Podílové spoluvlastnictví vs SJM

Máte jako manželé v plánu kupovat nemovitost? Pak vás bude možná zajímat rozdíl mezi společným jměním manželů (SJM) a podílovým spoluvlastnictvím. Pojďme si tento rozdíl vysvětlit!

Společné jmění manželů

Do této kate­go­rie spa­da­jí pří­jmy a dlu­hy, stej­ně jako zisk z toho, co pat­ří pou­ze jed­no­mu z man­že­lů (zisk z pro­nájmu bytu, podíl ve fir­mě, apod, Vše po ode­čte­ní nákla­dů). Počá­tek SJM se datu­je ke dni vzni­ku man­žel­ství a obec­ně sem pat­ří vše, co naby­li man­že­lé spo­leč­ně za dobu trvá­ní man­žel­ství. Stej­ně jako všu­de, i tady jsou ale jis­té výjimky;

  • maje­tek, kte­rý nabyl jeden z man­že­lů práv­ním jed­ná­ním pat­ří­cím k jeho výhrad­ní­mu vlast­nic­tví (např. pení­ze z pro­de­je nemo­vi­tos­ti naby­té již před vzni­kem manželství)
  • věci slou­ží­cí osob­ní potře­bě (obuv, oble­če­ní atd.)
  • maje­tek naby­tý darem nebo při dědic­kém říze­ní, pakli­že dár­ce nepro­je­vil opač­ný úmy­sl (např. pokud neby­lo sta­no­ve­no, aby man­že­lé maje­tek zís­ka­li na zákla­dě daro­va­cí smlou­vy do SJM)
  • maje­tek, kte­rý jeden z man­že­lů zís­kal jako náhra­du nema­jet­ko­vé újmy na svých při­ro­ze­ných prá­vech (např. odškod­ně­ní za pra­cov­ní úraz apod.)

společenství vlastníků reality šárka sabová makléř

Při kou­pi či pro­de­ji nemo­vi­tos­ti z majet­ku SJM je vždy potře­ba sou­hla­su obou osob, při­čemž je vždy potře­ba písem­ný sou­hlas. Na toto je tře­ba vždy mys­let. V opač­ném pří­pa­dě hro­zí (v kon­flikt­ní situ­a­ci) nepří­jem­né soud­ní taha­ni­ce ohled­ně neplatnosti.

V pří­pa­dě kou­pi nemo­vi­tos­ti do výhrad­ní­ho vlast­nic­tví jed­no­ho z man­že­lů dopo­ru­ču­ji dojed­nat notář­ský zápis o zúže­ní SJM, se kte­rým budou obě stra­ny obe­zná­me­ny. Jed­ná se v pod­sta­tě o doho­du na tom, že nemo­vi­tost zakou­pe­ná jed­ním z man­že­lů se sta­ne jeho výhrad­ním majet­kem a nebu­de zahr­nu­ta do SJM.

Podílové spoluvlastnictví

Podíl vyja­dřu­je míru na prá­vech a povin­nos­tech vlast­ní­ka i na vytvá­ře­ní spo­leč­né vůle.

Kaž­dý spo­lu­vlast­ník má ide­ál­ní spo­lu­vlast­nic­ký podíl.

Pro před­chá­ze­ní budou­cím pro­blé­mům, kte­ré u toho­to spo­lu­vlast­nic­tví mohou vznik­nout, je vždy lep­ší mít podí­lo­vé spo­lu­vlast­nic­tví ošet­ře­no kon­krét­ní­mi smluv­ní­mi úpravami.

Pro­ble­ma­tic­ké situ­a­ce obvykle nena­stá­va­jí u párů, kte­ré si tuto for­mu vlast­nic­tví sami zvo­lí, jako spíš u nedob­ro­vol­né­ho vzni­ku spo­lu­vlast­nic­tví, např. mezi sou­ro­zen­ci po zdě­dě­ní nemovitosti;

  • jed­nou z mož­nos­tí, jak ten­to pro­blém řešit, je odpro­dej jed­no­mu z vlastníků
  • dru­há mož­nost je pak sjed­ná­ní doho­dy o užívání

Osob­ně dopo­ru­ču­ji řešit tyto věci včas, byť se může zdát, že žád­ný pro­blém nehro­zí. Sou­čas­ný práv­ní sys­tém totiž posky­tu­je spo­lu­vlast­ní­kům pou­ze vel­mi nedo­sta­teč­nou ochra­nu pro pří­pa­dy, kdy se jeden spo­lu­vlast­ník roz­hod­ne svůj podíl pře­vést na tře­tí osobu.

Podílové spoluvlastnictví SJV šárka sabová reality

Máte z toho hla­vu jako balón a nejste si jis­ti, co je ta nej­lep­ší ces­ta zrov­na pro vás? Nedi­vím se. Oba způ­so­by vlast­nic­tví a pro­ce­sy s tím spo­je­né s sebou nesou jis­tá rizi­ka a neo­po­me­nu­tel­né detai­ly, na kte­ré je dob­ré být při­pra­ven. Pokud je zrov­na toto téma, kte­ré vás pálí, ozvě­te se mi. Spous­ta infor­ma­cí doká­že zahl­tit. Ráda si s vámi domlu­vím kon­zul­ta­ci a pro­jde­me si vše v kli­du, krok po kroku.