Prodej bytu za účelem koupě nového
Vyhlídli jste si nový byt a máte v plánu financovat jeho koupi pomocí prodeje bytu stávajícího? Jak postupovat v případě, že ve stávajícím bytě potřebujete do finálního dokončení transakce současně bydlet?
Nákup a prodej — co dřív?

Člo­věk míní, život mění. Tato situ­a­ce je poměr­ně běž­ná. Rodi­na se roz­ros­te a veli­kost původ­ní­ho bytu už nesta­čí. Jeden z man­že­lů zůsta­ne o samo­tě a vel­ký byt je pro něj zby­teč­ný. Je ale nejdří­ve  potře­ba nemo­vi­tost pro­dat a z utr­že­ných peněz násled­ně kou­pit byt dru­hý. Jak tuto situ­a­ci vyře­šit, aby se ze stře­chy nad hla­vou nestal pro­blém? Úpl­ně jednoduše.

Z mých mno­ha­le­tých zku­še­nos­tí vím, že ide­ál­ní je svě­řit pro­dej i nákup jed­no­mu (zku­še­né­mu a ově­ře­né­mu) rea­lit­ní­mu mak­lé­ři. Sami bez zku­še­nos­tí totiž prav­dě­po­dob­ně nedo­ká­že­te jed­not­li­vé kro­ky sla­dit a nača­so­vat tak, aby se někde nepře­krý­va­ly nebo nezaostávaly.

Prodej bytu za účelem koupě nového Šárka Sabová

Běž­ně postu­pu­ji takto:

  • Zana­ly­zu­ji si trh a sesta­vím ide­ál­ní pro­dej­ní cenu.
  • Při­pra­vím doko­na­lou pre­zen­ta­ci vaší sou­čas­né nemo­vi­tos­ti (home sta­ging, foto­gra­fie a video) a násled­ně spus­tím inzer­ci na těch správ­ných místech.
  • S poten­ci­ál­ním kup­cem se pak pře­dem domlu­vím na “odlo­že­ném pře­dá­ní nemo­vi­tos­ti”. To zna­me­ná, že bude­te moci nemo­vi­tost pou­ží­vat ješ­tě po zápi­su do katastru nemo­vi­tos­tí a vypla­ce­ní peněz na váš účet.
Krok po kroku pak pokračuji tímto způsobem:
  1. Sepíšu rezer­vač­ní smlou­vu a kupu­jí­cí slo­ží rezer­vač­ní popla­tek,
  2. zajis­tím smluv­ní doku­men­ta­ci (kup­ní smlou­va, smlou­va o úscho­vě, návrh na vklad) a vyří­ze­ní hypo­té­ky,
  3. zajis­tím pod­pi­sy kup­ní smlou­vy a podá­ní návr­hu na vklad do katastru nemovitostí,
  4. posta­rám se o zápis do katastru nemo­vi­tos­tí,
  5. pohlí­dám uvol­ně­ní finanč­ních pro­střed­ků na účet prodávajících.

Prodej bytu za účelem koupě nového Šárka Sabová

Lhůta pro předání

Lhů­ta pro pře­dá­ní nemo­vi­tos­ti, kte­rou sjed­ná­me pře­dem, začí­ná běžet po zápi­su nové­ho vlast­ní­ka do katastru nemo­vi­tos­tí. Záro­veň dojde k uvol­ně­ní finanč­ních pro­střed­ků z depo­zit­ní úschovy. 

Od této chví­le již může­te s peně­zi disponovat.

Pro klid duše svým kli­en­tům vždy v rám­ci vystě­ho­vá­ní dopo­ru­ču­ji časo­vou rezer­vu v mini­mál­ní dél­ce tři měsíce.

Je pro vás toto téma aktu­ál­ní? Jak už jsem říka­la, tato situ­a­ce je běž­ná a snad­no řeši­tel­ná. Pro nezna­lé je ale nároč­ná byro­kra­tic­ky a orga­ni­zač­ně. Pokud bys­te rádi vše pus­ti­li z hla­vy, ozvě­te se mi, ráda se o pro­dej i nákup posta­rám. Vy se zatím může­te začít těšit na svůj nový domov!

Datum vydání

29.6.2023

Klíčová slova