Osvobození od daně z příjmů u prodeje nemovitosti

V roce 2021 novela zákona zpřísnila podmínky pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji bytu či rodinného domu. Jak to tedy v současné době je?

Pokud měl pro­dá­va­jí­cí domu nebo byto­vé jed­not­ky v objek­tu (bez­pro­střed­ně před pro­de­jem) byd­liš­tě méně než 2 roky, exis­tu­jí pro ten­to nárok dvě podmínky:

Získané prostředky dotyčný použije na obstarání vlastního bydlení

Ta je spl­ně­na, pokud:

  • jsou tyto finanč­ní pro­střed­ky pou­ži­ty na obsta­rá­ní vlast­ní­ho byd­le­ní do kon­ce zda­ňo­va­cí­ho obdo­bí bez­pro­střed­ně násle­du­jí­cí­ho po zda­ňo­va­cím obdo­bí, ve kte­rém poplat­ník tyto finan­ce získal

nebo

  • dotyč­ný pou­ži­je část­ku, kte­rá odpo­ví­dá zís­ka­ným pro­střed­kům na obsta­rá­ní vlast­ní­ho byd­le­ní ješ­tě před jejich zís­ká­ním, nejdří­ve však ve zda­ňo­va­cím obdo­bí bez­pro­střed­ně před­chá­ze­jí­cím zda­ňo­va­cí­mu obdo­bí, ve kte­rém poplat­ník tyto pro­střed­ky získal.

osvobození od daně z příjmu prodej nemovitosti

Dotyčný podá včas oznámení o nabytí těchto prostředků
  • Ozná­me­ní o naby­tí finanč­ních pro­střed­ků poplat­ní­kem podá správ­ci daně do kon­ce lhů­ty pro podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní za zda­ňo­va­cí obdo­bí, ve kte­rém k zís­ká­ní pro­střed­ků došlo. V opač­ném pří­pa­dě není mož­né osvo­bo­ze­ní od daně z pří­jmů aplikovat.

Povin­nost ozná­mit zís­ka­ní pro­střed­ků je pro mož­nost uplat­ně­ní osvo­bo­ze­ní od daně z pří­jmů fyzic­kých osob pod­mín­kou i v dal­ších pří­pa­dech, kte­ré jsou pod­mí­ně­ny vyna­lo­že­ním zís­ka­ných pro­střed­ků na poří­ze­ní vlast­ní­ho bydlení.

osvobození od daně z příjmu prodej nemovitosti

 Jsou pro vás para­gra­fy noč­ní můra? Nejste sami, záko­ny doká­ží potrá­pit. Pokud si chce­te být jis­ti, že je vše tak, jak má, nevá­hej­te se na mě kdy­ko­liv obrá­tit. Ráda vám v rám­ci kon­zul­ta­ce vše vysvětlím