Prodej přes více realitních kanceláří – ano či ne?

Prodej nemovitosti přes více realitních kanceláří se může na první pohled jevit jako skvělý nápad. Více realitek – více nabídek. Nebo ne?

prodej nemovitosti přes více realitních kanceláří

Nevýhradní prodej

Nevý­hrad­ní smlou­va = nezbytnost
Pokud máte v plá­nu pro­dej nemo­vi­tos­ti přes více rea­lit­ních kan­ce­lá­ří, je nezbyt­nos­tí uzavřít s kaž­dou kan­ce­lá­ří písem­nou nevý­hrad­ní smlou­vu. Hlav­ní výho­dou je fakt, že pokud kup­ce v závě­ru najde­te sami, niko­mu nic nedlužíte.

Rych­lej­ší prodej?
Ano, rych­lej­ší pro­dej je výho­da, kte­rou může pro­dej přes více agen­tů při­nést. Na dru­hou stra­nu může rych­lý pro­dej zna­me­nat také niž­ší cenu. Výho­da pro kupu­jí­cí­ho, niko­liv pro majitele.

 • Důvo­dy?
  • Tou­ha po úspěchu
   Díky tou­ze po vítěz­ství a zís­ká­ní kup­ce mak­léř obvykle prv­ní ustou­pí z výše své pro­vi­ze, načež začne tla­čit na cenu u maji­te­le nemovitosti.

   Kon­ku­ren­ce

  • Home sta­ging, video pro­hlíd­ka, pro­fe­si­o­nál­ní foto­do­ku­men­ta­ce, kva­lit­ní rekla­ma ve vyhle­dá­va­čích… to vše jsou věci, kte­ré se sta­ra­jí o úspěš­ný pro­dej­ní pro­ces. Pro­to­že šan­ce na výhru je s kon­ku­ren­cí pod­stat­ně men­ší, nema­jí mak­lé­ři při nevý­hrad­ním pro­de­ji moti­va­ci inves­to­vat dosta­tek potřeb­né ener­gie a prostředků.

   (Ne)spolupráce
  • V nevý­hrad­ním pro­de­ji vlád­ne mezi mak­lé­ři sou­tě­ži­vost, což má za násle­dek nechuť spo­lu­pra­co­vat. Díky tomu může­te při­jít o kva­lit­ní­ho kup­ce, kte­ré­ho by poten­ci­ál­ně mohl při­vést jiný makléř.

 

Více prá­ce
Více rea­lit­ních kan­ce­lá­ří při­ro­ze­ně zna­me­ná více prá­ce. Více vysvět­lo­vá­ní, více času na pro­hlíd­kách, více admi­nis­tra­ti­vy, stej­ně jako více kon­t­ro­ly reál­né akti­vi­ty mak­lé­řů. Vše z vaší strany.

Hor­ší servis
O nevý­hrad­ní pro­dej mají čas­to zájem začí­na­jí­cí mak­lé­ři, kte­ří nabí­ra­jí zku­še­nos­ti. Čas, kte­rý tak může­te strá­vit na pro­hlíd­kách s nevhod­ně vybra­ný­mi (nebo nepro­vě­ře­ný­mi) kup­ci, vám už nikdo nevrátí.

prodej nemovitosti přes více realitek

Výhody výhradního prodeje

Loa­ja­li­ta
Exklu­zi­vi­ta pro­de­je se posta­rá o mak­lé­řo­vo zapá­le­ní do pro­de­je. Díky jis­té pro­vi­zi (v pří­pa­dě úspěš­né­ho pro­de­je) udě­lá mak­léř všech­ny potřeb­né kro­ky k vaší spo­ko­je­nos­ti. U výhrad­ní­ho pro­de­je má mak­léř vět­ší mož­nost udr­žet cenu nemo­vi­tos­ti na poža­do­va­né část­ce, jeli­kož není pod tlakem.

Pro­fe­si­o­nál­ní prezentace
Mak­léř, kte­rý cítí vaši plnou důvě­ru je tak ocho­ten do nemo­vi­tos­ti inves­to­vat více času i peněz. Ať už se jed­ná o pro­fe­si­o­nál­ní pre­zen­ta­ci, pří­pra­vu, pro­hlíd­ky i výběr poten­ci­ál­ních kup­ců, může­te si být jis­ti, že mak­léř pra­cu­je ve váš prospěch.

Efek­ti­vi­ta
V rám­ci prá­ce jed­no­ho mak­lé­ře si může­te být jis­ti, že nebu­de­te plýtvat svým časem. Orga­ni­za­ce pro­hlí­dek, doplň­ko­vé či práv­ní služ­by i podá­vá­ní infor­ma­cí a řeše­ní smluv, to vše šet­ří váš čas i nervy.

Mož­nost aukce
Exklu­ziv­ní pro­dej zahr­nu­je mož­nost pro­de­je for­mou auk­ce. Ten­to druh pro­de­je je vel­mi oblí­be­ný a úspěš­ný. Při nevý­hrad­ním pro­de­ji ji není mož­né zorganizovat.

Spo­lu­prá­ce
Při exklu­ziv­ním pro­de­ji také mak­lé­řům nedě­lá pro­blém spo­lu­pra­co­vat s jiný­mi mak­lé­ři, čímž se šan­ce na úspěš­ný a rych­lý pro­dej opět zvyšuje.

Chys­tá­te se na pro­dej nemo­vi­tos­ti? Dou­fám, že vám dneš­ní člá­nek pomohl v pře­mýš­le­ní, jakou ces­tou se vydat. Pokud bys­te měli jaké­ko­liv otáz­ky, nevá­hej­te se na mě kdy­ko­liv obrá­tit. Exklu­ziv­ní­mu pro­de­ji se věnu­ji řadu let a za mým jmé­nem sto­jí mno­ho spo­ko­je­ných kli­en­tů. Ráda budu i vaší pra­vou rukou při pro­de­ji vaší nemo­vi­tos­ti. Ozvě­te se mi!