Máte problém splácet hypotéku?

Problém se splácením hypotéky. Noční můra každého čerstvého majitele nemovitosti s půjčkou na krku. Ať se nám to líbí nebo ne, v životě mohou nastat události, se kterými nepočítáme. Jak se k tomuto problému postavit, aniž by utrpělo naše duševní zdraví?

Zamyslete se, kde ušetřit

Ano, napros­to chá­pu, že celá situ­a­ce je za hra­nou vaší kom­fort­ní zóny. Zkus­te se s ní ale poprat, jak nej­lé­pe to půjde! Zvaž­te, kte­ré výda­je by šly ome­zit, na čem by šlo ome­zit a kde nao­pak vydě­lat. Sepiš­te si seznam věcí, za kte­ré utrá­cí­te. Buď­te oprav­du peč­li­ví a upřím­ní sami k sobě. Mož­ná bude­te pře­kva­pe­ni, kudy vám zby­teč­ně utí­ka­jí pení­ze. Pro­hléd­ně­te si nabíd­ky bri­gád a poptej­te se ve svém oko­lí. Mož­ná zjis­tí­te, že by se něko­mu hodi­la dočas­ná pomoc, díky kte­ré doká­že­te odlo­žit extra pení­ze bokem.

Pronájem nemovitosti

Pro­najmě­te nemo­vi­tost za ade­kvát­ní cenu a najdě­te si lev­něj­ší byd­le­ní. Toto řeše­ní nemu­sí být samo­zřej­mě ide­ál­ní, ale finanč­ní roz­díl vám se splát­ka­mi může pomo­ci. Vždy ale nájem­ce vybí­rej­te vel­mi peč­li­vě. Nespo­leh­li­vý nájem­ce nebo nájem­ce, kte­rý na bytě způ­so­bí ško­dy, vám celou situ­a­ci může ješ­tě víc zkom­pli­ko­vat. Neboj­te se požá­dat o refe­ren­ce a zájem­ce dob­ře prověřujte.

problém se splácením hypotéky šárka sabová realitní makléř praha

Spolubydlící

Chá­pe­me, že tohle řeše­ní nepat­ří k nej­po­ho­dl­něj­ším. Opět ale –⁠ může výraz­ně pomo­ci pře­kle­nout nároč­né obdo­bí. Nabíd­ně­te pokoj k pro­nájmu a vyber­te si člo­vě­ka, kte­rý bude ladit s vaší osob­nos­tí. Věnuj­te čas pří­pra­vě poko­je. Stej­ně jako jin­dy, i zde pla­tí, že vzhled pro­dá­vá. A za pěk­ný pokoj si může­te říct více peněz.

Základem je komunikace

Vždy a za kaž­dých okol­nos­tí komu­ni­kuj­te s ban­kou. Igno­ro­vá­ní pro­blé­mu pro­blém čas­to jen zhor­ší. Pokud se bude­te sna­žit pro­blém řešit a jste spo­leh­li­vý kli­ent, může vám ban­ka nabíd­nout vstříc­ný krok v podo­bě indi­vi­du­ál­ní­ho odkla­du splátek.

Prodej nemovitosti

Pokud všech­ny ostat­ní mož­nos­ti selžou, zbý­vá vám ješ­tě jed­na. Pro­dej nemo­vi­tos­ti s hypo­té­kou. V tom­to pří­pa­dě vře­le dopo­ru­ču­ji vzít si na pomoc rea­lit­ní­ho mak­lé­ře, kte­rý se posta­rá o všech­ny práv­ní i byro­kra­tic­ké zále­ži­tos­ti. Ner­vy na pocho­du, kte­ré jsou v tom­to pří­pa­dě napros­to běž­né a pocho­pi­tel­né, vám totiž při pro­de­ji mohou uško­dit. I v tom­to pří­pa­dě ale pla­tí jed­no – řeš­te pro­blém včas a nedo­pusť­te vás zápis do regis­t­ru nespo­leh­li­vých dluž­ní­ků. Ten by totiž výraz­ně zkom­pli­ko­val nejen celou vaši situ­a­ci, ale také mož­nost zažá­dat o hypo­té­ku v budoucnu.

Řeší­te zrov­na stej­nou situ­a­ci a nechce­te být na celý pro­ces sami? O pro­de­ji nemo­vi­tos­ti zatí­že­né hypo­té­kou jsem psa­la v tom­to člán­ku. Neboj­te se mi ozvat. Spo­leč­ně najde­me nej­lep­ší řeše­ní, jak z vaší nepří­jem­né situ­a­ce ven!