých výpovědí.

TIP: Je lep­ší pro­na­jí­mat byt zaří­ze­ný nebo neza­ří­ze­ný? Čtě­te ZDE.

Výpověď z nájmu bez výpovědní doby

Prá­vo je samo­zřej­mě v urči­tých pří­pa­dech i na stra­ně pro­na­jí­ma­te­le. Vypo­vě­dět nájem na dobu urči­tou i neu­r­či­tou bez výpo­věd­ní lhů­ty má pro­na­jí­ma­tel v pří­pa­dech, kdy se  jed­ná o závaž­né pro­hřeš­ky pro­ti povin­nos­tem nebo jinak extrém­ní­ho cho­vá­ní. Pat­ří k němu:

 • nepla­ce­ní nájem­né­ho a nákla­dů na vyu­ží­va­né služ­by (musí jít o mini­mál­ně tři měsí­ce, kte­ré ale nemu­sí jít po sobě),
 • poško­zo­vá­ní domu nebo bytu,
 • neo­práv­ně­né uží­vá­ní bytu nebo vyu­ží­vá­ní bytu jiným způ­so­bem, než jakým sta­no­vu­je smlouva,
 • sou­stav­né ruše­ní noč­ní­ho kli­du nebo jiné závaž­né potí­že, kte­ré nájem­ce způ­so­bu­je oso­bám, kte­ré s ním v domě bydlí.

V tom­to pří­pa­dě má pro­na­jí­ma­tel nárok na ode­vzdá­ní bytu bez zby­teč­né­ho odkladu. 

Musí ve výpo­vě­di vyzvat nájem­ce, aby v při­mě­ře­né době své pro­ble­ma­tic­ké cho­vá­ní zasta­vil / aby napra­vil pro­ti­práv­ní stav věci, a vysvět­lit, v čem přes­ně tkví poru­še­ní povin­nos­tí nájemce.

výpověď nájmu šárka sabová realitní makléř praha

Smluvní pokuta a důvody výpovědi

Pro­na­jí­ma­tel s nájem­cem si mohou v nájem­ní smlou­vě důvo­dy i lhů­tu upravovat. 

Na co je přes­to nut­né myslet?

 • Není mož­né zkra­co­vat nájem­co­va prá­va (např. zkra­co­vat jeho výpo­věd­ní dobu),
 • smluv­ní poku­ta (za poru­še­ní povin­nos­tí nebo před­čas­né ukon­če­ní nájmu) spo­lu s kau­cí nesmí pře­sáh­nout troj­ná­so­bek měsíč­ní­ho nájemného.

Vždy si dej­te pozor, zda vaše smlou­va obsa­hu­je to, co oprav­du má.

TIP: Jak najít nájem­ní­ka snů? Čtě­te ZDE.

Podnájem

Pokud kon­čí nájem, kon­čí také podnájem. 

Nájem­ce musí pod­ná­jem­ci vždy včas sdě­lit infor­ma­ce ohledně:

 • ter­mí­nu kon­ce nájmu, 
 • dél­ce výpo­věd­ní doby
 • data, kdy začí­ná výpo­věd­ní doba plynout. 

Datum ukon­če­ní nájmu a pod­nájmu je pak shodné.

U pod­nájmu je vždy důle­ži­tá pod­ná­jem­ní smlou­va a její for­mu­la­ce. Pod­ná­jem­ce totiž není záko­nem chrá­něn tak, jako nájem­ce, a nemá tak svá garan­to­va­ná prá­va (tří­mě­síč­ní výpo­věď, výpo­věd­ní důvo­dy atd).

A závěr?

Ať už jste pro­na­jí­ma­tel, nájem­ce nebo pod­ná­jem­ce, vždy dopo­ru­ču­ji zaklá­dat vše na oprav­du kva­lit­ní smlou­vě. A tu bohu­žel vol­ně ke sta­že­ní na inter­ne­tu nena­jde­te. Tam najde­te uni­ver­zál­ní smlou­vy pochyb­ných kva­lit, na kte­ré bych osob­ně nespo­lé­ha­la. Kaž­dý pří­pad je totiž jiný. A kva­lit­ní smlou­va je inves­ti­ce, kte­rá se vám může v budouc­nu sto­krát vrátit.

Chce­te pro­na­jí­mat váš byt nebo dům ? Na tuto situ­a­ci nemu­sí­te být sami. Svým kli­en­tům pomá­hám nejen najít ide­ál­ní nájem­ní­ky ale ochrá­nit je i kva­lit­ně posta­ve­nou nájem­ní smlou­vou. Sta­čí se mi ozvat!

výpověď nájmu šárka sabová realitní makléř praha