Kdo hradí opravy nájemního bytu?

Tato otázka vrtá pravidelně hlavou oběma stranám a často bývá předmětem sporů. Takže jak to tedy je – které opravy bytu hradí majitel? A které opravy hradí nájemce?

Povinnosti nájemce

  • V pří­pa­dě běž­ných oprav bytujeho údrž­by je zod­po­věd­nost na stra­ně nájemce.
  • K drob­ným opra­vám pat­ří napří­klad opra­vy vypí­na­čů, klik, žalu­zií, zásu­vek nebo zvon­ků, výmě­ny žáro­vek, jis­ti­čů nebo opra­vy pod­la­ho­vých krytin.
  • Do běž­né údrž­by se pak řadí tře­ba čiš­tě­ní zane­se­ných odpa­dů nebo pod­lah, tepo­vá­ní kober­ců nebo výmal­ba (pokud jste se s pro­na­jí­ma­te­lem na začát­ku nájem­ní smlou­vy nedo­hod­li jinak).
  • Mezi povin­nos­ti nájem­ce pat­ří taky nut­nost zajiš­ťo­vat výmě­ny uza­ví­ra­cích ven­ti­lů u roz­vo­du ply­nu (nepla­tí pro hlav­ní uzá­věr), výmě­ny či opra­vy uza­ví­ra­cích arma­tur na roz­vo­dech vody (opět nepla­tí pro hlav­ní uzá­věr), opra­vy byto­vých měři­del na vytá­pě­ní a hlá­si­če požá­rů, opra­vy vodo­mě­rů či výmě­ny sifonů.

kdo hradí opravy v nájemním bytě šárka sabová realitní agent

A co náklady?

Za drob­né nákla­dy se pova­žu­jí opra­vy nepře­sa­hu­jí­cí část­ku 1 000 Kč. Pokud už ovšem sou­čet nákla­dů na drob­né opra­vy (v kalen­dář­ním roce) pře­vy­šu­je část­ku rov­na­jí­cí se 100 Kč/m2 pod­la­ho­vé plo­chy bytu, dal­ší opra­vy (v daném kalen­dář­ním roce) už se za drob­né nepo­va­žu­jí a jejich úhra­du pro­ve­de pro­na­jí­ma­tel. Pokud nao­pak za vznik poškození/vady zod­po­ví­dá nájem­ce, hra­dí tyto opra­vy na své nákla­dy on.

kdo hradí opravy v nájemním bytě šárka sabová realitní agent

Povinnosti pronajímatele

  • Pro­na­jí­ma­tel je vždy povi­nen udr­žo­vat byt ve sta­vu, kte­rý umož­ňu­je poho­dl­né byd­le­ní. Pokud nájem­ce nahlá­sí vět­ší záva­du, je pro­na­jí­ma­tel povi­nen včas zaří­dit opra­vu. V zájmu nájem­ce je pak zajis­tit svou pří­tom­nos­tí pří­stup do bytu tak, aby opra­va moh­la pro­běh­nout včas a ke spo­ko­je­nos­ti obou stran.
  • Pokud se tak nesta­ne (nebo se pro­na­jí­ma­tel a nájem­ce dohod­nou), může záva­du odstra­nit nájem­ce sám, při­čemž mu pro­na­jí­ma­tel nákla­dy uhra­dí (nebo ode­čte z nájmu).
  • Pokud k domluvě nedo­jde, záva­da pře­tr­vá­vá a způ­so­bu­je nájem­ci výraz­ný dis­kom­fort, má nájem­ce plné prá­vo poža­do­vat sle­vu z nájmu.

kdo hradí opravy v nájemním bytě šárka sabová realitní agent

Pokud je vztah pro­na­jí­ma­te­le s nájem­cem bez­pro­blé­mo­vý, spous­tu věcí doká­že­te navzá­jem vyko­mu­ni­ko­vat. Radě­ji jen dodá­vám, že veš­ke­ré pro­blémy a záva­dy je vhod­né komu­ni­ko­vat včas. Dlou­hou dobu pře­hlí­že­ný pro­blém může vyús­tit v mno­hem vět­ší. Mys­le­te na to, ať už jste pro­na­jí­ma­tel, nebo nájem­ce. Šťast­né pro­na­jí­má­ní a bydlení!

Datum vydání

4.5.2022

Kategorie