Jak (ne)určovat prodejní cenu nemovitosti

Pokud stanovuje cenu nemovitosti neznalý člověk, může se dopustit hned několika chyb. Nemovitost pod cenou i ta přeceněná vám pak může celý proces značně zkomplikovat a prodloužit. Čeho se tedy vyvarovat a jak určit cenu nemovitosti správně?

Neporovnávejte

Porov­ná­vá­ním s jiný­mi inze­rá­ty správ­nou cenu neu­r­čí­te. Kaž­dá nemo­vi­tost je spe­ci­fic­ká a má jiné vlast­nos­ti. Ceny u ostat­ních inze­rá­tu nemu­sí odpo­ví­dat odbor­né­mu odha­du a mohou být nad­sa­ze­ny či nao­pak pod­ce­ně­ny. Nad­sa­ze­né nemo­vi­tos­ti mohou na rea­lit­ním trhu ležet dlou­hou dobu, pod­ce­ně­né vás mohou obrat o poten­ci­ál­ní zisk.

jak určit prodejní cenu nemovitosti realitní makléř

Nekvalifikovaný odhad

Odhad zdar­ma zní jis­tě láka­vě. Nepod­ce­ňuj­te ale rizi­ko, kte­ré vám může při­nést. Pro­dej nemo­vi­tos­ti není pro­dej staré­ho nábyt­ku a vari­an­ta zadar­mo může být někdy ta nej­draž­ší. Kva­li­fi­ko­va­ný posu­dek sice sto­jí pení­ze, ale zaru­čí vám nezá­vis­lý odhad na zákla­dě reál­ných zna­los­tí a pro­dej­ních zku­še­nos­tí. A to je to, oč by vám mělo v prv­ní řadě jít.

Cenová mapa

Ceno­vá mapa může slou­žit jako základ, kolem kte­ré­ho se může­te s cenou pohy­bo­vat. Bere ohled na loka­ci a veli­kost vaší nemo­vi­tos­ti. Neře­ší ale spe­ci­fic­ké vlast­nos­ti, tech­nic­ký stav, kon­krét­ní dis­po­zi­ce, výho­dy a dal­ší vel­mi důle­ži­té aspek­ty, kte­ré mají na cenu vliv.

Špatně postavená aukce

I tady pla­tí, že při­pla­tit si za kva­li­tu se zkrát­ka vyplá­cí. Pro­fe­si­o­nál­ně nasta­ve­ná a vede­ná auk­ce (včet­ně špič­ko­vé vizu­ál­ní pre­zen­ta­ce a mar­ke­tingo­vé pro­pa­ga­ce) může nabíd­ky za vaši nemo­vi­tost dostat přes­ně do toho roz­me­zí, jaké si před­sta­vu­je­te. V opač­ném pří­pa­dě může­te opět o pení­ze zby­teč­ně přijít.

Nákladová a výnosová metoda.

Cena domu plus výše inves­tic, kte­ré jste do domu v rám­ci úprav v minu­los­ti vlo­ži­li aneb čas­tý myš­len­ko­vý pochod pro­dá­va­jí­cích. Tato nákla­do­vá meto­da ale není smě­ro­dat­ná a reál­né nefun­gu­je. Výno­so­vá meto­da se zase pou­ží­vá jen v pří­pa­dech, kdy kupu­je­te nemo­vi­tost za úče­lem dal­ší­ho pro­nájmu. Tyto dvě meto­dy mohou cenu opět nevý­hod­ně zkreslit.

jak určit prodejní cenu nemovitosti praha realitní makléř

Jaká je tedy správná cesta?

Při­zvě­te ke spo­lu­prá­ci pro­fe­si­o­nál­ní­ho rea­lit­ní­ho mak­lé­ře, kte­ré­mu může­te důvě­řo­vat. Jeho zku­še­nos­ti s nasta­ve­ním ceny a pro­de­jem samot­ným se spo­leh­li­vě posta­ra­jí o vaše klid­né spa­ní i hlad­ký prů­běh celé­ho procesu.

Zku­še­ný rea­lit­ní mak­léř vám ušet­ří pení­ze i sta­ros­ti. O pro­dej nemo­vi­tos­tí se svým kli­en­tům sta­rám už řadu let. Ráda vyu­ži­ji své zku­še­nos­ti i ve váš pro­spěch. Neboj­te se na mě kdy­ko­liv obrá­tit, jsem tu pro vás!