Prohlídka nemovitosti při prodeji — jak na to?

Inzerci prodeje vaší nemovitosti jste zvládli na výbornou a první zájemci se ozývají? Skvělé, gratuluji! Teď vás čeká další krok — prohlídka nemovitosti. Ať si říká kdo chce co chce, na prvním dojmu vždy záleží. A u prodeje nemovitosti to platí dvojnásob. Čemu je dobré věnovat extra péči?

prohlídka nemovitosti jak na to realitní makléř

 

Buďte vřelí

Poten­ci­ál­ní zájem­ce přá­tel­sky při­ví­tej­te. Nabíd­ně­te kávu a mine­rál­ní vodu, nachys­tej­te malé občer­stve­ní. Buď­te jim při ruce a ochot­ni odpo­vě­dět na všech­ny otáz­ky, záro­veň ale dej­te zájem­cům pro­stor k dis­ku­si. Buď­te jim na dosah, ale ne v patách.

Nespěchejte

Vyhraď­te si na pro­hlíd­ku dosta­tek času. Kou­pě nemo­vi­tos­ti není kou­pě šatů a při pro­hlíd­ce není pro­stor na impul­ziv­ní roz­ho­do­vá­ní. Dej­te pro­to zájem­cům dosta­tek času a netlač­te na ně. Nech­te je v kli­du si nemo­vi­tost pro­jít a vše si dob­ře pro­hléd­nout. Nech­te je nasát atmo­sfé­ru a doce­nit kaž­dý peč­li­vě pro­myš­le­ný detail.

Nalákejte na první pohled

Pose­ka­ný tráv­ník, ukli­ze­ná zahra­da, natře­ný plot, umy­té para­pe­ty a vcho­do­vé dveře…malé věci, kte­ré udě­la­jí vel­ký dojem.

Vytvořte WOW efekt

Před­stav­te si sami sebe ve stej­né situ­a­ci. Plá­nu­je­te kou­pit dům. Popr­vé jste ote­vře­li dve­ře nemo­vi­tos­ti, kte­rá by se moh­la stát vaším poten­ci­ál­ním domo­vem… jaký by měl prv­ní krok být?

 • Vůně
  Vůně dělá hod­ně. Může zájem­ce pod­pra­ho­vě odra­dit nebo nao­pak nalá­kat. Mys­le­te na to. Zkus­te pou­žít kva­lit­ní aro­ma­tic­kou svíč­ku nebo byto­vý parfém. Vol­te ale vůně nevtí­ra­vé, jem­né a vkusné.
 • Detai­ly
  Lesk­nou­cí se okna, čer­stvé kvě­ti­ny, nakle­pa­né pol­štá­ře na sedač­ce, měk­ký pléd na křes­le, pří­jem­ná hud­ba v poza­dí… vytvoř­te vizu­ál­ní domov snů!
 • Svět­lo a vzduch
  Nikdo nechce byd­let v tma­vé a zatuch­lé díře. Pro­to neza­po­meň­te roz­táh­nout závěsy, vytáh­nout žalu­zie, vyvět­rat a poo­tevřít okno, roz­sví­tit lam­pu… ukaž­te zkrát­ka zájem­cům na prv­ní pohled vaši nemo­vi­tost v celé své kráse!
 • Čis­to­ta
  Samo­zřej­mos­tí je doko­na­lé čis­to ve všech kou­tech. Zane­dba­ná nemo­vi­tost může sní­žit zájem, stej­ně jako snad­no při­pra­vit půdu pro smlou­vá­ní o ceně

prohlídka nemovitosti prodej šárka sabová

Ani teplo, ani zima

S před­sti­hem se zamys­le­te nad tím, jest­li je tep­lo­ta ve vaší nemo­vi­tos­ti v pořád­ku. Pří­liš vel­ké hor­ko ani mrz­nou­cí nos ke kou­pi nena­lá­ká. Zaměř­te se tedy na to, aby bylo poten­ci­ál­ním zájem­cům pří­jem­ně po všech stránkách.

Domlu­ve­ná pro­hlíd­ka nemo­vi­tos­ti je dal­ší krok k poten­ci­ál­ně úspěš­né­mu pro­de­ji. Že si nejste jis­ti, jest­li je vše tak, jak má být? Nic se nedě­je. Prá­ce rea­lit­ní­ho mak­lé­ře je mým poslá­ním už dlou­há léta. Pokud je dob­ře pro­da­ná nemo­vi­tost váš aktu­ál­ní cíl, klid­ně se mi ozvě­te. Posta­rám se o pro­hlíd­ky s poten­ci­ál­ní­mi zájem­ci, stej­ně jako o všech­ny dal­ší důle­ži­té detaily!