Zprostředkovatelské smlouvy – která je ta vaše?

Písemná zprostředkovatelská smlouva je naprostá nezbytnost při prodeji nemovitosti přes realitní kancelář. 

Smlou­va jas­ně defi­nu­je pra­vi­dla – před­mět pro­de­je a kup­ní cenu, odmě­nu RK, splat­nost i dal­ší pod­mín­ky, jako napří­klad prá­va a povin­nos­ti obou stran. Je to zkrát­ka doku­ment, kte­rým by kaž­dá spo­lu­prá­ce měla začít. Jaké smlou­vy exis­tu­jí a co se pod kte­rou skrývá?

Výhradní zprostředkovatelská smlouva

Někdy se jí říká také exkluzivní.
Jak samot­ný název vypo­ví­dá, tato smlou­va zna­me­ná, že jste se roz­hod­li pro­dat nemo­vi­tost přes jed­nu rea­lit­ní kancelář.

  • Jaké­ko­liv dal­ší návrhy zven­čí pro­to také této rea­lit­ní kan­ce­lá­ři předáváte.
  • Tato smlou­va se uza­ví­rá na dobu urči­tou, a to na maxi­mum šes­ti měsíců.
  • Výho­dou této smlou­vy je beze­spo­ru spo­lu­prá­ce s kva­lit­ní­mi mak­lé­ři (ti úspěš­ní se zpra­vi­dla zabý­va­jí pou­ze výhrad­ním pro­de­jem, kte­rý pro ně není ztrá­tou času) a jis­tá bez­sta­rost­nost pro vás.
  • S exklu­ziv­ním zastou­pe­ním totiž zís­ká­vá­te mno­hem lep­ší servis.

Nevýhradní zprostředkovatelská smlouva

Pokud spo­lu­pra­cu­je­te s více rea­lit­ní­mi mak­lé­ři, pak vaši spo­lu­prá­ci jis­tí nevý­hrad­ní zpro­střed­ko­va­tel­ská smlouva.

  • Hlav­ní výho­dou této smlou­vy je fakt, že nejste nijak vázá­ni, tak­že si nemo­vi­tost může­te v prů­bě­hu pro­dat i sami.
  • Tato smlou­va bude vyho­vo­vat lidem, kte­ří chtě­jí mít maxi­mál­ní kon­t­ro­lu, chtě­jí si pro­dej zku­sit i na „vlast­ní pěst“ a neva­dí jim pro­de­ji věno­vat ener­gii i pod­stat­ně vyš­ší čas.
  • Nevý­ho­dou může být spo­lu­prá­ce s méně kva­li­fi­ko­va­ný­mi agen­ty. Nevý­hrad­ní pro­dej bývá totiž čas­to výsa­dou mak­lé­řů začátečníků.
Co tedy vybrat?

Je dob­ré hned na začát­ku zvá­žit, jaké jsou vaše pri­o­ri­ty a co od spo­lu­prá­ce s rea­lit­ní kan­ce­lá­ří očekáváte.

Oba typy pro­de­je / obě smlou­vy totiž budou zahr­no­vat jiné služ­by, stej­ně jako jiný pří­stup ze stra­ny rea­lit­ních makléřů.
V tom­to pří­pa­dě dopo­ru­ču­ji nedě­lat ukva­pe­né závě­ry a tyto kro­ky oprav­du promyslet.
Více jsem výho­dy i nevý­ho­dy těch­to dru­hů zpro­střed­ko­va­tel­ských smluv roze­bí­ra­la v před­cho­zím člán­ku. Pokud vás zají­má víc, pokra­čuj­te tedy na člá­nek tudy.
Pokud bys­te radě­ji celou zále­ži­tost pro­bra­li osob­ně, klid­ně se na mě obrať­te, ráda si s vámi domlu­vím konzultaci!