Spoluvlastnický podíl nemovitosti – co s ním?

Pokud nejsou vztahy ideální, spoluvlastnictví nemovitosti nemusí být vždy med. Jak situaci ideálně řešit? Možností je několik.

Spoluvlastnický podíl – co to je?

Ide­ál­ní podíl na vlast­nic­tví nemo­vi­tos­ti. Ten čas­to vzni­ká násled­kem dědic­ké­ho říze­ní (např. dva sou­ro­zen­ci zapsa­ní do katastru nemo­vi­tos­tí. Uve­de­ný spo­lu­vlast­nic­ký podíl je pak u kaž­dé­ho jako ½) nebo mezi man­že­li (roz­dě­le­ní spo­leč­né­ho jmě­ní na ide­ál­ní poloviny).

Právo na užívání nemovitosti

Pokud se spo­lu­vlast­ní­ci písem­ně nedo­hod­nou jinak, má kaž­dý z nich stej­né prá­vo uží­vat jakou­ko­liv část nemovitosti.

Nej­čas­tě­ji pak mohou nastat tyto problémy:

  • kaž­dý spo­lu­vlast­ník má jinou před­sta­vu o tom, jak nemo­vi­tost vyu­ží­vat (pro­dej, pro­ná­jem nebo vlast­ní bydlení)
  • spo­lu­vlast­ní­ci spo­leč­ně nekomunikují
  • nemo­hou se dohod­nout na sprá­vě a investicích

spoluvlastnický podíl nemovitosti šárka sabová

Možnosti vypořádání

Nej­lep­ším řeše­ním je samo­zřej­mě vzá­jem­ná doho­da. Pokud se spo­lu­vlast­ní­ci nedo­ká­žou dohod­nout na ide­ál­ním řeše­ní spo­leč­ně, je tře­ba řešit situ­a­ci jinou ces­tou. Ta je ovšem vždy náklad­něj­ší a zna­me­ná časo­vou i finanč­ní ztrátu.

Jaké jsou tedy možnosti?

  • spo­leč­ný pro­dej nemo­vi­tos­ti – nej­jed­no­duš­ší a nej­vý­hod­něj­ší řešení
  • odkup podí­lu – pokud máte dosta­tek finan­cí a spo­lu­vlast­ní­ci s tím­to řeše­ním nema­jí pro­blém, jde opět o výhod­né řeše­ní situ­a­ce. To stej­né pla­tí pro opač­nou situ­a­ci, kdy vy může­te spo­lu­vlast­ní­kům pro­dat podíl svůj.
  • pro­dej tře­tí oso­bě – dal­ší z mož­ných řeše­ní, kte­ré ale urči­tě nepat­ří k nej­lep­ším. Pro­dej tře­tí oso­bě může totiž díky nevý­hod­né situ­a­ci pro­běh­nout s poměr­ně vel­kou finanč­ní ztrá­tou. Vel­kou roli hra­je cha­rak­ter nemo­vi­tos­ti, stej­ně jako pří­stup ostat­ních spo­lu­vlast­ní­ků. Pokud byla nemo­vi­tost naby­ta v dědic­kém říze­ní, prv­ní­ho půl roku mají záro­veň při pro­de­ji před­nost­ní prá­vo ostat­ní spoluvlastníci.

Tak jak tak, ide­ál­ní je nene­chat za sebe jed­nat emo­ce a vždy zkou­šet v prvé řadě přá­tel­ské vyjednávání.

spoluvlastnický podíl nemovitosti realitní makléř

Vypořádání soudní cestou

Řeše­ní soud­ní ces­tou je samo­zřej­mě nejmé­ně výhod­né a finanč­ně nej­ná­klad­něj­ší řeše­ní. Ne vždy je ale mož­né domlu­vit se jinak. Jaké jsou tedy mož­nos­ti v tom­to případě?

  • Při­ká­zá­ní podí­lu jed­no­mu nebo více spo­lu­vlast­ní­kům – řeše­ní plat­né v pří­pa­dě, že má o toto při­ká­zá­ní dotyč­ný zájem a že má k němu dosta­tek financí.
  • Roz­dě­le­ní spo­leč­né věci – pokud je toto řeše­ní možné.
  • Draž­ba nemo­vi­tos­ti – pokud před­cho­zí mož­nos­ti z jaké­ho­ko­liv důvo­du mož­né nejsou, je veřej­ná draž­ba dal­ším řešením.

 

Je spo­lu­vlast­nic­tví téma, kte­ré zrov­na řeší­te? Pokud si svou situ­a­cí nejste jis­ti a rádi bys­te se pora­di­li, ozvě­te se mi. Při spo­leč­né kon­zul­ta­ci pro­be­re­me všech­ny mož­nos­ti a najde­me nej­lep­ší řeše­ní pří­mo pro vás!