Nemovitost v insolvenci či exekuci – jak na to?

Růst úrokové sazby, zadluženost, platební neschopnost. S tím vším se lidé (nejen) v současné době potýkají. Koupě nemovitosti v insolvenci či exekuci má svá specifika. Na co dát při kupním procesu pozor?

Nemovitost v insolvenci

Nemo­vi­tost v insol­ven­ci již není zatí­že­na žád­ný­mi závaz­ky, je tedy bez­peč­něj­ší. Insol­venč­ní soud pově­ří pro­de­jem insol­venč­ní­ho správ­ce. Ten obvykle spo­lu­pra­cu­je s cer­ti­fi­ko­va­ný­mi mak­lé­ři, kte­ří mají ohled­ně toho­to typu pro­de­je zku­še­nos­ti. Závaz­ky se sice stá­le mohou na lis­tu vlast­nic­tví obje­vo­vat, daný mak­léř však dis­po­nu­je pro­hlá­še­ním zajiš­tě­né­ho věři­te­le, kte­rý urču­je pro­dej mimo draž­bu. Veš­ke­ré dluž­né závaz­ky na nemo­vi­tos­ti tak zani­ka­jí zapla­ce­ním kup­ní ceny insol­venč­ní­mu správ­ci. Nemo­vi­tost se pak stá­vá nemo­vi­tos­tí bez závaz­ků před­lo­že­ním kup­ní smlou­vy, návr­hu na vklad, návr­hu na vyma­zá­ní z insol­venč­ní­ho rejstří­ku a pro­hlá­še­ním insol­venč­ní­ho správ­ce o záni­ku pohledávky.

U nemo­vi­tos­ti v insol­ven­ci pat­ří dis­po­zič­ní prá­vo výhrad­ně insol­venč­ní­mu správ­ci. Dluž­ní­ci občas odmí­ta­jí spo­lu­pra­co­vat a nechtě­jí se vystě­ho­vat. V tako­vých pří­pa­dech je pak potře­ba spo­lu­prá­ce insol­venč­ní­ho správ­ce a poli­cie. Ten­to pro­ces může být někdy nároč­ný a kom­pli­ko­va­ný, pro­to je vhod­né řešit ten­to pro­ces s kom­pe­tent­ním a zku­še­ným doprovodem.

nemovitost v insolvenci koupě sarka sabova

Nemovitost v exekuci

Pro­dej nemo­vi­tos­ti je jed­ním ze způ­sobů řeše­ní pro­blé­mů s exe­ku­cí. V tom­to pří­pa­dě je tře­ba mít se na pozo­ru. Hned na začát­ku je totiž tře­ba exe­ku­ci vypla­tit. A fakt, že jste vypla­ti­li jed­nu exe­ku­ci, nemu­sí zna­me­nat, že dům není zatí­žen něja­kou dal­ší, o kte­ré zatím neví­te. Dluž­ná část­ka také musí být uhra­ze­na ješ­tě před­tím, než se do katastru nemo­vi­tos­tí vlo­ží kup­ní smlou­va s novým maji­te­lem. Pokud bude nemo­vi­tost zatí­že­na dal­ší exe­ku­cí, k pře­vo­du nedo­jde – katastr nemo­vi­tos­tí ten­to pře­vod nepo­vo­lí. Váš mak­léř by se měl vždy prv­ní spo­jit s daným exe­ku­to­rem a zjis­tit kon­krét­ní část­ku, kte­rou je nemo­vi­tost zatížena.

nemovitost v exekuci koupě šárka sabová

Sto­jí­te aktu­ál­ně před stej­ným pří­pa­dem? Samot­ný pro­ces je sice kom­pli­ko­va­něj­ší než u nemo­vi­tos­ti bez dluž­né­ho zatí­že­ní, není ale nere­ál­ný. Dopo­ru­ču­ji ale nejít do toho­to pro­ce­su na vlast­ní pěst. Spo­lu­prá­ce se zku­še­ným mak­lé­řem vám může ušet­řit mno­ho vrá­sek a celou kou­pi znač­ně urych­lit. Ráda vás celým pro­ce­sem pro­ve­du až do úspěš­né­ho kon­ce. Neboj­te se mi kdy­ko­liv ozvat!