Pro­ná­jem cizin­cům, obzvlášť ve vět­ších měs­tech, už je dnes napros­to běž­nou pra­xí. Zákon vám v tom­to smě­ru nepo­klá­dá pod nohy žád­né pře­káž­ky nebo ome­ze­ní, je jen potře­ba mys­let na někte­rá spe­ci­fi­ka. Jaká to jsou?

pronájem cizincům šárka sabová

Oznamovací povinnosti

 • Ozná­me­ní o ubytování

Ozná­me­ní o uby­to­vá­ní cizin­ce je nezbyt­né podat do třech pra­cov­ních dní od data uby­to­vá­ní. Podat ho lze:

elek­tro­nic­kou for­mou (apli­ka­ce UBYPORT)
– před­lo­že­ním vypl­ně­né­ho při­hla­šo­va­cí­ho tiskopisu
– před­lo­že­ním stej­no­pi­su lis­tin­né­ho doku­men­tu obsa­hu­jí­cí­ho úda­je v roz­sa­hu při­hla­šo­va­cí­ho tisko­pi­su (např. nájem­ní smlouva) 

Více najde­te ZDE.

 • Domov­ní kni­ha nebo nájem­ní smlouva

Dal­ším nezbyt­ným doku­men­tem je domov­ní kni­ha. Zapi­su­je se do ní jmé­no, pří­jme­ní, datum naro­ze­ní, stát­ní pří­sluš­nost, čís­lo ces­tov­ní­ho dokla­du i doma uby­to­vá­ní (odpo­ví­da­jí­cí nájem­ní smlou­vě). Tuto kni­hu máte povin­nost ucho­vat po dobu šes­ti let ale je mož­né ji nahra­dit nájem­ní smlou­vou. Doba ucho­vá­ní je stejná.

 • Potvr­ze­ní o ubytování
  Potvr­ze­ní o uby­to­vá­ní musí­te cizin­ci na jeho žádost vystavit.Potvrzení musí obsa­ho­vat všech­ny již zmi­ňo­va­né úda­je (včet­ně doby ubytování.)
 • Ohla­šo­va­cí povinnost
  V pří­pa­dě úmr­tí cizin­ce jste povin­ni sku­teč­nost nepro­dle­ně ohlásit.
 • Povin­nost poskyt­nout vstup
  cizi­nec­ké poli­cii do pro­sto­ru pro­na­jí­ma­né­ho cizin­ci bez­pro­střed­ně po vyžádání

Pokud tyto povin­nos­ti nedo­dr­ží­te, může vás čekat poku­ta až ve výši 50.000 Kč.

pronájem cizincům šárka sabová

Víza

Rizi­ko před­čas­né­ho ukon­če­ní prá­va k poby­tu je u obča­nů ze zemí EU v pod­sta­tě zanedbatelné. 

Při uza­ví­rá­ní smlou­vy s cizin­cem pochá­ze­jí­cím mimo EU ale dopo­ru­ču­ji poža­do­vat infor­ma­ce ohled­ně doby plat­nos­ti víz (povo­le­ní k poby­tu). V opač­ném pří­pa­dě totiž ris­ku­je­te, že bude nájem ukon­čen před­čas­ně prá­vě z důvo­du, že cizi­nec ztra­tí prá­vo na úze­mí ČR pobývat.

Vyma­ha­tel­nost nájem­né­ho nebo náhra­dy ško­dy v zahra­ni­čí je čas­to vel­mi pro­ble­ma­tic­ká. Dopo­ru­ču­ji se z těch­to důvo­dů jis­tit vyš­ší vrat­nou kauci.

Pozor při psaní nájemní smlouvy

Účast­ní­kem práv­ní­ho vzta­hu je v tom­to pří­pa­dě pří­sluš­ník jiné­ho stá­tu, pro­to jde o “smlou­vou s mezi­ná­rod­ním prv­kem” a pří­pad­ný spor by se mohl řešit před zahra­nič­ní­mi soudy.

 • Dopo­ru­ču­ji při­dat si pro­to do smlou­vy usta­no­ve­ní o “vol­bě prá­va”.
  Zně­ní toho­to usta­no­ve­ní může být například:
  „Obě stra­ny se spo­leč­ně dohod­ly, že spo­ry vznik­lé z této smlou­vy i v sou­vis­los­ti s ní budou řeše­ny pří­sluš­ným čes­kým sou­dem, a to pod­le čes­ké­ho práva“.
 • Dru­hou mož­nos­tí je vol­ba prá­va roz­hod­čí dolož­kou, kte­rá je pro pro­na­jí­ma­te­le výhodnější:
  „Všech­ny spo­ry vzni­ka­jí­cí z této smlou­vy a v sou­vis­los­ti s ní budou roz­ho­do­vá­ny s koneč­nou plat­nos­tí u Roz­hod­čí­ho sou­du při Hos­po­dář­ské komo­ře Čes­ké repub­li­ky a Agrár­ní komo­ře Čes­ké repub­li­ky pod­le jeho řádu jed­ním roz­hod­cem jme­no­va­ným před­se­dou Roz­hod­čí­ho soudu.“

Potře­bu­je­te pora­dit? Nebo bys­te sta­ros­ti o hle­dá­ní nájem­ce necha­li na někom jiném? Žád­ný pro­blém, sta­čí se ozvat. Posta­rám se o vše za vás!